Les 8 B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties

B1-k1-W5 Reageert op Onvoorziene en crisis situaties
Les 8 
Datum: 28 Maart 2022
Docent: Jantien den Hoed
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

B1-k1-W5 Reageert op Onvoorziene en crisis situaties
Les 8 
Datum: 28 Maart 2022
Docent: Jantien den Hoed

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Scan & Maak

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
 • Terug blik vorige les
 • Lesdoelen
 • Theorie over:
 1. Seksuele intimidatie
 2. Huiselijk geweld
 • Huiswerk
 • Afsluiting les

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terug blik vorige les

Gastles Sociale Weerbaarheid

Wat heb je meegenomen uit deze les?


Slide 4 - Tekstslide

1e woord:
Assertief
studenten geraden vraag dan de vraag welke 2 andere vormen van reageren waren er nog meer?
antwoorden: Agressief en Sub assertief (non assertief)

2e woord
verlegenheid;
studenten geraden vraag dan de vraag
Soms is het moeilijk om assertief te reageren. Door wat kwam dat ook alweer?
Antwoorden:
bescheidenheid;
angst;
te hoge verwachtingen;
schuldgevoelens;
sterk plichtsbesef;
geen eenling willen zijn;
bewuste keuze.

Lesdoelen deel 1: Seksuele intimidatie
Aan het einde van de les:
- kun je in je eigen woorden benoemen wat intimiteit inhoudt.
- kun je toelichten wat ongewenste intimiteit inhoudt.
- kun je uitleggen wat seksueel geweld is.
- kun je een omschrijving geven van seksuele intimidatie is.
- kun je omgaan met ongewenste intimiteiten door de stappen toepassen vanuit de theorie/ protocol BPV-plek.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie les
Pak je aantekeningen/ notities erbij!

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Theorie 
Voor de meeste mensen is intimiteit belangrijk, maar voor kinderen is intimiteit een levensbehoefte.

Intimiteit heeft te maken met nabijheid, vertrouwelijkheid.

Sommige mensen hebben angst voor intimiteit. Ze vinden het bedreigend als een ander te dichtbij komt. Wat intimiteit voor iemand betekent, verschilt dus van persoon tot persoon.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als beroepskracht MZ is het belangrijk om stil te staan bij je eigen houding ten opzichte van intimiteit.
Je kunt er niet omheen jezelf vragen te stellen als

 • Welke betekenis heeft intimiteit voor mij?
 • Wat vind ik normaal en wat niet?
 • Waar ligt voor mij de grens als het gaat om cliënten die mij aanraken?
timer
5:00
Het is belangrijk te weten waar jouw grenzen liggen. Het gaat daarbij niet om de grenzen die je in je privéleven zou hanteren, het gaat om de grenzen die je als beroepskracht MZ hoort te stellen. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ongewenste intimiteiten zijn alle intimiteiten (fysiek contact of nabijheid) van iemand anders die tegen de zin van het slachtoffer plaatsvinden en als ongewenst worden ervaren.

Seksueel geweld
Gedrag waarbij een ander onder dwang seksuele handelingen moet uitvoeren of ondergaan en zijn of haar autonomie en lichamelijke integriteit wordt geschonden. De dwang kan allerlei vormen aannemen, zoals fysiek geweld of dreiging daarmee, intimidatie of chantage.

Bij ongewenste intimiteiten is tussen dader en slachtoffer vaak sprake van een machtsverhouding.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Casus:
Harm is 45 jaar. Hij heeft een verstandelijke beperking, ernstige epilepsie en woont al zijn hele leven in instellingen. Marijke is 30 jaar en is een half jaar geleden op dezelfde plek komen wonen. Een begeleider vertelt:
‘Harm liep ‘s ochtends altijd bloot door de woning. Dat ging al jaren zo en wij vonden dat allemaal gewoon. Maar Marijke had daar last van. Ze durfde niet gewoon naar de douche te lopen en keek altijd eerst door een kiertje van haar deur.
Als Harm rondliep, bleef ze op haar kamer. We kwamen er pas achter toen ik
Marijke vroeg of ze zich veilig voelde. Toen vertelde ze het. We hebben
afspraken gemaakt met Harm. Nu doet hij een ochtendjas aan en durft
Marijke naar de douche te lopen.’

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Nabespreken 
Het is de afgelopen tijd veel in het nieuws. Seksueel overschrijdend gedrag,  #metoo........

Worden jullie door de aandacht in de media bewuster van je eigen houding, bewuster van grenzen van jezelf, bij een ander?

Hoe zou je met seksueel grensoverschrijdend gedrag 
omgaan op je stage?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een term die dicht bij ongewenste intimiteiten ligt, is seksuele intimidatie.
Term voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht, die door degene die het ondergaat, als ongewenst en onplezierig ervaren. Het gedrag kan verbaal, non-verbaal of fysiek zijn, en zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.

 • Fysieke gedragingen, in de billen knijpen, de borsten aanraken, proberen te zoenen, aanranding en verkrachting.
 • Verbale gedragingen, intieme vragen over het privéleven, suggestieve opmerkingen, seksistische en bedreigende opmerkingen.
 • Non-verbale gedragingen, iemand dreigend met je lichaam benaderen, iemand langdurig aanstaren, seksuele gebaren maken, seksueel getinte afbeeldingen tonen.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Omgaan met ongewenste intimiteiten:
 • Actief verzet bieden
 • Geef grenzen meteen aan
 • Informeer je leidinggevende
 • Zoek de fout niet bij jezelf
 • Zoek steun

Ongewenste intimiteiten door collega’s?
Ga naar de vertrouwenspersoon toe. Een vertrouwenspersoon gaat na of de klacht kan worden opgelost door bemiddeling tussen de klager (het slachtoffer) en de aangeklaagde (de dader). Als dat niet mogelijk is, gaat de vertrouwenspersoon na of de klacht aanleiding geeft tot het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie binnen de organisatie. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen deel 2: Huiselijk geweld
Aan het einde van de les:

- weet je wat huiselijk geweld inhoud
- kun je benoemen wat de oorzaken van huiselijk geweld kunnen zijn.
- kun je uitleggen wat erin de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staat.
- Kun je de meldcode koppelen aan en indien nodig uitvoeren op je BPV-plek  Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiselijk geweld is geweld dat in de privésfeer plaatsvindt, gepleegd door partners, ouders, kinderen, andere familieleden en huisvrienden. 
- lichamelijk geweld
- psychisch geweld
- seksueel geweld
- verwaarlozing

Kenmerken van huiselijk geweld:
 • Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer. Bijvoorbeeld tussen man en vrouw of tussen ouders en kind.
 • Daders kiezen de meest kwetsbare slachtoffers.

Waarom plegen daders geweld?
 • Zijn zelf mishandeld, hebben financiële problemen, er is sprake van een (dreigende) echtscheiding, werkloosheid, psychische problemen of verslaving.


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Nabespreken 
Het kan dus soms zijn dat mannen worden mishandeld door hun vrouw.

- Wat vonden jullie van de film?
- Hadden jullie hier wel een over gehoord?
- Hoe zou je reageren als een cliënt dit aan jou zou vertellen?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingegaan.
Deze wet verplicht organisaties een stappenplan te maken waarin professionals kunnen lezen wat ze moeten doen bij een vermoeden van huiselijk geweld.
Stap 1
In kaart brengen van de signalen.
Stap 2
Overleggen met collega en eventueel het raadplegen van Veilig thuis of een letseldeskundige.
Stap 3
Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4
Het afwegen van het geweld of de kindermishandeling en bij twijfel Veilig Thuis raadplegen.
Stap 5
Beslissen: zelf hulp organiseren of een melding maken bij Veilig Thuis.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
Boek communicatie thema 6.13

Maak de volgende  opdrachten voor volgende week:
2AB, 3AB, 4i, 5A, 6A

Ga op zoek naar een protocol op je stage rondom onvoorziene en crisissituaties en neem deze mee de volgende les

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afronding les
Schrijf op de gele memo:
- Wat heb je geleerd van deze les?
- Wat neem je van deze les mee naar je beroepspraktijk?
Schrijf op de blauwe memo:
- Tip voor deze les
- Top voor deze les
                                                          De gele memo's bespreken we klassikaal na. 
                                                          De blauwe memo's graag inleveren bij Jantien!

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies