Klasse 3) werhelling 2 (6/7/8)

Lear!line Frysk

Taalfeardigens 2: les 6/7/8
1 / 23
next
Slide 1: Slide
FryskMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Lear!line Frysk

Taalfeardigens 2: les 6/7/8

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
  • Ik wit wat de besitlike en persoanlike foarnamwurden binne yn it Frysk
  • Ik wit wat de lidwurden binne yn it Frysk

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat de lidwurden binne
yn it Frysk.
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Hokker lidwurden hawwe wy?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat de besitlike en persoanlike foarnamwurden binne yn it Frysk.
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 5 - Poll

This item has no instructions

Skriuw in besitlik en persoanlik
foarnamwurd op yn it Frysk.

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Foarnamwurden
  • Persoanlike foarnamwurden binne wurden om yn it plak fan in persoan (of namme) te brûken. 

  • Besitlike foarnamwurden jouwe oan dat wat fan ien is.
  • Friezen sizze net "myn mem, myn heit", mar "ús mem, ús heit". 


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Foarnamwurden
  • Dan binne der noch twa foarmen dy'tst witte moatst.

  • Lear dizze foarmen!

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Skriuw it goeie foarnamwurd op:
Sy hat ___ boeken fergetten.

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Skriuw it goeie foarnamwurd op:
De hûnen binne fan ús: It binne ___.

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

WURDLIST

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Ik kin de wurden fan de wurdlist
al goed staverje.
Ja (Ik haw al leard)
Nee (Ik haw der noch neat mei dien)

Slide 12 - Poll

This item has no instructions

Keppelje de wurden oan de goeie betsjutting:
leven
per ongeluk
sinds
lawaai
erg
sûnt
by fersin
leven
libben
slim

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Skriuw it getal op yn letters:
20

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Skriuw it getal op yn letters:
15

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Skriuw it getal op yn letters:
100

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Skriuw it getal op yn letters:
1000

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Wat is 'fergees' yn it Nederlânsk?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Wanneer moet ik zulke cijfers halen?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Ik heb geen steun.

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
peuters en kleuters

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
geboren en getogen

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Jou dysels in sifer fan 0-10.

Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 23 - Poll

  • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
  • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.