Frysk 2

Wolkom by Frysk
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
FryskBeroepsopleiding

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Wolkom by Frysk

Slide 1 - Tekstslide

yn dizze les
- Hast de staveringsregels fan foarige kear werhelle.
- Húswurk beprate.
- Hast oer de skiednis fan de ko leard.
- Sille jimme mei it húswurk oan 'e slach.

Slide 2 - Tekstslide

timer
0:15
Hokker letters komme net
foar oan it begjin en de ein
fan in Frysk wurd

Slide 3 - Woordweb

Hokker (welke) wurden binne goed skreaun
A
vies, fiif, zeis
B
vjoer, fisk, sinne
C
frou, fjoer, sinne
D
fjouwer, doasen, zukses

Slide 4 - Quizvraag

Set oer yn it Frysk:
Na het vak Fries zijn we vrij.

Slide 5 - Open vraag

wannear skriuwst in 'g'
en wannear in 'ch'?

Slide 6 - Woordweb

Hokker wurden binne goed skreaun
A
berg, njogen,baarch
B
graag, berch, dwerch
C
baarch, dwerch, gehakt
D
kening, michen, goud

Slide 7 - Quizvraag

Set oer nei it Frysk:
De muggen zijn hoog in de lucht.

Slide 8 - Open vraag

Hokker regel wurdt hjirûnder beskreaun.

As de 'o' klank foar ien fan de letters SLDTN stiet.
én
as dat wurd yn it nederlânsk mei in a skreaun wurdt.

Slide 9 - Open vraag

Soldatenregel
Ik sil iten meitsje yn de .... (pan)
A
ponne
B
panne
C
pon

Slide 10 - Quizvraag

Soldatenregel
De bern hawwe de .... lek makke.
A
bal
B
bol

Slide 11 - Quizvraag

Set oer nei it Frysk:
Die kat is van die man.

Slide 12 - Open vraag

Húswurk beprate
Wat gong goed.
Wat hat noch oandacht noadich.
Bewarje de mail dy't jimme stjoerd hawwe goed. 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

lêsopdracht
Jimme krije in tekst oer de ko.
lês dizze tekst troch (tiid 4 min).
Dêrnei komt der in kwis yn kahoot.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Link

Skriuwopdracht 1 
Stjoer in mail nei in freon/freondinne dytst lang net sjoen hast (5 min)


- Begjin mei in oanhef.
- Freegje hoe't it mei him of har is, en fertel hoe't it mei dy is.
- Fertel datst op staazje west hast, en hoe it wie.
- Stel foar om in ôfspraak te meitsjen. Doch in konkreet foarstel.
- Slút passend ôf.
Stjoer de mail nei: siet@hotmail.com

Slide 17 - Tekstslide

Húswurk meitsje yn it olc
Meitsje: 
Minsken 
Kommunikaasje les 1
taallessen E en F

Slide 18 - Tekstslide

Skoft

Slide 19 - Tekstslide