4V §1.3 Herhaling en 1.4 Kust: maatregelen

1.4 De kust
Herhaling
Leerdoelen
Uitleg
Aan de slag met opdrachten


1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.4 De kust
Herhaling
Leerdoelen
Uitleg
Aan de slag met opdrachten


Slide 1 - Tekstslide

Opbouw Nederlandse kust
Dynamisch kustgebied:
Soms opbouw, soms afbraak.

Iedere dag is anders!

 • Waddenkust
 • Duinenkust 
 • Estuarium

Slide 2 - Tekstslide

Weichselien 
(ca. 115.000 - 10.000 jaar geleden)
Strandwallen gevormd door getijdenstroming.
Duinen gevormd door wind.
zeespiegel 110 m lager dan nu!

Slide 3 - Tekstslide

Getijdenstroom in de Noordzee
Langs de Nederlandse westkust gaat de vloedstroom van zuid naar noord.

Windrichting (en zeestroming) helpen een handje mee.

Slide 4 - TekstslideWaarom is de vloedstroom sterker dan de ebstroom en wat betekent dat voor het netto zandtransport?

Wadlopen naar Ameland en Schiermonnikoog; wie moet eerder vertrekken?
Opdracht 

Slide 5 - TekstslideSchiermonnikoog schuift op het grondgebied van Groningen. Verklaar waarom Schiermonnikoog zich in oostelijke richting heeft verplaatst.


Opdracht 

Slide 6 - TekstslideSchiermonnikoog schuift op het grondgebied van Groningen. Verklaar waarom Schiermonnikoog zich in oostelijke richting heeft verplaatst.


Opdracht 

Slide 7 - Tekstslide

Zachte kust
Harde kust
Dijken
Strand
Waddengebied
Door de mens aangelegd 

Slide 8 - Sleepvraag

Kenmerkend voor wadden is ...
A
veel sedimentatie en ze vallen droog
B
veel sedimentatie en altijd onder water
C
veel erosie en ze vallen droog
D
veel erosie en altijd onder water

Slide 9 - Quizvraag

Noem de 3 natuurlijke krachten die de kust dynamisch maken (iedere kracht los)

Slide 10 - Woordweb

Ontstaan van de kust
Dynamisch systeem:
 • wind
 • getijden
 • zeestroming
 • golfwerking

Slide 11 - Tekstslide

Na de watersnoodramp van 1953 is de deltakust veel veiliger gemaakt. Is hier vooral gekozen van harde (kust) of zachte (kust) ingrepen en waarom?

Slide 12 - Open vraag

Primaire keringen

Slide 13 - Tekstslide

Nakijken §1.3
HW was samenvattingsopdracht + 1t/m 5 af 
Nakijken §1.3 (antwoordmodel in Classroom) (kritisch vergelijken van antwoorden)
Begin met lezen §1.4 (blz. 24 en 25)

Slide 14 - Tekstslide

1.4 De kust maatregelen

Welke rol speelt de bedreiging door water in jouw leven?
----------------------------------------
Aanvullende uitleg 1.4
Samen starten
Aan de slag met opdrachten


Slide 15 - Tekstslide

Leerdoelen §1.4 (deel 1)
Als je deze paragraaf hebt bestudeerd, kun je:
 • het verschil uitleggen tussen absolute en relatieve zeespiegelstijging;
 • uitleggen hoe zandsuppleties en de Zandmotor werken;

Slide 16 - Tekstslide

Basiskustlijn = uitgangspunt!
Handhaven van de Nederlandse kustlijn van 1990. 
Te weinig zand? -> zandsuppletie

Komt in gevaar door:
- klimaatverandering 
met stijgende zeespiegel
- dalende bodem


Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Absolute en relatieve zeespiegelstijging

Slide 19 - Tekstslide

Relatieve zeespiegelstijging
 • bodemdaling + zeespiegelstijging = relatieve zeespiegelstijging

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Dynamisch kustbeheer

In het Deltaprogramma is besloten om de basiskustlijn te handhaven door zandsuppletie toe te passen.

Zacht waar het kan, hard waar het moet.
Hierna: vooroeversuppletie en strandsuppletie

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de Nederlandse kust en laat de zee zelf het zand verspreiden (i.p.v. om de 5 jaar het zand op strand te spuiten).
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

De mythe van droge voeten
De overheid kan geen 100% veiligheid bieden. Toch lijken veel mensen daar wel op te rekenen. 

