Les 3 - Ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning

Ruimtelijke ordening en omgevingsrecht
Bestuursecht leerjaar 3
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Europees rechtMBO

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Ruimtelijke ordening en omgevingsrecht
Bestuursecht leerjaar 3

Slide 1 - Slide

Ruimtelijke ordening
 • Heeft betrekking op het ingrijpen van de overheid in het gebruik van de grond
 • Centrale wet: Wet op de ruimtelijke ordening
 • Rijk, provincies en gemeenten maken structuurvisies
 • Hierin belangrijkste ontwikkelingen op gebied van ruimte vastleggen
 • Rijk en provincie kunnen ruimtelijk beleid van de gemeente overrulen, bijv. door het maken van een inpassingsplan

Slide 2 - Slide

Het bestemmingsplan -1
 • Gemeenten maken bestemmingsplannen
 • Per perceel wordt bepaald waarvoor een perceel is bestemd
 • Zware procedure met inspraak, overleg en rechtsbescherming
 • Je krijgt een omgevingsvergunning als jouw geplande gebruik in overeenstemming is met de regels van het bestemmingsplan
 • Anders kan het college van B&W weigeren en handhavend optreden

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Wat vind je ervan dat de omwonenden al
mogen meepraten over het bestemmingsplan
nog voordat het door de gemeenteraad
is vastgesteld?

Slide 5 - Mind map

Het bestemmingsplan -2
 • Uitvoering bestemmingsplan
 • Kan door de gemeente zelf, bijvoorbeeld door grond aan te kopen, bouwrijp maken en te verkopen.
 • Kan ook door samen te werken met een projectontwikkelaar.
 • Schadevergoeding door bestemmingsplan
 • Als een burger schade lijdt door het maken van bestemmingsplan, kan hij mogelijk schadevergoeding krijgen
 • Planschade/nadeelcompensatie: als bijvoorbeeld de waarde van je woning wordt verminderd omdat er naast jou woning ipv natuur een industrieterrein verrijst.

Slide 6 - Slide

Voer hier de foto in van het bestemmingsplan van jouw scan-bedrijf!

Slide 7 - Open question

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Omgevingsrecht bestaat uit een grote hoeveelheid wetten: Woningwet, Wet milieubeheer, Monumentenwet etc.
 • De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft onder andere voorschriften voor het verlenen van omgevingsvergunningen
 • Om bijv. te bouwen, slopen, kappen, reclame te plaatsen, is een omgevingsvergunning nodig.

Slide 8 - Slide

Marcel Verstraeten wil goed zichtbare, verlichtte reclame voor het Summacollege aan de buitenkant van de voorgevel van de Vestdijk laten aanbrengen.
Is hiervoor een omgevingsvergunning nodig?
Doe de vergunningencheck via omgevingsloket.nl en lever de printscreen als antwoord in.

Slide 9 - Open question

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -2
 • Het college van B&W (van de gemeente) beslist over aanvragen van de Wabo. 
 • Bij een bouwvergunning moet een bouwwerk voldoen aan de technische en gemeentelijke bouwvoorschriften, aan het bestemmingsplan en aan de redelijke eisen van welstand
 • Bij een kapvergunning wordt gekeken naar een gemeentelijke verordening (APV of bomenverordening)Slide 10 - Slide

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -3
 • In de Wabo staan ook bepalingen over het intrekken of wijzigen van vergunningen.
 • Let op: de regels omtrent de handhaving van regels zijn in de Awb geregeld!
 • 2 soorten procedures voor omgevingsvergunningen:
 • Regulier: aanvraag wordt in de krant gepubliceerd; binnen 8 weken wordt door de gemeente beslist (geen beslissing: vergunning is verleend); belanghebbenden mogen binnen die termijn bezwaar maken.
 • Uitgebreid: de aanvraag wordt ter inzage gelegd, iedereen kan een zienswijze (mening) indienen; college beslist binnen 6 maanden na aanvraag (geen beslissing: géén vergunning) van toepassing bij activiteit ‘milieu’ of ‘afwijken van het bestemmingsplan’
Voorbeeld publicatie in de 'Middenstandsbelangen' Geldrop-Mierlo:

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide