Twastriid: F/V + soldatenregel

Frysk

Twastriid: F/V + Soldatenregel
Klasse 2
1 / 17
next
Slide 1: Slide
FriesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Frysk

Twastriid: F/V + Soldatenregel
Klasse 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
 • Ik wit de regels oer de F/V & S/Z yn it Frysk.
 • Ik wit wat de soldatenregel is en ik kin dy wurden goed skriuwe.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit de regels oer de F/V & S/Z yn it Frysk.
Ja dat wit ik!
Ik twivelje, ik bin der net wis fan.
Nee dat wit ik net.

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

De stavering fan f/v en s/z
 • Yn it Frysk begjint in wurd NOAIT mei Z of V, mar mei in S of F
  > Dus net ZEE en VISK, mar SEE en FISK


 • Yn ‘e midden fan in wurd kin it wol, dat hearst oan de klank:
  > Net drafe mar DRAVE.                                      
  >  Net rase mar RAZE

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Yn it Frysk begjint in wurd NOAIT mei
A
Z & F
B
Z & V
C
S & V
D
S & F

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Yn ‘e midden fan in wurd komme dy letters wol foar ...
A
Hearst oan de klank
B
Kinst sjen oan 'e letters derfoar.

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Binne de wurden goed of ferkeard skreaun?
Goed
Fout
Fluch
Zykje
Fjochtsje
Vûgel
Televyzje
Vlater
Ziik

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

Hokker letter moat op de puntsjes?
Sneeuwen: .nije

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Hokker letter moat op de puntsjes?
Zeevissen: .ee.iskje

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat de soldatenregel is en ik kin dy wurden goed skriuwe.
Ja dat wit en kin ik!
Ik twivelje, ik bin der net wis fan.
Nee dat wit ik net en kin ik net.

Slide 10 - Poll

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

de SoLDaTeN-regel
 • Wy skriuwe yn it Frysk de A-, E- en O-klanken krekt as yn it Nederlânsk.
    MAP   PET    KOP

Der is ek noch in “oh-klank”. Dy skriuwst as in A of O. 
 • Hat it Nederlânske wurd ek in A, en wurdt dy folge troch S, L, D, T of N?
 • Dan skriuwe wy yn it Frysk ek in A. In oare gefallen skriuwe wy in O

  Net JOS, mar JAS Net WOT mar WAT Net PONNE mar PANNE

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Soldatenregel
De bern hawwe de .... lek makke.
A
bal
B
bol

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Soldatenregel
De jas is van mij.
A
De jas is fan my.
B
De jos is fon my.
C
De jas is fon my.
D
De jos is fan my.

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
Die kat is van die man.

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
Wat is er met dat gat?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Jou dysels in sifer fan 0-10

Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 17 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.