Klasse 2 - 30 okt-3 nov

Wolkom Klasse 2
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wolkom Klasse 2

Slide 1 - Tekstslide

Nei dizze les:
Witsto wat de einopdracht is - foar in sifer!
Witsto wat wy yn de folgjende wiken dwaan sille
Kinsto ynlogge yn Searje 36
Hast in Frysk gedicht lêzen


Slide 2 - Tekstslide

Einopdracht Taalportret
Witsto wat de einopdracht is - foar in sifer!
Witsto wat wy yn de folgjende wiken dwaan sille
Kinsto ynlogge yn Searje 36

Slide 3 - Tekstslide

Einopdracht Taalportret

== Kwoot en fragen út ynterview komme werom ==

Hokker talen binne wichtich foar dyn libben?


Slide 4 - Tekstslide

Einopdracht Taalportret
Do komst sintraal te stean yn dyn eigen taalportret. 

Do meist kieze oftst dat mei in foto, tekening, dyn namme, letters of miskien heel oars dochst. 

Dyn kwoot moat ek dúdlik nei foaren komme. 

Slide 5 - Tekstslide

Einopdracht Taalportret
Fragen út ynterview komme werom:
- Wannear brûksto watfoar taal en werom? 
- Hokker talen wurde der by jim thús praat? 
- Hokker talen brûksto by dyn freonen? 
- Hokker talen brûksto mei dyn famylje (pake/beppe/omke/tante)? 
- Hokker talen brûksto yn dyn sport, games, whatsapp? 
- Hokker taal soesto graach leare wolle? 


Slide 6 - Tekstslide

Einopdracht Taalportret

Yn hokker taal bisto lilk, fertrietlik, bliid, stoer? 
Wat is de taal fan dyn hert? 

Hokker wurden fynsto moai yn it Frysk, Nederlânsk of Ingelsk (of oare talen lykas Frânsk, Dútsk of Arabysk)

Slide 7 - Tekstslide

Einopdracht Taalportret
Leverje dyn taalportret yn op A4 of A3 formaat
Gjin oare materialen brûke as papier!

It papier net oprôlje, mar hâld it kreas.
Skriuw dúdlik op de achterkant fan dyn taalportret:

- Dyn foar- en achternamme
- Dyn klasse

Slide 8 - Tekstslide

Einopdracht Taalportret
Oandachtspunten:

- Soargje dat alles der kreas en kleurich útsjocht.
- Makkest de opdracht foar dysels en dus allinnich, net mei oaren.
- Wês origineel en kreatyf.
- By te let ynleverjen giet alle wiken in punt fan it sifer ôf. 

Ynleverdatum:  freed 17 novimber

Slide 9 - Tekstslide

Einopdracht Taalportret
Binne der noch fragen?

Hasto it ynterview net mear?
Witsto dyn kwoot net mear?

Mail dyn dosint! Ik sil dy dan helpe.


ma.vandermolen@singelland.nl

Slide 10 - Tekstslide

Wat dogge wy fierder?
Searje 36 - Kinne jim dat noch?
Wat is dyn ynloch? Tsjek dat thús!

Wy sille fierder mei tema 3: Kommunikaasje
Slide 11 - Tekstslide

Searje 36 - Wat learst allegear?
De Taalkaart fan dit tema
Taalkaart: Telle 1e - 1000e (allinnich VWO)
Tiidwurden - ûnregelmjittige tiidwurden op -je
Meartallen en Ferlytsing
Taalskets! Filmke
Skiednis: Oera Linda
Slide 12 - Tekstslide

Tema 3 - Kommunikaasje
opdracht 1
wy lêze in gedicht fan Sigrid Kingma - dichter fan Fryslân

Binne der wurden dy'tst net kinst?
Skriuw se op!

Slide 13 - Tekstslide

Tema 3 - Kommunikaasje
Taalkaart - wurdsjes lêze


Slide 14 - Tekstslide

Nei dizze les:
Witsto wat de einopdracht is - foar in sifer!
Witsto wat wy yn de folgjende wiken dwaan sille
Kinsto ynlogge yn Searje 36
Hast in Frysk gedicht lêzen

Slide 15 - Tekstslide

Húswurk
Tsjek oft dyn ynloch fan Searje 36 noch wurket!

Lês de wurdsjes fan de Taalkaart goed troch!

Slide 16 - Tekstslide

No efkes hiel wat oars!
Ferske 
Piter Wilkens - Beppehttps://www.youtube.com/watch?v=AeNYHsW9EoI

Slide 17 - Tekstslide

Piter Wilkens - Beppe
Opdracht 1:

Harkje nei de tekst en folje de goede wurden yn.
 


Slide 18 - Tekstslide

Piter Wilkens - Beppe
Opdracht 2:

Wat betsjutte de wurdsjes mei in streek der ûnder?
 


Slide 19 - Tekstslide

Piter Wilkens - Beppe
Opdracht 3:

Set in streek ûnder de tiidwurdenSlide 20 - Tekstslide

Piter Wilkens - Beppe
Wat betsjutte de wurdsjes mei in streek der ûnder?
 
tsjeppe = knappe, mooie
silger = zaliger 
geandefoet = lopend
tonger =  donder
mânsk = mans

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht 3:

Set in streek ûnder de tiidwurden

- is, bliuwt, wol, ha, bin, ha...hân
- skyë, berchbeklimme, freegje, binne, bin, ha
- giet, sit, stekt, ha
- wol, leare, is, seit, sil, meitsje, bin, ha'k
- sjong, ha, sitte, wie (2x)
- wurdt, is, fynt, docht, wurdt
- komt, traint, bin, ha

Slide 22 - Tekstslide