3.1 China en het modern imperialisme

3.1 China en het modern imperialisme
1 / 23
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

3.1 China en het modern imperialisme

Slide 1 - Slide

Wat weet je al over de geschiedenis van China?

Slide 2 - Mind map

De Qing-dynastie

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

- Vanaf de 17e eeuw werd  China geregeerd door keizers van Qing-dynastie
- Kwamen oorspronkelijk uit Mantsjoerije (Mantsjoes)
- Keizerlijk gezag gebaseerd op confucianisme
- Keizer door de Hemel aangewezen

Slide 5 - Slide

Confucianisme
- Confucius (555–479 v.Chr.)
- Filosofische stroming
- Maatschappij ontaard omdat mensen niet langer de li  respecteerde: traditionele rituelen die zorgden voor rust, evenwicht en harmonie in ieders leven
- Om orde en regelmaat in de maatschappij te herstellen, moest iedereen zijn innerlijk verbeteren (oproep tot morele herbewapening)


Slide 6 - Slide

- Zoon des Hemels regeerde over het land
- Hulp van Mandarijnen (ambtenaren)
- Kostbaar en ingewikkeld examen 
- Vanwege dit examenstelsel vormden mandarijnen een bevoorrechte klasse met veel aanzien
- Ondanks gedragsleer Confucius verzwakte in 19e eeuw machtspositie Qing-dynastie

Slide 7 - Slide

- Keizers kregen te maken met economische en politieke problemen
- Door bevolkingsgroei hongersnoden
- Aan het hof corruptie (vriendjespolitiek)
- Sommige zagen in deze problemen een teken dat de Qing-dynastie haar Hemels Mandaat dreigde te verliezen
- Naast interne onrust een externe dreiging voor keizerlijke macht: modern imperialisme

Slide 8 - Slide

Wat is modern imperialisme?

Slide 9 - Open question

China en het modern imperialisme
- Economisch doel modern imperialisme: afzetgebied en grondstof
- Politiek doel: hoe meer land hoe meer macht
- Ook in China westerse mogendheden
- China beperkte mogelijkheden voor westerlingen om handel te drijven in China (Kanton)
- China toonde weinig interesse in westers handelswaar 
- Sinocentrisme: Rijk van het Midden (China als centrum van de wereld)

Slide 10 - Slide

- Britten uiteindelijk toch een product op de markt: opium
- Verslaving
- Verbod op opium door Chinese regering
- Weinig effect --> via Kanton veel illegale opiumhandel
- Handel voor Britten zeer lucratief
- Door massale verslaving raakte Chinese samenleving totaal ontwricht

Slide 11 - Slide

- 1839 greep keizer in: 20.000 kisten met opium werden verbrand
- Reactie Britten: oorlogsschepen naar China 
- Eerste Opiumoorlog was een feit
- Chinezen geen schijn van kans tegen moderne Britse vloot

Slide 12 - Slide

Ongelijke verdragen
- Eerste Opiumoorlog eindigde in 1842 met nederlaag voor China
- Vernietigend verdrag: Chinezen flinke schadevergoeding, 5 havens volledig opengesteld voor handel, Hong Kong Britse kolonie
- Verdrag van Nankin kan worden beschouwd als de eerste van de Ongelijke Verdragen

Slide 13 - Slide

- Na GB probeerde ook FA, de VS en RU invloed in China te vergroten
- Rusland zag Mantsjoerije als onderdeel van hun invloedsfeer 
- In veel steden (Shanghai) nam westerse invloed toe 
- Chinese regering verloor steeds meer zeggenschap
- In de verdragen werd voor buitenlanders extraterritorialiteit opgenomen

Slide 14 - Slide

Wat zou dit in kunnen houden?

Slide 15 - Open question

- Buitenlanders vielen niet langer onder Chinese wetgeving en wetspraak, maar konden door eigen rechtbanken op Chinees grondgebied worden berecht

Slide 16 - Slide

Tweede Opiumoorlog 1856
- Tweede Opiumoorlog doordat China zich ging verzetten tegen nieuwe Britse economische eisen (weer nederlaag voor China en wederom vernederend verdrag)

Slide 17 - Slide

Opstanden
- Door ongelijke verdragen hadden buitenlandse mogendheden hun positie in China verstevigd
- Macht van de keizer ernstig ondermijnd 
- Tussen 1851 en 1868 twee grote volksopstanden tegen Chinese overheid
- Taipingopstand (olv Hong) tegen de keizer

Slide 18 - Slide

- Tegelijkertijd overstroomde de Gele rivier (grote problemen)
- Overheid deed niks --> bevolking kwam in opstand (Nianopstand)
- Gewapende acties tegen grootgrondbezitters
- Opstanden met grote moeite neergeslagen
- 1861: zelfversterkingsbeweging: militaire en technische modernisering

Slide 19 - Slide

Bokseropstand
- Er kwamen een aantal hervormingen --> tegenstanders hiervan
- Cixi (keizerin-weduwe) steunde tegenstanders
- Nam macht over en draaide veel hervormingen terug
- Geheimzinnige rebellen beweging: Genootschap der Vuisten van de Gerechtvaardigde Eensgezindheid (Boksers)
- Gewelddadige acties tegen westerse imperialisten

Slide 20 - Slide

Revolutie
- Macht van de Qing verder verzwakt door steun Cixi aan rebellen
- Leger werd gemoderniseerd, examenstelsel afgeschaft, meer mogelijkheden tot inspraak bestuur (hervormingen om Qing te redden)
- Cixi overleed, Puyi op de troon (3 jaar oud)

Slide 21 - Slide

- Revolutionaire ideeen verspreidden zich snel 
- Nieuwe nationalistische beweging olv Sun Yatsen
- Qing-dynastie kwam ten val 
(1644-1912)
- Shikai president Republiek China 

Slide 22 - Slide

Volgende les 
Donderdag oefenen met de stof en tijd voor alle vragen

Vergeet niet de taak van deze week: opdrachten 3.1 

Slide 23 - Slide