niigem 9

төрийн захиргааны нийтлэг шинжүүдээс илүүцийг олно уу?
A
Хуульд захирагдах
B
1992
C
1980
D
1999
1 / 2
next
Slide 1: Quiz
НийгэмPrimary EducationAge 12

This lesson contains 2 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

төрийн захиргааны нийтлэг шинжүүдээс илүүцийг олно уу?
A
Хуульд захирагдах
B
1992
C
1980
D
1999

Slide 1 - Quiz

1. Хөдөлмөрийн үнэ буюу хүний хөдөлмөрийг ашигласны төлөө түүний тоо, чанарт тохируулан төлж байгаа мөнгөн төлбөрийг...............гэнэ.
A
цалин
B
татвар
C
төлбөр
D
хураамж

Slide 2 - Quiz