Klasse 3H) Blok 4 - les 16/17/18

Lear!line Frysk

Blok 4: les 16/17/18
3)HV
1 / 26
next
Slide 1: Slide
FryskMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Lear!line Frysk

Blok 4: les 16/17/18
3)HV

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
 • Ik wit wat weromwurkjende foarnamwurden binne
 • Ik wit wat betreklike foarnamwurden binne
 • Ik kin sinnen skriuwe mei Fryske bynwurden.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat weromwurkjende foarnamwurden binne
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

 weromwurkjend foarnamwurd 
 • In wurdsje, dat weromslacht op it ûnderwerp fan de sin:
        > ik skamje my                                  > wy skamje ús
        > do skammest dy                          > jimme skamje jimme
        > hy skammet him                          > sy skamje harren
        > sy skammet har                           > jo skamje jo

*Tink derom dat der ferskil is tusken hy en sy (him en har) en dat
   it wurdsje sich net bestiet yn it Frysk!

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Set oer:
Wij vervelen ons.

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Zij moet zich schamen.

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat betreklike foarnamwurden binne
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 7 - Poll

This item has no instructions

betreklik foarnamwurd
 • wiist werom nei in wurd of sin. Yn it Frysk kinne wy fjouwer fan sokke wurden: dy't, dat, wa't, wat

 • Se lykje wat op de Nederlânske die, dat, wie en wat.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

betreklik foarnamwurd
> Dy't wurdt brûkt by de-wurden                                De man dy't dêr rint, is ús heit.


> Dat is foar it-wurde                                                         It boek dat ik lêzen ha, leit dêr.


> Wa't wurdt brûkt mei in ferhâldingswurd             Ik wit net mear fan wa't ik dat hearde.


> Wat ferwiist nei in hiele sin                                         Der wie in staking, wat harren net goed útkaam

* Let goed op de ferskillen tusken dy't en wa't en dy (oanwizend) en wa (freegjend).

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

De persoan ___ njonken my sit, is myn bêste freon.
A
Dat
B
Wat
C
Wa't
D
Dy't

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Dat is it hûs ___ ôfbaarnd is
A
Dat
B
Wat
C
Wa't
D
Dy't

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

De frou oan ___ ik de wei frege.
A
Dat
B
Wat
C
Wa't
D
Dy't

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin sinnen skriuwe mei Fryske bynwurden.
Ja dat kin ik!
Nee dat kin ik net.

Slide 13 - Poll

This item has no instructions

bynwurden
 • Binne wurdsjes dy't, wurden/wurdgroepen/sinnen oan inoar ferbine. 

 • Faak mei in --> 't 

 • Lear de foarmen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

__ ik dy film seach, wie er al in pear wiken út.
A
Doe't
B
oant
C
Hoe't
D
No't

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Folje in bynwurd yn:
___ (na) er operearre is, hat er gjin lêst mear hân.

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Folje in bynwurd yn:
___ (sinds) hy hjir is, is it hieltyd rúzje.

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Folje in bynwurd yn:
___ (nu) wy in auto hawwe, kinne wy delkomme.

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

WURDLIST
Algemien 2: famylje en freonen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin de wurden fan de wurdlist
goed staverje.
Ja
In bytsje, ik wit mear wol as net.
In bytsje, ik wit mear net as wol.
Nee

Slide 20 - Poll

This item has no instructions

Keppelje de wurden oan de goeie betsjutting:
kleuters
kleinkinderen
baby
geboren en getogen
peuters
poppe
bernsbern
hikke en tein
beukers
pjutten

Slide 21 - Drag question

This item has no instructions

Set oer:
de volwassene

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
logeren

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Het gezin heeft een huisdier.

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Onze vrienden feliciteren de mannen.

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Jou dysels in sifer fan 0-10

Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 26 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.