8.3 Stikstofkringloop dl2

Stikstofkringloop dl 2
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Stikstofkringloop dl 2

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 8.3: welke weet je al?
 • de rol uitleggen van producenten, consumenten en reducenten in de stikstofkringloop 
 • stoffen met het element stikstof noemen die een rol spelen bij de stikstofkringloop 
 • uitleggen welke rol de landbouw speelt binnen de stikstofkringloop (gebruik van kunstmest, groenbemesting) en welke gevolgen dat heeft voor het milieu, zoals eutrofiëring
 • uitleggen welke rol de veeteelt speelt binnen de stikstofkringloop en welke gevolgen dat heeft voor het milieu
factoren noemen die de populatiegrootte beïnvloeden


Slide 2 - Tekstslide

Herhaling stikstofkringloop
Leg in de volgende dia de '?'s uit en kijk wat je nog weet.

Slide 3 - Tekstslide

Stikstofkringloop
plant neemt nitraat op
plant maakt aminozuren en daaruit eiwitten
Consument eet de eiwitten van de plant, verteert deze en maakt eiegen eiwitten
Dode dieren (en planten) geven eiwitten af aan de bodem
Bacterien in de bodem zetten eiwitten om in ammoniakgas dat ammonium wordt in de bodem; andere bacterien maken daar nitriet en nitraat van.

Slide 4 - Tekstslide

Wat neemt de plant op van de stikstofkringloop?
A
Nitriet
B
Water
C
Glucose
D
Nitraat

Slide 5 - Quizvraag

Eenvoudige route
 • Producenten nemen stikstof op via NO3- of NH4+
 • Producenten maken daaruit aminozuren en daaruit eiwitten
 • Consumenten eten en verteren de eiwitten en maken daarna hun eigen eiwitten en andere organische stoffen
 • Consumenten maken ureum als afvalstof 
 • Eiwitten uit dode planten en dieren worden door rottingsbacterien omgezet in NH3 (ammoniakgas), dat in water NH4+ (ammonium) wordt. Ook ureum wordt omgezet in deze stoffen.
 • Nitrificerende bacteriën maken met zuurstof nitriet NO3- en nitraat NO4-
 • De kringloop is rond.
Organisch gebonden stikstof komt vooral voor in eiwit, maar ook in nucleotiden van DNA en RNA.
Stikstof = N

Slide 6 - Tekstslide

verder met de N-kringloop

 • op welke manier kunnen mensen de stikstofkringloop beïnvloeden?
 • kunstmest, eutrofiëring, groenbemesting, stikstofcrisis
 • & Binas in de vingers

Slide 7 - Tekstslide

Andere routes
'Verstorende' routes zonder zuurstof:
- NO3- > N2 (g) denitrificatie door denitrificerende bacterie
N2 komt in de atmosfeer en verdwijnt uit de bodem of het water

-N2 (g) --> NH4+
N2 (g) kan gebonden worden door knolletjesbacterie en stikstofbindende bacterie.
Planten kunnen deze NH4+ dan weer gebruiken.


Slide 8 - Tekstslide

Stikstof (N2) Is een stof die niet reageert met andere stoffen. Een plant of dier heeft er dan ook niets aan. N2 blijft N2.
Alleen met geweld (bliksem, hitte in een motor) bindt N2 aan zuurstof. 
Of door sommige bacteriën bindt N2 aan waterstof. 
Ammoniak (NH3) en ammonium (NH4+) zijn eigenlijk twee toestanden van dezelfde stof. 
Als ammoniak oplost, pikt het een H+ van water zodat NH4+ ontstaat. Als ammonium de lucht in gaat, wordt het weer NH3. 
Nitriet bestaat maar heel kort in de natuur, omdat de reactie tot nitraat heel snel gaat. Dat is goed, want nitriet is giftig.
Deze NH3 zit binnenin een plant. Het wordt meteen gebruikt door de plant om er N-bevattende organische stoffen van te maken. Deze NH3 komt dus niet in de grond terecht. De andere NH3 wel.
Stikstofassimilatie is gewoon assmilatie met stikstof. Assimilatie = opbouw van grotere moleculen uit kleinere moleculen. Dus bv. opbouw van aminozuren uit nitraat (en glucose)
Besteed even een paar minuutjes aan het doornemen van de stikstofkringloop in je eigen BINAS 93F . 
De meeste onduidelijkheden vind je hiernaast toegelicht.

