Les 7 Wetten, regels, organisaties voor VAI

Les 7 wetten en regels in de praktijk en organisaties voor vai
1 / 34
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 34 slides, with text slides.

Items in this lesson

Les 7 wetten en regels in de praktijk en organisaties voor vai

Slide 1 - Slide

Inhoud
- rechten zorgvragers
- wetten

Slide 2 - Slide

Doelen
Na deze les:
kan ik de regels omtrent VAI beschreven.
kan ik organisaties omtrent VAI beschrijven.

Slide 3 - Slide

Nederland verandert / de zorg verandert mee.

Slide 4 - Slide

Welke rechten hebben zorgvragers

Slide 5 - Slide

Rechten van een zorgvrager
Belangrijkste:
 • recht op informatie
 • toestemmingsvereiste voor behandeling
 • recht op inzage
 • recht op privacy
 • recht op vertegenwoordiging
 • wilsverklaring

Slide 6 - Slide

Recht op informatie
 • In begrijpelijke taal informatie krijgen
 • wat er aan de hand is
 • risico's
 • eventuele alternatieven
 • recht op niet geïnformeerd te worden
 • uitzonderlijke situatie mag informatie achtergehouden worden
(in overleg met collega)

Slide 7 - Slide

Toestemmingsvereiste
 • Altijd toestemming geven voor behandeling
 • kan op elke moment ingetrokken worden
 • schriftelijk vastgelegd
 • kleine medische handelingen geen toestemming (men gaat er van uit van het goed is bv bloeddruk meten)
 • Uitzonderlijke gebeurtenissen niet nodig (bv als zorgvrager niet aanspreekbaar is)

Slide 8 - Slide

Beslissen over behandeling
Vanaf 12 jaar samen met de ouders.
uitzonderingen:
ernstig nadeel (bv onthouden bloedtransfusie)
weloverwogen wens (bv abortus provacatus of vaccinatie)

Vanaf 16 jaar zelf beslissenSlide 9 - Slide

Recht op inzage
Recht op inzage medisch dossiers:
Zorgvrager en zorgverleners mogen inzien anderen niet

Slide 10 - Slide

Wet bescherming persoonsgegevens
WPB:
 • regelt hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan.
 • eigen gegevens wijzigen
 • doorgeven gegevens (uitzonderlijk)
 • Bewaren gegevens minimaal 15 jaarSlide 11 - Slide

Recht op privacy
privacy zoveel mogelijk gerespecteerd worden

gesprekken privé

informatie niet delen met anderen 

Slide 12 - Slide

Recht op vertegenwoordiging
Als je zelf niet in staat bent beslissingen te nemen recht op vertegenwoordiging, wilsonbekwaam (bv dementie verstandelijke handicap) mentor curator of vrijwillig

Slide 13 - Slide

Recht op second opinion 

Je mag altijd een andere arts advies vragen 

Slide 14 - Slide

WLZ
WMO

Slide 15 - Slide

WLZ Zorgprofielen

Slide 16 - Slide

WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Slide 17 - Slide

WMO aanvragen
Algemene voorzieningen 
Maatwerkvoorzieiningen
Vervoersvoorzieningen

Slide 18 - Slide

VAI in de praktijk
VAI gericht op 
zelfredzaamheid
samenredzaamheid(mantelzorg en vrijwilligerswerk)

Slide 19 - Slide

Professionals in ondersteuning
Zorgvrager zo lang mogelijk thuis wonen met ondersteuning:
 • Huisarts
 • Wijkverpleegkundige
 • Transferverpleegkundige
 • Verzorgende
 • Ketenzorg
------Zorgcentra-----

Slide 20 - Slide

Huisarts

Vertegenwoordiger eerste lijns zorg; kan de zorgvrager direct gebruik van maken
Kan doorverwijzen naar tweede lijn 

Grote taak in VAI

Slide 21 - Slide

Wijkverpleegkundige
 • werkt bij de zorgvrager thuis
 • verpleegkundige handelingen
 • samen met zorgvrager kijken welke zorg nodig is
 • zorg afstemmen met andere zorgverleners
 • zorgleefplan/ ondersteuningsplan
 • VAI

Slide 22 - Slide

Transferverpleegkundige
Nazorg van zorgvrager na ontslag uit ziekenhuis
voorlichting over financiering van de zorg
bemiddeld tussen zorgvrager en instanties

Slide 23 - Slide

Verzorgende/vp
ondersteuning is ADL/ huishouden
Signalering bij verandering in de zorgsituatie

Slide 24 - Slide

Ketenzorg
zorg van een aantal samenwerkende zorgverleners aan een chronisch zieke zorgvrager
gericht op mensen helpen bij gezond gedrag en zo ziekenhuisopname te voorkomen
Alle zorginspanningen die nodig zijn voor beantwoording zorgvraag is ketenzorg

Slide 25 - Slide

Zorgcentra
Thuis wonen niet meer verantwoord: opname in zorgcentrum

Slide 26 - Slide

Landelijke organisaties VAI
 • Veiligheid NL
 • NPCF Nederlandse Patiënten consumentenfederatie
 • Trimbos instutuut

Slide 27 - Slide

VeiligheidNL
                             Doel:
 • Veiligheid in Nederland verbeteren
 • Aantal ernstige ongevallen verminderen
 • Hoe voorkomen?
Voorlichting aan overheid, bedrijven en consument: campagnes

Slide 28 - Slide

Nederlandse patiënten consumentenfederatie
Doel:
Zorg beter, veiliger en betaalbaar maken
Streven naar openheid in de zorg

Slide 29 - Slide

Trimbos instituut
 • Onderzoek naar geestelijke gezondheidzorg, mentale veerkracht en verslaving
 • Preventieve projecten

Slide 30 - Slide

Gemeentelijke instellingen
Mee: mensen met een beperking die willen blijven participeren in de samenleving onafhankelijk advies geven en ondersteunen bij praktische problemen
GGD: gemeentelijke/ gemeenschappelijke gezondheidsdienst: gezondheid van burgers te bevorderen en te beschermen tegen ziekten en calamiteiten

Slide 31 - Slide

Patiëntenverenigingen:

Verenigingen van en voor zorgvragers richten zich op:
 • Voorlichting en infoverstrekking
 • Lotgenotencontact
 • Belangenbehartiging

Slide 32 - Slide

Casus (30 min)
3 groepen, 3 casussen
Maak de vragen en presenteer de casus en antwoorden aan de klas

Slide 33 - Slide

Afsluiting
Doelen
Vragen

Slide 34 - Slide