Klasse 3) werhelling 1 (tema 1)

1 / 28
next
Slide 1: Slide
FriesFryskMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Tema 1
Tiidwurden: wêze en hawwe
Stavering: F/V en S/Z 
Soldatenregel


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
 • Ik kin de tiidwurden wêze en hawwe goed staverje.
 • Ik kin wurden mei in F/V of S/Z goed skriuwe.
 • Ik wit wat de soldatenregel is en kin dy goed tapasse yn myn skriuwen.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin de tiidwurden wêze en hawwe goed staverje.
Ja dat kin ik!
Nee dat kin ik net.

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Wêze en hawwe
 • meast brûkte en wichtichste tiidwurden (werkwoorden) yn it Frysk binne wêze en hawwe.

 • Notiid is nu (tegenwoordige tijd)
 • Doetiid is toen (verleden tijd)
 • It mulwurd is in ''voltooid deelwoord''

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

wêze
hawwe

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat binne de mulwurden fan
wêze en hawwe?
A
west en hân
B
wienen en hânnen
C
ik ha west Ik ha hân

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Folje yn:
Do ___ (wêze, notiid) oan bar.

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Folje yn:
Jo ___ (wêze, doetiid) te let foar de trein? Dat is ferfelend...

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Folje yn:
Ik ___ op skoalle __ (wêze, mulwurd).

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin wurden mei in F/V of S/Z goed skriuwe.
Ja dat kin ik!
Nee dat kin ik net.

Slide 11 - Poll

This item has no instructions

De stavering fan f/v en s/z
 • Yn it Frysk begjint in wurd ALTYD mei in S of F
  > Dus net ZEE en VISK, mar SEE en FISK


 • Yn ‘e midden fan in wurd kin it wol, dat hearst oan de klank:
  > Net drafe mar DRAVE.                                      
  >  Net rase mar RAZE

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Hokker wurden binne goed skreaun?
A
Fisk, frou, vjoer
B
Fisk, sinne, doasen
C
fjoer, sinne , zeis
D
Raze, fiif, frou

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Set oer:
zon, video

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat de soldatenregel is en kin dy goed tapasse yn myn skriuwen.
Ja dat kin ik!
Nee dat kin ik net.

Slide 15 - Poll

This item has no instructions

Lis de soldatenregel út.
Wat is it? Wat kinst dermei?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

SoLDaTeN-regel
 • Wy skriuwe yn it Frysk de A-, E- en O-klanken krekt as yn it Nederlânsk.
    > MAP   PET    KOP    FAN     MAN    BAL

Der is ek noch in “oh-klank”. Dy skriuwst as in A of O. 
 • Hat it Nederlânske wurd ek in -A en wurdt dy folge troch S, L, D, T of N?
 • Dan skriuwe wy yn it Frysk ek in -A. In oare gefallen skriuwe wy in O.

 • Net JOS, mar JAS Net WOT mar WAT Net PONNE mar PANNE

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Soldatenregel
Ik sil iten meitsje yn de .... (pan)
A
ponne
B
panne
C
pon

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Soldatenregel
De bern hawwe de .... lek makke.
A
bal
B
bol

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
Die kat is van die man.

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
Wat is er met dat gat?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

WURDLIST
Handige wurden diel 1

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin de wurden fan de wurdlist
goed staverje.
Ja
In bytsje, ik wit mear wol as net.
In bytsje, ik wit mear net as wol.
Nee

Slide 24 - Poll

This item has no instructions

Keppelje de wurden oan de goeie betsjutting:
in
nieuw
naar
een
1
nei
nij
ien
in
yn

Slide 25 - Drag question

This item has no instructions

Set oer:
samenvatting

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Ik wil een sleutel.

Slide 27 - Open question

This item has no instructions


Jou dysels in sifer fan 0-10.
Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 28 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.