Kerntaak 3 samenvatting

Opdracht 1. Werf en informeer SB-deelnemers 
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
· Je verzorgt de publiciteit omtrent de SB-activiteit.
· Je verzamelt informatie over de SB-deelnemers. Je inventariseert de wensen en behoeften van de SBdeelnemers.
Je komt tegemoet aan de verwachtingen van de SB-deelnemers.
· Je bespreekt de mogelijkheden en beantwoordt vragen. Je informeert de SB-deelnemers over de SBactiviteit.
Je maakt de SB-deelnemers enthousiast.


aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).


1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
SportMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Opdracht 1. Werf en informeer SB-deelnemers 
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
· Je verzorgt de publiciteit omtrent de SB-activiteit.
· Je verzamelt informatie over de SB-deelnemers. Je inventariseert de wensen en behoeften van de SBdeelnemers.
Je komt tegemoet aan de verwachtingen van de SB-deelnemers.
· Je bespreekt de mogelijkheden en beantwoordt vragen. Je informeert de SB-deelnemers over de SBactiviteit.
Je maakt de SB-deelnemers enthousiast.


aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).


Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 1. Werf en informeer SB-deelnemers 
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen?
Voor opdracht 1 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1. Een verslag van de uitgevoerde opdracht waaruit duidelijk wordt:
· Hoe je publiciteit hebt verzorgd.
· Hoe je de SB-deelnemers hebt geworven.
· Welke informatie je verzameld hebt over de SB-deelnemers.
· Welke informatie je hebt gegeven aan de SB-deelnemers.
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering.
3. Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de
aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).


Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht 2. Organiseer een activiteit waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
· Je voert tijdig en regelmatig overleg en stemt de werkzaamheden af met alle betrokkenen.
· Je staat open voor de meningen, ideeën en feedback van anderen. Je houdt rekening met de wensen
en mogelijkheden van de betrokkenen.
· Je verdeelt de taken zorgt er voor dat iedereen weet wat hij moet doen en waarvoor hij
verantwoordelijk is.
· Je houdt rekening met de haalbaarheid van de werkzaamheden. Je bespreekt eventuele knelpunten.
· Je draagt actief bij aan de onderlinge samenwerking.

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht 2. Organiseer een activiteit waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen?
Voor opdracht 2 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1. Een verslag van de voorbereiding van de activiteit waaruit duidelijk wordt hoe de werkzaamheden
verdeeld en afgestemd zijn. Uit het verslag moet blijken dat de betrokkenen gedurende het hele
trajecten wisten wat ze op welk moment moesten doen.
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering.
3. Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de
aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht 4. Verricht planmatig
beheer- en onderhoudstaken
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je voert de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vakkundig uit.
- Je pleegt basisonderhoud, zoals schoonmaakwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden en signaleert enverhelpt vakkundig 
   kleine mankementen.
- Je houdt de voorraad op peil en controleert de kwaliteit van materialen en middelen.
- Je gebruikt gereedschappen, materialen en middelen zorgvuldig, doelmatig en doeltreffend.
- Je werkt conform het beheer- en onderhoudsplan van de SB-organisatie.
- Je rapporteert tijdig, volledig en juist aan de eindverantwoordelijke.

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht 4. Verricht planmatig
beheer- en onderhoudstaken
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 4 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Een verslag van de uitgevoerde beheer- en onderhoudstaken.
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering.
3. Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn 
    deaandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht 5. Voer front- en
backofficewerkzaamheden uit 
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je verwerkt de gegevens (klanttevredenheid, klachten) nauwkeurig en je handelt formaliteitenzorgvuldig af.
- Je vervult de rol van gastheer en je luistert actief naar de (potentiële) SB-deelnemers.
- Je toont inzet om aan de wens van de (potentiële) SB-deelnemers te voldoen.
- Je informeert (voorlichting en advies) SB-deelnemers proactief en enthousiast over de producten endiensten van de SB-
   organisatie.
- Je levert een bijdrage aan de verhuur en/of verkoop van producten, materialen.
- Je voert balie- en/of loketwerkzaamheden en administratieve werkzaamheden nauwkeurig uit.
- Je kunt ICT-vaardigheden toepassen in relatie tot jouw werkzaamheden.

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht 5. Voer front- en
backofficewerkzaamheden uit 
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 5 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Een verslag van de uitgevoerde front- en/of backofficewerkzaamheden.
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering.
3. Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 
     aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht 6. Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties 
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je bouwt goede werkrelaties op. 
- Je onderhoudt contacten met collega’s, vrijwilligers en eventueel medewerkers van relevante organisaties.
- Je neemt actief deel aan relevante overlegvormen. 
- Je deelt informatie, ideeën en standpunten actiefmet betrokkenen.
- Je bent goed geïnformeerd (mogelijkheden voor de SB-organisatie) en informeert betrokkenenproactief.
- Je kunt vergadertechnieken toepassen.

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht 6. Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties 
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 6 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Verslag (onder andere notulen) van het overleg waar je aan deelgenomen hebt.
2. Verslag van de samenwerking met externe relaties.
3. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering.
4. Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 
     aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht 7. Werk aan je deskundigheid en professionalisering van je beroep 
Resultaat
Het resultaat van de opdracht moet zijn dat het persoonlijk ontwikkelplan is uitgevoerd, waardoor de deskundigheid verder ontwikkeld is. Je bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op sport en bewegen. De deskundigheid is gedeeld met collega’s. 

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijkeontwikkelingen.
- Je bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op sport en bewegen.
- Je draagt eigen kennis en expertise begrijpelijk (passend taalgebruik) over.
- Je reflecteert op je functioneren en je gebruikt feedback doelgericht om je verder te ontwikkelen.
- Je stelt samen met betrokkene(n) een persoonlijk ontwikkelplan op en onderneemt stappen om jedeskundigheid en 
   professionaliteit te vergroten.·
- Je kunt intervisievaardigheden toepassen.

Slide 19 - Tekstslide

Opdracht 7. Werk aan je deskundigheid en professionalisering van je beroep 
Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
- Welke ontwikkelingen zijn er binnen de sport?- Welke ontwikkelingen zijn er binnen de organisatie/vereniging? 
- Welke ontwikkelingen zijn er in gang gezet door COVID-19 denk bijv. aan inschrijfsystemen


Actuele wet en regelgeving
Wat wil de organisatie waar jij BPV loopt bereiken op het gebied van sport en bewegen? Wat is hun missie en visie? En hoe dragen ze dit uit in bijv. werkzaamheden, locatie enz.?

Voorbeeld KNVB: https://www.knvb.nl/over-ons/over-de-knvb/missie-en-visie 
Voorbeeld Skibond: https://www.wintersport.nl/vereniging/verenigingsstructuur 
Voorbeeld Hengelo Sport: https://www.hengelosport.nl/hengelosport/19631-HengeloSport/Missie-Visie.html
Slide 20 - Tekstslide

Opdracht 7. Werk aan je deskundigheid en professionalisering van je beroep 
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 7 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1. Het persoonlijk ontwikkelplan bestaande uit:
    - Een beschrijving van sterke en minder sterke punten.
    - Leervragen waaraan gewerkt gaat worden.·
    - Concrete acties om de leervragen te beantwoorden.
2. Een verslag van de uitgevoerde acties en de mate waarin ze de leervragen beantwoord hebben. Hierbij kan het gaan om een 
     verslag van de bijgewoonde scholingsbijeenkomsten of excursies, van debestudeerde literatuur of van de discussie- of 
     intervisie groepen waaraan je deel hebt genomen.
3. Een kort verslag van de actuele wet- en regelgeving, de actuele visie op sport en bewegen en vakinhoudelijke ontwikkelingen, 
     toegespitst op de situatie (SB-organisatie) waar de opdracht is uitgevoerd.
4. Het beoordelingsprotocol van deze opdracht.
5. Een evaluatieverslag van wat je van deze opdracht geleerd hebt.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht 8. Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
· Je hebt basiskennis van systemen voor kwaliteitszorg.
· Je bent op de hoogte van en zorgvuldig in het volgen van voorgeschreven protocollen, procedures en
wettelijke richtlijnen met betrekking tot het kwaliteitszorgsysteem.
· Je let op de kwaliteit van je werkzaamheden en je zet functioneel je eigen expertise in voor het
verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden.
· Je geeft actief gesignaleerde tekortkomingen in werkwijze door aan de juiste persoon.
· Je brengt verbetervoorstellen met overtuigingskracht.
· Je motiveert anderen om zich te houden aan de voorgeschreven protocollen rondom
kwaliteitsverbetering.

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht 8. Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg
Voor opdracht 8 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
· Een korte beschrijving van de systemen voor kwaliteitszorg die voor jouw situatie (SB-organisatie) van
belang zijn.
· Een beschrijving van de verrichte werkzaamheden en ondernomen acties gericht op het bevorderen en
bewaken van kwaliteitszorg.
· Het beoordelingsprotocol van deze opdracht.
· Een evaluatieverslag van wat je van deze opdracht geleerd hebt.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide