Les 6- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en jurisprudentie

Omgevingsrecht en jurisprudentie
Bestuursrecht leerjaar 3
1 / 11
next
Slide 1: Slide
BestuursrechtMBOStudiejaar 3

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Omgevingsrecht en jurisprudentie
Bestuursrecht leerjaar 3

Slide 1 - Slide

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Omgevingsrecht bestaat uit een grote hoeveelheid wetten: Woningwet, Wet milieubeheer, Monumentenwet etc.
 • De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft onder andere voorschriften voor het verlenen van omgevingsvergunningen
 • Om bijv. te bouwen, slopen, kappen, reclame te plaatsen, is een omgevingsvergunning nodig.

Slide 2 - Slide

Marcel Verstraeten wil goed zichtbare, verlichtte reclame voor het Summacollege aan de buitenkant van de voorgevel van de Vestdijk laten aanbrengen.
Is hiervoor een omgevingsvergunning nodig?
Doe de vergunningencheck via omgevingsloket.nl en lever de printscreen als antwoord in.

Slide 3 - Open question

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -2
 • Het college van B&W (van de gemeente) beslist over aanvragen van de Wabo. 
 • Bij een bouwvergunning moet een bouwwerk voldoen aan de technische en gemeentelijke bouwvoorschriften, aan het bestemmingsplan en aan de redelijke eisen van welstand
 • Bij een kapvergunning wordt gekeken naar een gemeentelijke verordening (APV of bomenverordening)Slide 4 - Slide

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -3
 • In de Wabo staan ook bepalingen over het intrekken of wijzigen van vergunningen.
 • Let op: de regels omtrent de handhaving van regels zijn in de Awb geregeld!
 • 2 soorten procedures voor omgevingsvergunningen:
 • Regulier: aanvraag wordt in de krant gepubliceerd; binnen 8 weken wordt door de gemeente beslist (geen beslissing: vergunning is verleend); belanghebbenden mogen binnen die termijn bezwaar maken.
 • Uitgebreid: de aanvraag wordt ter inzage gelegd, iedereen kan een zienswijze (mening) indienen; college beslist binnen 6 maanden na aanvraag (geen beslissing: géén vergunning) van toepassing bij activiteit ‘milieu’ of ‘afwijken van het bestemmingsplan’
Voorbeeld publicatie in de 'Middenstandsbelangen' Geldrop-Mierlo:

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Jurisprudentie: De casus
Jullie bestuderen de uitspraak van een rechter over het 'Dinner Wheel Rotterdam'.
Maak de volgende opdrachten: 
Opdracht 1) Lees de uitspraak van de rechter, markeer alle data.
Opdracht 2) Markeer de wetsartikelen!
Opdracht 3) Markeer 5 moeilijke woorden en leg deze uit.
Opdracht 4) Wie zijn de partijen in deze zaak?
Opdracht 5) Zoek het Laurentskwartier in google maps en plak dit in je bestand.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Link

Slotopdrachten
Opdracht 1) Wat zijn de standpunten van de omwonenden?
Opdracht 2) Wat zijn de standpunten van de gemeente?
Opdracht 3) Wat zijn de standpunten van Dinner wheel?

Slide 10 - Slide

Maak een samenvatting van de casus

Slide 11 - Open question