Hoe kan er 'N' verdwijnen uit de bodem?
anaeroob proces, verloopt allean als er geen zuurstof is
anaeroob proces, verloopt allean als er geen zuurstof is
aeroob proces, verloopt allean als er wel zuurstof is
aeroob proces, verloopt allean als er wel zuurstof is

Slide 9 - Tekstslide

Hoe kan 'N' verdwijnen uit eenvoudige stikstofkringloop?
A
planten nemen het op
B
vervluchtiging en denitrificatie
C
omzetting in nitriet en nitraat

Slide 10 - Quizvraag

Welke N-rijke stof zit er in urine van koeien?
A
ammoniak
B
nitriet
C
nitraat
D
ureum

Slide 11 - Quizvraag

Welke N-rijke stof zit er in koeienpoep?
A
ureum
B
nitraat
C
eiwit

Slide 12 - Quizvraag

Waarom groeien planten beter door bemesting met koeienmest?

Slide 13 - Open vraag

Sommige planten hebben bij hun wortels knolletjes met stikstofbindende bacterie die N2 uit de lucht omzetten in ammonium NH4+
 • definitie monocultuur kennen
 • voor- en nadelen van monoculturen kunnen noemen

Slide 14 - Tekstslide

Bijzondere route
Knolletjesbacteriën (en een paar andere bacteriën) kunnen N2 (g) omzetten in NH3.

Stifkstof die eerst níet te gebruiken was voor de plant, is nu wél te gebruiken. Oftewel:
De bodem wordt voedselrijker.

Dit is 'Groenbemesten'.

Slide 15 - Tekstslide

Wat is groenbemesting?
A
Kunstmest strooien op het land
B
Natuurlijke mest strooien op het land
C
Bemesten door middel van knolletjesbacterien
D
Bemesten met groene planten

Slide 16 - Quizvraag

Goedkope bemesting
Bij groenbemesting wordt klaver op stikstofarme grond geteeld, waarna deze omgeploegd wordt. Klaver leeft in symbiose met stikstofbindende bacteriën, waardoor extra stikstof in de bodem komt. Door om te ploegen, blijft de stikstof beschikbaar voor nieuwe planten. 

Als planten geoogst worden, wordt de stikstof die als eiwitten aanwezig zijn in de plant onttrokken aan de bodem. De kringloop wordt onderbroken.

Slide 17 - Tekstslide

Hoe werkt groenbemesting?

Slide 18 - Tekstslide

Land bemesten via groenbemesting heeft een aantal stappen, zet in de juiste volgorde
1. boer spit de planten met knolletjesbacterie onder
2. knolletjesbacterie bindt N2 uit de lucht en maakt NH4+ (ammonificatie)
3. bacterie in bodem maakt nitraat
4. gewas kan goed groeien door opname van nitraat
A
1-2-3-4
B
3-4-1-2
C
2-1-3-4

Slide 19 - Quizvraag

veel mensen halen in de herfst bladeren uit hun tuin. Wat voor een effect heeft dit op de stikstofkringloop?

Slide 20 - Tekstslide

Welk effect heeft het weghalen van de bladeren voor de stikstofkringloop?

Slide 21 - Open vraag

Eutrofiëring

Slide 22 - Tekstslide

Eutrofiering
In de zomer sterven soms massaal veel vissen.
Oorzaak: Door te veel meststoffen groeien algen te snel en dekken de sloot af. De andere waterplanten krijgen te weinig licht en sterven.
En dode planten worden afgebroken door.....
juist, de reducenten
En die gebruiken heel veel zuurstof en dan...... de vissen

Slide 23 - Tekstslide

Eutrofiëring

Slide 24 - Tekstslide

Gevolg eutrofiëring
Oorzaak eutrofiëring

Slide 25 - Sleepvraag

Opdracht
Lees de rest van 8.3
Maak de vragen 8 t/m 10 van 8.3 

Slide 26 - Tekstslide

moeilijkste term van deze les?

Slide 27 - Woordweb

Welke nieuwe termen heb je geleerd deze les?

Slide 28 - Open vraag

Welke vraag heb je nog voor de volgende les?

Slide 29 - Open vraag