PGL Methodisch Werken taken (PB-er)

Methodisch werken 
PGL 
Taken van een PB-er.
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Methodisch werken 
PGL 
Taken van een PB-er.

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 2 - Video

This item has no instructions

02:01
Wat zijn de vier kenmerken van methodisch werken?
A
Doelgericht, planmatig, procesmatig en bewust
B
Planmatig, procesmatig, bewust en SMART
C
Doelgericht, planmatig, procesmatig en onbewust
D
Planmatig, bewust, SMART en via een methode

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Methodisch werken
Methodisch werken= 
bewust handelen, volgens vooraf geplande stappen of 
een bepaalde wijze om een doel te bereiken. 

Slide 4 - Slide

Methodisch werken is het handelen volgens vooraf bepaalde stappen!
Door methodisch te handelen, leer je op een gestructureerde manier je doel te bereiken.
Methodisch werken is niet persé een plan opstellen. Het komt vaker voor dan men denkt. Denk aan wat je dagelijks doet (vaste patronen).
Als professional moet je natuurlijk wel een plan opstellen! In welke organisatie je ook werkt, elke organisatie biedt hulp en ondersteuning aan cliënten met hulpvraag. Elke organisatie heeft nagedacht over de doelstellingen die ze nastreeft en welke visie ze daarbij gebruikt. Aan de hand daarvan kiest de organisatie de methoden waarmee gewerkt wordt.

Methodisch werken is niet persé een plan opstellen. Het komt vaker voor dan men denkt.

Geef een voorbeeld hoe jij zelf methodisch werkt.
timer
1:00

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Methode
= een vaste, doordachte manier van werken om een bepaald doel te behalen. 

Kenmerken:
 • Over wie gaat het
 • Wat wil ik met de methode bereiken
 • Hoe ga ik te werk
 • Wanneer neem ik welke stap
 • Wat is de samenhang en wat zijn de fases
 • Welke afspraken zijn er gemaakt vanuit de organisatie

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

De vier belangrijke kenmerken van methodisch werken:
Bewust
situatie cliënt, 
doelen,
werkwijze, proces, 
eigen gevoelens, 
invloed eigen gedrag

Planmatig
weg waarlangs men werkt
 stap voor stap
Proces
matig
zit je op de goede weg, bijsturen
Doel
gericht
vooruitkijken en terugkijken

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Bij welk kenmerk van methodisch werken hoort de onderstaande uitspraak?

Je werkt volgens een stappenplan om een doel te bereiken.
timer
0:30
A
Bewust
B
Procesmatig
C
Planmatig
D
Doelgericht

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Bij het aanbieden van een activiteit denk je na over de doelen die je voor de cliënt wilt bereiken. Daarbij ben je je bewust van de cliënt, de doelen, de visie van de organisatie waar je werkt, de werkwijze, het proces en je eigen gedrag.
timer
0:30
A
Bewust
B
Doelgericht
C
Planmatig
D
Procesmatig

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Dit is vooruitkijken en terugkijken: Wat is het doel? Hebben we het doel bereikt?
timer
0:30
A
Bewust
B
Doelgericht
C
Planmatig
D
Procesmatig

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Tijdens de uitvoering van een activiteit moet je erop letten of je nog steeds op de goede weg zit of dat je het proces misschien moet bijsturen.
timer
0:30
A
Procesmatig
B
Doelgericht
C
Planmatig
D
Bewust

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Levensterreinen als basis voor
methodisch werken
Bij het onderzoeken van de hulpvraag besteed je aandacht aan alle levensterreinen. Welke dit zijn, hangt af van je doelgroep.
De acht levensterreinen die bij methodisch werken in de MZ worden onderscheiden, zijn:
 1. Financiën
 2. Sociaal functioneren
 3. Psychisch functioneren
 4. Zingeving
 5. Lichamelijk functioneren
 6. Praktisch functioneren
 7. Dagbesteding

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Methodisch werken is gefaseerd werken
Alle methoden en plannen hebben een begin en een eind. Het methodisch werken, kent drie opeenvolgende fasen:
 • Voorbereiding
 • Uitvoering
 • Evaluatie

Elke fase is weer onderverdeeld in stappen. Deze fasen hebben hetzelfde voor ogen:
 • Doelgericht, systematisch, procesmatig, bewust en efficiënt werken bevorderen.
 • Het mogelijk maken om een zorg- of begeleidingstraject te evalueren en verantwoording af te leggen over de geboden zorg of begeleiding.
 • Cliënten centraal stellen en hen zien als mensen die zelf richting geven aan hun leven en daarmee een gelijkwaardige, verantwoordelijke en mogelijke actieve rol hebben in het zorg- of begeleidingsproces.


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

3

Slide 14 - Video

This item has no instructions

01:04
Wat er verteld werd is Fase 1: voorbereiding.
Wat gebeurt er niet tijdens deze fase?
A
Informatie verzamelen
B
Wensen, behoeften en problemen vaststellen
C
Doelen formuleren en activiteiten vaststellen en plannen
D
Activiteiten uitvoeren en begeleiding bieden

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

01:05
Dit is Fase 2: Uitvoering.
Wat vindt er plaats tijdens deze fase?
A
Evalueren en reflecteren op het eigen handelen
B
Geplande activiteiten uitvoeren en begeleiding bieden
C
Activiteiten vaststellen en plannen
D
Doelen formuleren

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

01:05
Dit doet Sanne door methodisch te werk te gaan.

Wat is het voordeel van methodisch werken?
A
Het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
Je doorloopt alle stappen van het proces
C
Een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
De product en procesevaluatie

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Methodisch werken als cyclisch proces
Alle stappen samen vormen een cirkel, het is een cyclisch proces. Cyclisch proces is een zich steeds herhalend proces.
 

Welke activiteit je ook uitzet en welk begeleidingsplan je ook maakt, het is altijd een kwestie van het zetten van een aantal opeenvolgende stappen.
Je plant, je doet, je checkt je sluit af of je stelt bij. En dan begin je weer opnieuw.

Het doorlopen van deze stappen noemen we het PDCA-principe.Slide 18 - Slide

This item has no instructions

De PDCA-cyclus
De PDCA-cyclus noemt vier stappen om tot kwaliteitsverbetering te komen:
 • Plan: Maak een plan op grond van de doelen die je wilt bereiken
 • Do: Voer het plan uit
 • Check: Vergelijk de behaalde resultaten met het resultaat dat je had willen bereiken
 • Act: Stel de behaalde resultaten vast of stuur bij in die alsnog te bereiken.

Ook bij PDCA-cyclus komen de drie fasen naar voren
 (voorbereiding, uitvoering en evaluatie).


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag
Casus.
Boek; Methodiek.
Thema 3
Methodisch werken.
Praktijk situatie Bas.
 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions