Illegale visserij les 1 (Basisschool)

ILLEGALE, NIET GERAPPORTEERDE EN ONGEREGULEERDE VISSERIJ (IUU) - Les 1
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceEngels+2BasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Beschrijving Overbevissing is een grote bedreiging voor het leven in de oceaan. 90% van alle vis wordt overbevist. Illegale visserij heeft een grote invloed. Deze les gaat over illegale visserij, legt de term IUU uit en leert welke gevolgen dit heeft.

Instructies

Instructie
In deze les wordt uitgelegd wat illegale visserij is, wat IUU betekent en wat de gevolgen van overbevissing zijn.

Tijd: 45 minuten

Contact: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

ILLEGALE, NIET GERAPPORTEERDE EN ONGEREGULEERDE VISSERIJ (IUU) - Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze les is gemaakt door Sea Shepherd. De Sea Shepherd Conservation Society is opgericht in 1977 om de oceanen en het leven in zee te beschermen. Sea Shepherd is wereldwijd actief en voert directe acties uit tegen tal van zaken die de oceanen bedreigen. Eén van Sea Shepherds missies is een einde te maken aan illegale visserij en overbevissing.
Wat je al weet...
Wat je gaat leren...
Actie vereist!

Test jouw kennis
Klik op de afbeelding
Bekijk de video

Slide 2 - Tekstslide

Tijdens deze les gebruiken we de volgende symbolen om leeractiviteiten en acties aan te duiden.
Introduction to IUU fishing and the impact of overfishing.
Illegale, niet gerapporteerde, en ongereguleerde visserij (IUU) 

Slide 3 - Tekstslide

In deze les leggen we uit wat illegale en ongereguleerde visserij (IUU) is en wat de gevolgen zijn van overbevissing,
DOE INTERACTIEF MEE – vraag leerlingen naar www.LessonUp.app te gaan
Wat weet je al over
illegale visserij?

Slide 4 - Woordweb

Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via www.LessonUp.app of bespreek ze in de klas.
“Wat weet je al over illegale visserij?”

Slide 5 - Video

Wetenschappers schatten dat het oceaan ecosysteem tegen 2050 op instorten staat, zonder vissen en zeedieren, tenzij er dringend actie wordt ondernomen met betrekking tot de problemen die van invloed zijn op de oceanen en de zeedieren.

Laat deze video zien (2.53min) wat uitlegt hoe belangrijk alle soorten dieren voor onze planeet zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=TLcA31VRlRU

Bespreek de video in de klas en wat het betekent.

Over 100 million tons of fish caught each year.
Over 100 miljoen ton vis wordt elk jaar gevangen.

Slide 6 - Tekstslide

Een van de redenen hiervan is overbevissing: er wordt te veel vis uit de oceaan gehaald. Er wordt geschat dat er elk jaar meer dan 100 miljoen ton vis wordt gevangen. De visserij is een van de grootste handel in de wereld.

Waarom denk je dat er zo
veel vraag is naar vis?

Slide 7 - Woordweb

Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via www.LessonUp.app of bespreek ze in de klas.

“Waarom denk je dat er vo veel vraag is naar vis?”

Een van de oorzaken is dat vis niet alleen voor consumptie gebruikt wordt maar ook voor andere producten.

Leg uit dat we in deze les een aantal oorzaken zullen benoemen.

Global population growth since 1800's.
Wereldwijde bevolkingsgroei sinds 1800. 

Slide 8 - Tekstslide

Overbevissing is het resultaat van een steeds grotere vraag naar voedsel uit de zee, omdat de wereldbevolking sterk groeit.

De wereldbevolking is gegroeid van 1 miljard mensen in 1804, naar 3 miljard in 1960, naar 7,3 miljard in 2015. Steeds meer mensen vragen om steeds meer van onze natuurlijke hulpbronnen, zoals die uit zee, en deze bronnen nemen dus sterk af. Geschat wordt dat voor 3 miljard mensen het eten van vis de grootste eiwitbron is.

Illegal, Unreported & Unregulated Fishing
Illegale, niet gerapporteerde, en ongereguleerde visserij (IUU) 

Slide 9 - Tekstslide

Doordat de vraag naar vis zo groot is, is illegale visserij een steeds groter probleem. Illegale en ongereguleerde visserij, IUU genoemd, heeft grote gevolgen voor het ecosysteem van de oceaan.

Laten we kijken wat IUU betekent.

Illegal Fishing
Illegal fishing means that the fishermen enter the territorial waters of a country or regulated marine zone without permission or without a license for the fish they intend to catch.

They are stealing from these waters.

ILLEGALE VISSERIJ

Illegale visserij houdt in dat vissers de territoriale wateren van een land of gereguleerde mariene zone binnenvaren zonder toestemming of zonder vergunning voor de vis die ze willen vangen.

Ze stelen uit deze wateren.

Slide 10 - Tekstslide

Illegale visserij betekent dat vissers op vis jagen zonder dat zij toestemming hebben in die zee tevissen of een vergunning hebben om op die vissoort te jagen. Eenvoudig gezegd stelen zij vis uit deze wateren.

