10-р анги Эрх зүй

10-р анги Эрх зүй
Бататгал
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Нийгэм судлалUniversity

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

10-р анги Эрх зүй
Бататгал

Slide 1 - Slide

1. Монгол улсын Үндсэн хуулинд заасан иргэний үндсэн үүргийг нэрлэхдээ илүүц зүйл оруулсан бол аль нь вэ?
A
Татвар төлөх
B
Эр цэргийн алба хаах
C
Хүний нэр төр, алдар хүндийг хүндэтгэх
D
Байгаль орчноо хамгаалах

Slide 2 - Quiz

Иргэний эрх зүйн харилцааны бүрдэл хэсгүүдэд үл хамаарахыг олно уу?
A
Объект
B
Субъект
C
Хувь хүн
D
Агуулга

Slide 3 - Quiz

Захиргааны байгууллагын буруугаас иргэн, хуулийн этгээдийн эрх нь зөрчигдөж, зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэхээр гаргасан хүсэлтийг...................................гэнэ.
A
Өргөдөл
B
Гомдол
C
Хүсэлт
D
Мэдэгдэл

Slide 4 - Quiz

Хөдөлмөрийн чадвар алдсан хугацаа нь тэтгэвэр олгох, эсвэл тэтгэмж олгох уу гэдгийг шийднэ. Тэтгэмж олгоход нэг удаагийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын үргэлжлэх хугацаа хэд хоногоос хэтрэхгүй байх ёстой вэ?
A
66
B
60
C
30
D
65

Slide 5 - Quiz

Нийгмийн хамгааллын эрх зүйн төрлийг нэрлэнэ үү.

Slide 6 - Open question

Сайн дураар даатгуулсан эх жирэмслэх, хүүхэд төрүүлэх тохиолдолд нийгмийн даатгалын тэтгэмж авах боломжтой юу?
A
Боломжгүй
B
Боломжтой
C
Мэдэхгүй

Slide 7 - Quiz

Оршуулгын тэтгэмж авахад хэдэн сараас доошгүй хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх шаардлагатай байдаг вэ?
A
12
B
24
C
36
D
38

Slide 8 - Quiz

Захиргааны зөрчил гаргасан тохиолдолд оногдуулдаг шийтгэлээс аль нь хамаарахгүй вэ?
A
сануулга
B
баривчлах
C
торгох
D
эрх хасах

Slide 9 - Quiz

Эрх зүй бүлэг сэдвээр юуг хамгийн сайн ойлгосон бэ?

Slide 10 - Mind map

Тэтгэврийн даатгалын сангаас даатгуулагчид олгох т
A
өндөр насны
B
Тахир дутуугийн
C
Тэжээгчээ алдсаны
D
Жирэмсэн, амаржсаны

Slide 11 - Quiz

Эрх зүйд захирагдах ёс гэж латинаар аль нь вэ?
A
RULE OF LAW
B
RULE BY LAW
C
LAW
D
RULE TO LAW

Slide 12 - Quiz