Blok 5 les 4: speciaal (basis) onderwijs

paragraaf 1.3, 1.4 & 1.5
1.4
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

paragraaf 1.3, 1.4 & 1.5
1.4

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:                                                                  Hoofdstuk 1
- Terugblik vorige les
- VVE
- Passend onderwijs
- IKC en Brede buurtschool
- BSO
- Speciaal basisonderwijs (SBO)
- Speciaal onderwijs (SO)
- Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
- Uitleg opdrachtLesdoel: aan het eind van de les kunnen studenten uitleggen
                  wat het verschil is tussen het SBO en SO.

Slide 2 - Tekstslide

Noem een aantal verschillen tussen het onderwijs van vroeger en nu

Slide 3 - Woordweb

VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. Waar denk je dan aan?

Slide 4 - Open vraag

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE is opgezet om te voorkomen dat kinderen starten met een achterstand op de basisschool. De indicatie wordt gegeven aan kinderen waarvan de verwachting is dat er zonder VVE een taalachterstand ontstaat. Dit risico wordt ingeschat door de artsen op het consultatiebureau.

Slide 5 - Tekstslide

Wat houdt de wet op passend onderwijs in?
A
Scholen moeten onderwijs bieden dat past bij elk kind op die school.
B
De school moet de hele dag op de leerlingen passen. Voor, onder en na schooltijd.
C
Dat alle leerlingen na hun basisschooltijd passen in de samenleving.
D
Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden

Slide 6 - Quizvraag

Passend onderwijs betekent dat je aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind. Je kunt niet van alle leerlingen hetzelfde eindresultaat verwachten.

Slide 7 - Tekstslide

Uitgangspunten van de basisscholen m.b.t. Passend onderwijs:
-Het onderwijs wordt zo ingericht dat een leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen;
-Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod (verstandelijk, sociaal, emotioneel, verwerven van kennis, etc.);
-Komt een leerling niet mee, dan krijgt het extra ondersteuning afgestemd op de behoefte van de leerling;
-De school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat wat de school wel en niet kan bieden aan de leerlingen (bv: expertise in begeleiden van leerlingen met vormen van ASS. Geen tot weinig expertise in begeleiding van leerlingen met een visusprobleem)
-De school gebruikt een LOVS (Leerling- en Onderwijs VolgSysteem)
                                                              Zie voor de complete lijst blz. 25 en 26

Slide 8 - Tekstslide

BSO Buiten Schoolse Opvang
De term BSO is een verzamelnaam voor:
VSO: Voor Schoolse Opvang (voor 08:30 uur)
TS0: Tussen Schoolse Opvang (in de middagpauze. Nu bijna
                                                                  niet meer aan de orde op 
                                                                  scholen.)     
NSO: Na Schoolse Opvang (na schooltijd tot ong. 19:00 uur)

Slide 9 - Tekstslide

Brede buurtschool

-Centrum van de buurt waar onderwijs, opvoeding, sociaal-cultureel werk en jeugdhulpverlening bij elkaar komen.

Vooral in achterstandswijken.

Integraal Kind Centrum (IKC)

-Voorziening op één locatie voor kinderen van 0-12 jaar waar ze de hele dag kunnen komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Specialisten in één gebouw: -kinderopvang, basisschool, BSO, verpleegkundige, maatschappelijk werker en opvoedingsondersteuner. 

Slide 10 - Tekstslide

§ 1.4 Speciaal (basis) onderwijs

Speciaal onderwijs (SO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)


Welke problematiek hoort bij welk soort onderwijs?

Slide 11 - Tekstslide

In hun ontwikkeling bedreigde kleuters
Speciaal onderwijs (SO)
Speciaal basisonderwijs (SBO)
Visueel gehandicapte kinderen
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen
Dove of slechthorende kinderen
Moeilijk lerende kinderen
Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden

Slide 12 - Sleepvraag

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

De Kapstok Leerwerktrajecten

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)


§ 1.4 Speciaal (basis) onderwijs

> Leerwerktrajecten waar deelnemers werken aan
    het behalen van certificaten
> doel is toewerken naar (gesubsidieerde) arbeid

Slide 15 - Tekstslide

De Kapstok Leerwerktrajecten

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht
In paragraaf 1.4 ‘Speciaal (basis)onderwijs’ staan vier clusters beschreven (Tabel 6 Blz. 34). Deze clusters gaan over de vier verschillende onderwijstypen in het SO.
     

Maak een verslag waarin je een uitleg geeft van de vier clusters. Zoek bij elk van de clusters een school uit onze omgeving en voeg de naam en een foto toe.


Inleveren: lever het verslag in in het inleverbakje op Cumlaude. Uiterlijk 23 oktober 2020 

Slide 17 - Tekstslide