Hoe kan een legaal vissersvaartuig (met vergunning) schuldig maken aan illegaal opereren?

Slide 11 - Open vraag

Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via www.LessonUp.app of bespreek ze in de klas.

“Hoe kan het dat een vissersboot met een vergunning toch soms illegaal vist?”

Antwoord: Een visser kan een vergunning hebben voor een specifieke vissoort, maar kan betrapt worden op het illegaal vissen op andere soorten. 

Het kan ook zijn dat hij vist in een beschermd gebied, of dat hij meer vangt dan is toegestaan.

Unreported Fishing
Unreported means that a fishing vessel may have a license with an allocated quota for fishing a particular species, such as tuna, but then catches more than their quota states and they fail to report it.
NIET GERAPPORTEERDE VISSERIJ

Niet geraporteerd betekent dat een vissersvaartuig een vergunning kan hebben met een toegewezen quotum voor het vissen op een bepaalde soort, zoals tonijn, maar dan meer vangt dan hun quotum aangeeft en dit niet meldt. 

Slide 12 - Tekstslide

Niet-gerapporteerde visserij betekent dat een vissersvaartuig een vergunning heeft met een quotum voor de vangst van een bepaalde soort, zoals tonijn, maar vervolgens meer vangt dan het quotum aangeeft en dat niet meldt. Het kan ook gaan om vissersvaartuigen met een legale vergunning die niet de volledige hoeveelheid van hun bijvangst aangeven.

Wanneer vaartuigen worden geïnspecteerd, worden de gegevens in de visserijlogboeken vergeleken met de gegevens in de visruimen van het vaartuig.

Unregulated Fishing
Unregulated refers to areas in the ocean where there may not be a quota or any regulations in place, either in that location or for the type of species.

ONGEREGULEERDE VISSERIJ

Ongereguleerd verwijst naar gebieden in de oceaan waar er mogelijk geen quota of voorschriften zijn, niet op die locatie en niet voor de vissoort. 

Slide 13 - Tekstslide

Ongereglementeerd verwijst naar gebieden waar geen quota of voorschriften gelden, noch op die plaats, noch voor het soort soort.

Er zijn gebieden in de oceaan die niet aan enige regelgeving zijn onderworpen. Zij worden niet gecontroleerd door een bepaald land of maken geen deel uit van een gereglementeerde zone.
 Vissersvaartuigen kunnen zich naar deze gebieden begeven in de wetenschap dat er waarschijnlijk niemand patrouilleert of toezicht houdt op de visserijactiviteit.
Het reguleren van de visserijsector is een enorme opgave, gezien de omvang van de oceanen en de schaal van de commerciële visserijactiviteiten. 

Er zijn duizenden illegale vissersvaartuigen op zee die in het wild levende mariene organismen vangen.

UN estimates IUU fishing is 30% of global fishing catch.
Varies by region from 15% to 40%.
De VN schat dat IUU-visserij 30% van de wereldwijde visserijvangst is. Verschilt per regio van 15% tot 40%. 

Slide 14 - Tekstslide

De Verenigde Naties schatten dat 30% van alle vis die wereldwijd gevangen wordt, valt onder illegale, ongereguleerde (IUU) visserij. Per gebied ligt dit tussen de 15% en 40%.


Waarom varieert het percentage illegale visserij tussen regio's?

➢    Niet alle landen kunnen in hun wateren patrouilleren om illegale activiteiten te voorkomen.
➢ Het hangt af van de vissoorten in hun wateren waarop momenteel wordt gevist.
➢ Regelgeving ter bescherming van het gebied, zoals mariene parken.
➢ Of het gebied al overbevist is.

Slide 15 - Tekstslide

Het aandeel van illegale visserij in verschillende delen van de wereld wisselt doordat:
-Niet elk land in staat is de wateren goed te beschermen.
-Niet elke vissoort overal voorkomt en op sommige
vissoorten meer gejaagd wordt.
-Sommige gebieden beter beschermd zijn omdat het
bijvoorbeeld natuurreservaten zijn.
-Sommige gebieden al zo overbevist zijn dat vissers naar
andere gebieden gaan.

High value species are targeted.
Tuna & Sharks
Er wordt gevist op soorten met een hoge waarde.
Tonijn en haaien.

Slide 16 - Tekstslide

Commerciële visserijen jagen vooral op vissoorten die veel geld opbrengen, zoals de tonijn en ook de haai.

Vraag je leerlingen na te denken over hoe de oceaan er uit zou zien als deze diersoorten uit zouden sterven door overbevissing.

Over 100 million sharks a year killed
for shark fins & shark liver oil.
Meer dan 100 miljoen haaien worden per jaar gedood
voor haaienvinnen en haaienleverolie. 

Slide 17 - Tekstslide

Een diersoort die zwaar overbevist wordt zijn de haaien, waarvan er jaarlijks meer dan 100 miljoen worden gedood. Er is veel illegale handel in haaienvinnen en leverolie. Haaienvinnen worden gebruikt voor haaienvinnensoep en voor traditionele medicijnen. Haaienleverolie wordt in verschillende producten gebruikt, zoals in gezondheidssupplementen.
400 sharks species.
Only 47 have healthy populations.
400 haaiensoorten.
Slechts 47 hebben een gezonde populatie. 

Slide 18 - Tekstslide

Er zijn ongeveer 400 haaiensoorten bekend. 143 haaiensoorten worden met uitsterven bedreigd. Van 210 soorten is niet genoeg bekend, dus we kunnen niet bepalen hoe ernstig ze zijn overbevist. Er zijn maar 47 van de 400 soorten bekend die wel nog een gezonde populatie hebben.
Not all fish is for human consumption.
Niet alle vis is voor menselijke consumptie. 

Slide 19 - Tekstslide

Behalve de toegenomen wereldbevolking zijn er nog meer oorzaken voor de grote vraag naar vis.

Niet alle vis wordt gevangen om door mensen opgegeten te worden. Een deel wordt ook gebruikt in de vee-industrie, zo wordt er veevoer voor varkens van gemaakt.

In de Verenigde Staten wordt geschat dat ongeveer 40% van alle gevangen vis gebruikt wordt als veevoer.

Ook wordt er wereldwijd elk jaar 2,48 ton vis gebruikt als voer voor huisdieren. Alle huiskatten samen eten meer vis dan alle zeehonden die er op de wereld leven.

Since 1950's fishing fleet has doubled,
but the catch has reduced.
Sinds 1950 is de wereldwijde vissersvloot verdubbeld,
maar de vangst is verminderd. 

Slide 20 - Tekstslide

De toegenomen vraag naar vis en pogingen om de visserij goedkoper en effectiever te maken, leidde in de 20e eeuw tot steeds grotere industriële vissersschepen. 

Met steeds grotere schepen en netten werd het mogelijk grote hoeveelheden vis te vangen. Ook de vissersvloten (het aantal schepen) werden steeds groter.

Sinds 1950 zijn de vissersvloten in omvang verdubbeld. Door overbevissing is er nu echter steeds minder vis om te vangen.

How do you think you can help?
Hoe denk jij te kunnen helpen? 

Slide 21 - Tekstslide

Overbevissing en illegale visserij is een groot probleem en we moeten dit stoppen. Kun jij een manier bedenken om te helpen?

Vraag de leerlingen of zij ideeën hebben.
Het beste wat we kunnen doen is zorgen dat er minder vraag is naar vis. 

De groeiende wereldbevolking en de groeiende vraag naar vis is de belangrijkste oorzaak van overbevissing en illegale visserij.

Reduce demand for shark products.
Verminder de vraag naar haaienproducten. 

Slide 22 - Tekstslide

Om haaien te beschermen moeten we er voor zorgen dat haaienproducten, zoals haaienvinnensoep en haaienleverolie, niet meer verkocht worden.

Vraag de leerlingen of zij een manier kunnen bedenken om dit te bereiken.


Know what are you eating or feeding pets?
Help reduce demand.
Weet jij wat je eet of jouw huisdieren voedt?
Help de vraag te verminderen. 

Slide 23 - Tekstslide

Weet wat je eet en wat je je huisdier te eten geeft. Wordt de vissoort die je eet bedreigd? Zoek uit waar de vis vandaan komt en hoe deze gevangen wordt. Zijn er alternatieven die je in plaats daarvan kan eten?

In IUU les 3 gaat het over de bijvangst in de commerciële visserij, waardoor jaarlijks duizenden walvissen, dolfijnen, zeeschildpadden en haaien onnodig sterven in visnetten.
Protecting local species.
Bescherming van lokale vissoorten. 

Slide 24 - Tekstslide

Zoek uit welke vissoorten er bij jou in de buurt leven. Worden deze vissen bedreigd door visserij? 

Zijn er maatregelen genomen om ze te beschermen? Zoek uit wat jij kan doen om deze vis beter te beschermen.
What else do you think you can do to help?
Wat denk je nog meer te kunnen doen om te helpen?

Slide 25 - Tekstslide

Vraag de leerlingen of ze nog andere ideeën hebben wat zij kunnen doen om overbevissing te stoppen.
Dit kan klassikaal, of in groepjes.Schrijf drie dingen op die je geleerd hebt

Slide 26 - Open vraag

Vraag de leerlingen de volgende vraag te beantwoorden met behulp van www.LessonUp.app of bespreek ze klassikaal.

"Schrijf drie dingen op die je geleerd hebt."Was er iets wat je niet begreep?

Slide 27 - Open vraag

Vraag de leerlingen de volgende vraag te beantwoorden met behulp van www.LessonUp.app of bespreek hem klassikaal.

"Was er iets wat je niet begreep?"

Slide 28 - Tekstslide

De volgende les over illegale, ongereguleerde visserij (IUU) gaat over manieren om de visserij te reguleren en de oceanen te beschermen, en manieren om illegale vissers op te sporen.

www.seashepherdglobal.org

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies