ICC-cursus '21/'22, les 5

07/04/22
ICC-cursus les 5
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1Leerroute 2Leerroute 3Leerroute 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

07/04/22
ICC-cursus les 5
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink

Slide 1 - Tekstslide

 • Rondleiding De Museumfabriek
 • Terugkoppeling les 4
 • Artikel lezen
 • Visie (schrijven)

 • Financiën


 • Huiswerk
Inhoud

Slide 2 - Tekstslide

Rondleiding De Museumfabriek

Slide 3 - Tekstslide

Terugkoppeling les 4:
top 3 woorden muurtje

Slide 4 - Open vraag

https://www.socialevraagstukken.nl/cultuuronderwijs-onmisbaar-als-tegenwicht-voor-prestatiedruk-leerling/
Artikel

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Visie
Waarom doe je wat je doet? 
Wat is de noodzaak?
Hoe doe je dat?
Wat doe je?
Golden Circle - Simon Sinek

Slide 7 - Tekstslide

Proces , gereedschap: "Wij geven dat als volgt vorm..." / "Wij doen dat op de volgende manier..."
Visie schrijven
Doel: "Wij doen aan cultuureducatie, omdat..." / "Wij geloven in..."
Concreet resultaat, details, randvoorwaarden; activiteiten, budget, etc.

Slide 8 - Tekstslide

Visie schrijven
Beter goed gejat dan slecht bedacht...
Put uit:
 • Uitgangspunten Cultuureducatie Enschede (procesgerichte didactiek en creatief proces)
 • Filmpjes (Animatie cultuureducatie van het LKCA / 'Ja, dat is kunst!' van Art & Sofie, 'Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein' van Mark Mieras, etc.)
 • Theorieën (Gert Biesta, Cultuur in de spiegel, authentieke kunsteducatie, 'Wicked arts assignments')
 • Artikelen (van bijv. het LKCA of het SLO)
 • Woorden uit je 'muurtje', de visie van je school op onderwijs , etc.

Slide 9 - Tekstslide

Financiën
(landelijk)
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer en opdrachtgever van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het doel van het programma: goed cultuuronderwijs op elke (basis)school en voor ieder kind. 
Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan alle CmK-projecten in Nederland. Het FCP vergoedt per project maximaal 50% van de totale CmK-begroting. 
De gemeente Enschede matcht de subsidie van het FCP, en financiert daarmee 50% van de totale CmK-begroting.  
De Provincie Overijssel draagt met de subsidieregeling Cultuur aan de Basis financieel bij aan cultuureducatieve activiteiten in het basisonderwijs. 
Cultuureducatie Enschede
- CmK
- Cultuurmenu
- CAT (CultuurAcademie Twente)
Cultuurmakelaar en W&T-menu

Slide 10 - Tekstslide

Financiën
(landelijk)
 • Personeelskosten (Emma, Evelien, medewerker M&C, educatief medewerkers, voorzitter stuurgroep)
 • Activiteitenkosten (Plus-trajecten, deskundigheidsbevordering, magazine, Red Carpet Event, etc.)
 • Moneva
 • Accountant
FCP:
€502.400 voor 4 jaar
€ 125.600 per jaar
Gemeente Enschede:
€508.600 voor 4 jaar
€ 127.150 per jaar
Provincie Overijssel:
€329.832 voor 4 jaar
€  82.458 per jaar
Cultuureducatie Enschede
- CmK
- Cultuurmenu
- CAT (CultuurAcademie Twente)
 • Personeelskosten (Evelien, cultuurmakelaars)
 • Cultuurmenu en W&T-menu
 • ICC-cursus
 • Sjors Sportief/Creatief
Cultuurmakelaar en W&T-menu

Slide 11 - Tekstslide

Financiën
(school)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Financiën 
(school)

Slide 15 - Tekstslide

Financiën (begroting)
BATEN '22/'23 (inkomsten)
LASTEN '22/'23 (uitgaven)
Velo-gelden school              €108,27
Knutselmaterialen               €508,27
Velo-gelden leerlingen      €902,00
Muziekinstrumenten          €502,00
Museumbezoek                   €600,00
Museumbezoek                    €600,00
Convenant Enschede*      €2572,00
Activiteiten via CM              €1372,00
Schoolbreed project           €1200,00
NPO-geld                            €5000,00
Vakdocent muziek             €5000,00
Ouderbijdrage en               €500,00
sponsorloop
Verkleedkleren                      €500,00
TOTAAL:                             €4182,27
TOTAAL:                             €4182,27
Voorbeeld op basis van 200 leerlingen
* €12,86 per leerling

Slide 16 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 2, hoofdstuk 7
       - Deel 2, hoofdstuk 8 
       - Deel 3, hoofdstuk 4
       - Deel 3, hoofdstuk 5
       - Deel 3, hoofdstuk 10 • Concept-begroting voor 2022/2023 maken
 • Visie verder uitwerken en delen met directeur (en evt. team)
 • Ambities voor de toekomst formuleren 
 • Uitwerkingen opdrachten tot zo ver bundelen in één document/film/...

Slide 17 - Tekstslide

Cultuurbeleidsplan
1. Wat is de schoolvisie op het onderwijs?
2. Wat is de schoolvisie op cultuur en cultuuronderwijs?
3. Wat is de huidige situatie?
4. Wat zijn de ambities voor de toekomst?
5a. Welke doelen staan centraal? Welke inhoudelijke keuzes worden gemaakt?
5b. Wat is het plan van aanpak en het meerjarenplan?
6. Hoe wordt er geëvalueerd, vastgelegd, geborgd en draagvlak gecreëerd?
7. Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid?
8. Hoe ziet de meerjaren cultuurbegroting eruit?
3 + 4: invulling cultuureducatie, talenten/deskundigheidsbevordering, 
          materialen, contacten, etc.

Slide 18 - Tekstslide


Vragen?

Opmerkingen?

Verwachtingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl
      

Ambassadeur van je school  

Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CultuurAcademie Twente   
evelien@cultuureducatie-enschede.nl / 06-48463895

Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06-86880192


Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze