Bestuursrecht les 5 (cohort 2018)

Bestuursrecht
Les 5
KE5: Brede kennis staats- en bestuursrecht
VE2: Specialistische kennis bestuursrecht
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
RechtMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Bestuursrecht
Les 5
KE5: Brede kennis staats- en bestuursrecht
VE2: Specialistische kennis bestuursrecht

Slide 1 - Tekstslide

Check
Begrippen:
1. Bestuursorgaan
2. a-orgaan
3. b-orgaan
4. Zelfstandig bestuursorgaan
5. Openbaar gezag

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Besluit (art. 1:3, lid 1 Awb)
 1. Schriftelijke beslissing: op papier of digitaal, schept rechten en plichten.
 2. Afkomstig van bestuursorgaan: alleen bestuursorganen hebben bevoegdheid om besluiten te nemen.
 3. Publiekrechtelijke rechtshandeling: handeling van bestuursorgaan, bedoeld om binnen bestuursrecht rechten en plichten te scheppen, gericht op rechtsgevolg. 

Slide 4 - Tekstslide

Besluit
 • Besluit heeft rechtsgevolg: gevolgen voor relatie tussen overheid en burgers/bedrijven.
 • Bevoegdheid om publiekrechtelijke rechtshandeling te verrichten ontleent bestuursorgaan aan de wet = Legaliteitsbeginsel

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Besluiten met algemene strekking
 • Besluiten met algemene werking.
 • Niet gericht op een individu of een concreet geval, maar heeft gevolgen voor een groep gevallen. 
 • Soorten besluiten met algemene strekking:
  1. Algemeen verbindende voorschriften
  2. Beleidsregels
  3. Plannen

Slide 7 - Tekstslide

Algemeen verbindende voorschriften
 • Wet in materiële zin
 • Maatregel niet op specifiek geval gericht, maar heeft belang voor allerlei burgers.
 • Algemeen geldende regels = voor iedereen in ieder geval.
 • Voorbeeld: wetten in formele zin, amvb, ministeriële regeling, provinciale verordening, gemeentelijke verordening.

Slide 8 - Tekstslide

Beleidsregel (art. 1:3, lid 4 Awb)
 • Bij veel beleidsvrijheid legt bestuursorgaan in beleidsregels vast hoe het de wettelijke regeling zal uitvoeren.
 • Belangrijk voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid burgers.
 • Ook wel notitie, circulaire of richtlijn genoemd.
 • Vooral in belastingrecht, vreemdelingenrecht en sociale zekerheidsrecht. 

Slide 9 - Tekstslide

Plan
 • Bestuursorgaan brengt aantal besluiten over zelfde onderwerp met elkaar in verband. 
 • Vb. bestemmingsplan gemeente, streekplan provincie

Slide 10 - Tekstslide

Beschikking (art. 1:3, lid 2 Awb)
 • Een besluit van een bestuursorgaan dat gericht is op een individuele persoon of een concrete zaak.
  a) Eén of meer personen: vb. besluit DUO toekenning studiefinanciering
  b) Groep mensen: gesloten groep aanwijsbare personen; vb. gebiedsverbod groep jongeren voor winkelcentrum
  c) Concrete zaak: vb. onbewoonbaarverklaring woning, aanwijzing gebied als natuurgebied

Slide 11 - Tekstslide

Besluit

Slide 12 - Woordweb

Waarom is de toekenning van een bouwvergunning een besluit?

Slide 13 - Open vraag

Het verschil tussen een besluit en een beschikking is

Slide 14 - Open vraag

Begrippen
1. Besluit
2. Besluit met algemene strekking
3. Algemeen Verbindend Voorschrift
4. Beleidsregel
5. Plan
6. Beschikking

Slide 15 - Tekstslide