De overheid wil het overstromingsrisicobewustzijn vergroten.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

De zandmotor zal behalve tussen Ter Heijde en Kijkduin de kust verstevigen
A
Vooral richting Den Haag
B
Vooral richting Hoek van Holland
C
Alleen ter plekke
D
In beide richtingen in gelijke mate

Slide 28 - Quizvraag

Aan de slag met §1.4

Lezen §1.4 
Starten opdrachten §1.4 -> 1 t/m 4 (huiswerk)

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

Leerdoelen §1.4 (deel 2)
Als je deze paragraaf hebt bestudeerd, kun je:
 • maatregelen noemen en beoordelen die ervoor zorgen dat de Nederlandse kust veilig is
 • verklaren waarom de Slufter bijdraagt aan de ecologische waarde van het kustgebied biodiversiteit.

Slide 31 - Tekstslide

Politieke keuzes
De Nederlandse overheid (staat, provincie, gemeente, waterschap, als deelnemer aan de EU), maakt steeds keuzes:
- investeringen: waar wordt de geinde belasting aan besteed
- wetten: wat mag wel/niet en waar
-> hoe moet de toekomst van Nederland eruit zien?

Slide 32 - Tekstslide

In Nederland hebben we de technologie om ons zelf veilig te houden voor de gevolgen van klimaat verandering. Toch moeten we investeren in het tegen gaan, het raakt minder welvarende landen en mensen.
We moeten ons gaan aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Niet overal meer bouwen en investeren. De belangrijkste economische functies moeten voor 2100 verplaatst zijn naar hoog Nederland.
Leven brengt risico met zich mee, de overheid moet communiceren welke veiligheid zij kan bieden en mensen moeten zich verzekeren en kiezen of ze bereid zijn onder zeeniveau te wonen.

Slide 33 - Tekstslide

1.4 - terug naar de kust en maatregelen

Vorige keer: basiskustlijn, harde /zachte kust, primaire keringen, dynamisch kustbeheer (bouwen met de natuur), de zandmotor

Vandaag: de duinen als meer dan waterbescherming, een slufter als natuurlijke kust, het probleem van bolwerkvorming

Slide 34 - Tekstslide

Verschillende functies van het duingebied

Slide 35 - Tekstslide

Slufter
De zee krijgt de ruimte om bij hoogwater het land in te stromen.

Slide 36 - Tekstslide

Slufter
Dynamisch kustbeheer: Getijden en wind houden de kust in stand en vormen een gradiëntrijk milieu (= allerlei overgangen in het landschap). 

Ecologische waarde blijkt uit grote (bio)diversiteit.


Welke gradiënten ontstaan er in de Slufter?


Slide 37 - Tekstslide

Bolwerkvorming
Kustbebouwing belemmert beweeglijkheid kust:
Bolwerken zijn belemmering voor dynamisch handhaven.

Bolwerkvorming verhoogt overstromingsrisico ➔
Bebouwingscontouren moeten de kuststrook veiligstellen

Slide 38 - Tekstslide

Hondsbossche Zeewering

In 2015 is de Hondsbossche Zeewering veranderd van een harde kering in een hybride kering:
 • Extra recreatiemogelijkheden
 • Lagere kosten dan dijkverzwaring
 • Betere overgang tussen hard en zacht
Voor
Na

Slide 39 - Tekstslide

Afmaken 1.4
Samen kijken naar opdracht 1.4 3
Afmaken 1.4 -> 1 t/m 6
Klaar met 1.3/1.4?
Kijk digitaal na / na met antwoordblad in Teams + stel vragen!

Slide 40 - Tekstslide

Wordt het gebied van Buikslotermeerplein, een nieuwe Watergraafsmeer?

Slide 41 - Tekstslide

Het karakter van de Hondsbossche Zeewering is door de grootschalige zandsuppletie veranderd.
In een breed duingebied krijgt de zee hier weer grote invloed.
Door klimaatverandering is bemaling van de polders extra hard nodig.
Met zandsuppleties en met behulp van de natuur wordt het kustfundament versterkt.
Slufter
Hybride kering
Relatieve zeespiegelstijging
Dynamisch kustbeheer

Slide 42 - Sleepvraag

Leg uit waarom de overheid en het Waterschap niet kiezen voor zandsuppletie langs de hele kuststrook van de Westerschelde.

Slide 43 - Tekstslide