Praat mar Frysk - basis - les 6 (Plattegrûn Frjentsjer)

Praat mar Frysk module 3 les 6
Praat mar Frysk basis - les 6
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
FriesBeroepsopleiding

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Praat mar Frysk module 3 les 6
Praat mar Frysk basis - les 6

Slide 1 - Tekstslide

Les 6 is it tema it uterlik en it karakter. De les giet oer immen beskriuwe We leare in protte eigenskipswurden (bijvoeglijke naamwoorden).

Les 5 wie it tema it paad freegje. It is de bedoeling no te oefenjen mei it praten oer dat tema.
Wurklist
  • Húswurk fan ôfrûne wike beprate.
  • Wurdskat útwreidzje: 
       immen beskriuwe.
  • Grammatika: 
       eigenskipswurden.
  • Húswurk foar kommende wike.
  • Neigesetsje.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Húswurk beprate
it paad freegje
fan Frysk nei Nederlânsk 
(side 89)

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Yn petear: Spykkaart
Wurkje yn twatallen.
Jim krije elk in kaart mei 5 fragen.
     A (fraach 1-5) lês de Nederlânske fraach/sin, sis dy yn it Frysk.
     B jou antwurd of in reaksje.
     Wikselje fan beurt en begjin opnij by 1. 
     Doch itselde foar fraach 6-10 mar dan begjint B earst.

Op de spykkaart fynst de Fryske oersetting en mooglike reaksjes.
timer
15:00

Slide 4 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer side 99.

Slide 5 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer side 99.
Fraach en antwurd
Krijst in kaartsje mei dêrop in fraach. Rin troch elkoar.
   A Stel dyn fraach oan in kursist.
   B Jout antwurd.
   B Stel dyn fraach.
   A jout antwurd.
Wikselje dan jim kaartsjes. 
Stel dyn nije fraach oan in oare kursist ...
timer
3:00

Slide 6 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer side 68.
Plattegrûn Frjentsjer

Wurkje yn trijetallen.
Fertel inoar hoe't je by in bepaald punt komme mei help fan de plattegrûn.
Hoe komst by de Martinitsjerke (# 34)? Startpunt is it parkearplak oan de Leeuwarderweg.

Hoe komst by de Mauritsbrêge (# 53)? Startpunt is it parkearplak oan de Hertog van Saxenlaan.

Hoe komst by it bertehûs fan J.H. Oort (# 22)? Startpunt is it stasjon.

Hoe komst yn de Martenatún (# 45)? Startpunt is it parkearplak oan de Leeuwarderweg.

Hoe komst by De Bogt fen Guné (# 35)? Startpunt is it parkearplak oan de Hertog van Saxenlaan.

Hoe komst yn it âld Stedhûs (# 2)? Startpunt is it stasjon.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

1. Hoe komst by de Martinitsjerke (# 34)? Startpunt is it parkearplak oan de Leeuwarderweg.
 
2. Hoe komst by de Mauritsbrêge (# 53)? Startpunt is it parkearplak oan de Hertog van Saxenlaan.

3. Hoe komst by it bertehûs fan J.H. Oort (# 22)? Startpunt is it stasjon.

4. Hoe komst yn de Martenatún (# 45)? Startpunt is it parkearplak oan de Leeuwarderweg.

5. Hoe komst by De Bogt fen Guné (# 35)? Startpunt is it parkearplak oan de Hertog van Saxenlaan.

6. Hoe komst yn it âld Stedhûs (# 2)? Startpunt is it stasjon.
It paad wize
Wiis inoar it paad nei jimme hûs. Begjinpunt is it buordsje mei de plaknamme.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachtekaartsjes
Wurkje yn twatallen.
Elk (twatal) krijt in opdrachtekaartsje. Op it kaartsje stiet in situaasje beskreaun. 
A lêst de situaasje en stelt de fraach.
B jout antwurd.

Slide 10 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 70.
Yn petear oer it paad wizen
Wurkje yn in trije- of fjouwertal.
Ien stelt in fraach, elk jout antwurd.
  • Bisto wolris ferdwaald?
  • Beskriuw wêr'tsto delrydst / -fytst / -rinst nei dyn wurk of skoalle.
  • Wat sjochsto allegearre ast nei dyn wurk of skoalle giest?
  • Wat binne dyn ûnderfinings mei it iepenbier ferfier?
  • ...

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Skoft
Mei ik kofje?
Ik wol graach in kopke tee.
Mei molke en sûker.
Wolst ek in stikje koeke?

Tankjewol.
Graach dien.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eigenskipswurden
Fertelle wat oer in haadwurd.
Wurde meastal bûgd mei -e: 
Myn nije bank (de bank)
Mar net by it-wurden mei in besitlik foarnamwurd: 
Myn nij bankje (it bankje).
Stoflike eigenskipswurden krije -en: It houten lewant. 
De katoenen beklaaiïng 

(bijvoeglijk naamwoorden)

Slide 13 - Tekstslide

FOTO
Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
https://stoomtrein.org/en/eerste-vsmsloc/

Grut
Grutter
Grutst
Graadbûging = trappen van vergelijking

Slide 14 - Tekstslide

Lesboek side 46 trochnimme !!!
Graadbûging = trappen van vergelijking
Stellende trep
Fergrutsjende trep
Oertreffende trep
swier
swierder
swierst
einigjend op -l / -n
l / tin
mâler / mâlder
tinner / tinder
mâlst
tinst
einigjend op -s wiis
wizer
wiist (gjin -s)
einigjend op -st / -sk farsk
farsker
meast farsk
ûnregelmjittige foarmen
folle
goed
graach
in bytsje

mear
better
leaver
minder

meast
bêst
leafst
minst
Eigenskipswurden mei graadbûging (= bijv. nw. in trap v. vergelijking)

Slide 15 - Tekstslide

Stellende trep = stellende trap
Eigenskipswurden
Treppen fan ferliking
Opdracht 4 Lês om bar in sin foar.
Tink om de ôfwikende bûging by it-wurden 
yn kombinaasje mei besitlik foarnamwurden.
Tink om de ûnregelmjittige foarms.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 1 & 2 Dialooch
Ik lês de tekst earst foar.

Wurkje yn twatallen.
Oefenje it petear.
Wikselje fan rol.

Slide 17 - Tekstslide

Sels foarlêze of fia EduFrysk.
Opdracht 3 wurdskat uterlik en karakter
Groep 1 betinkt wurden om it uterlik te beskriuwen.
Groep 2 betinkt wurden om it karakter te beskriuwen.

Dêrnei wikselje we de wurden meielkoar út.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tiidwurden
Fan ien nei mear
Wurkje yn twatallen.
A betinkt in sin mei ik of do.
B set de sin yn it meartal, dus mei wy of jimme.
Foarbyld:
A Ik kin dat net dwaan.
B Wy kinne dat net dwaan.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Húswurk
Lear de wurden en sinnen fan dizze les. 
Mear foarbylden steane efter yn it lesboek. 

Lear de wurdskat fan it uterlik en karakter
fan Frysk nei Nederlânsk (side 89).


EduFrysk flitskaarten eigenskipswurden.
EduFrysk flitskaarten treppen fan ferliking.
Ik tink datsto in (lyts, fergrutsjende trep) stikje taart nimme moatst.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Neigesetsje

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 5 A-Z
Besykje by alle letters fan it alfabet in eigenskipswurd by 'kat' te betinken.

Myn buorman syn kat is ...
in aardige / aaklike kat.
in bjusterbaarlike kat.
in ... kat.
De letters c, q, v, x, z dogge fansels net mei!

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies