Passive - C2

Passive Voice
Vrijdag 14 jan

Voorbereiding SE week
1 / 32
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Passive Voice
Vrijdag 14 jan

Voorbereiding SE week

Slide 1 - Slide

What was the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 2 - Slide

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)                       lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat voor het hulpwerkwoord. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

My sister is attacked (by angry penguins // by zombies).

Slide 3 - Slide

Passive -> Active
"The dog ate my homework"
Stap 1: Welk woord komt vooraan de nieuwe passieve zin?
A
my homework
B
the dog
C
ate

Slide 4 - Quiz

Active: "The dog ate my homework"
Passive: My homework ...
Stap 2: voeg een vergoeging van 'to be' toe, in de goede tijdsvorm
A
were
B
have been
C
was

Slide 5 - Quiz

Active: "The dog ate my homework"
Passive: My homework was .....
Stap 3: voeg de past participle (voltooid deelwoord) toe van het hoofdwerkwoord uit de zin

Slide 6 - Open question

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody steals my chocolate.

Slide 7 - Open question

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody kicks my cat.

Slide 8 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody stole my wallet.

Slide 9 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody killed my neighbour.

Slide 10 - Open question

Hulpwerkwoorden in de passive
Penguins are attacking my sister. 

In deze zin staat al een vorm van "to be". 

1. Lijdend voorwerp komt vooraan in de zin. 
2. Hulpwerkwoord to be herhalen. Let op! vorm kan veranderen!
3. Gebruik being om de passive te maken. 
4. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.

Slide 11 - Slide

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 12 - Open question

Challenging! Rewrite the sentence using the passive voice.
Da Vinci was painting the Mona Lisa.

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Now ...
Past simple and past perfect

Slide 15 - Slide

Grammar: Past simple
PAST SIMPLE

Slide 16 - Slide

Past Simple
What
Past simple
When
To say that something happened in the past.
How/Form
Add –ed OR an irregular form.
Signal words
Yesterday, last week, last month, two days ago, four days ago, months ago, a second ago, etc.
Examples
He walked her home last night.
I talked to him on the phone yesterday.
She tried to close her book but a fly got caught in between the pages.

Slide 17 - Slide

Past Simple - Signaalwoorden

In de zin staan vaak een tijdsbepaling van verleden tijd.

  • yesterday
  • last week
  • ten minutes ago
  • in 2007
  • this morning

Slide 18 - Slide

How does it work?
Past Perfect        -           had + past participle

something happened in the past before something else happened in the past.
 


Slide 19 - Slide

past simple & past perfect

Slide 20 - Slide

When do you use Past Perfect?
- If you want to add information to a story / text.

- If you want to tell something that happened before something else happened in the past.

It is the past of the past.

Slide 21 - Slide

Past Perfect
Had + 3rd form (irregular verbs) /verb + ed (regular verbs)
Earlier action in the past:
I had cleaned the table before he came in.
Before he came in, I had cleaned the table.
He came in after I had cleaned the table.

  • Earlier action/First action in the past = past perfect
  • Later action/Second action in the past = past simple

               past perfect                       past simple                                                          
______________X___________________X_______________________________now

Slide 22 - Slide

De Past Perfect
gebeurde eerst,
daarna de Past simple
A
waar
B
niet waar

Slide 23 - Quiz

My sister .......... (play) the guitar last year.

Slide 24 - Open question

They ....... (go) home after school yesterday.

Slide 25 - Open question

Past Simple <> Past Perfect
Before we ____ (to go) to the party, we _____ (to go) to the cinema.
A
went / went
B
had gone / had gone
C
went / had gone
D
had gone / went

Slide 26 - Quiz

Past simple / past perfect:
__________ (to phone) Angie before he __________ ( to go) to London?
A
Did he phone - went
B
Did he phoned - gone
C
Did he phone - had gone
D
Had he phoned - went

Slide 27 - Quiz

Make a sentence using the past perfect:

eat breakfast
go to school

A
Yesterday I ate my breakfast and after that I went to school.
B
I have eaten breakfast before I went to school yesterday.
C
I had eaten my breakfast before I went to school yesterday.
D
I am having breakfast before I went to school yesterday.

Slide 28 - Quiz

Passive 
Active
Passive
present simple
I do the homework.
She eats the apples.
The homework is done (by me).
The apples are eaten (by her).
werkwoord present
am/is/are + voltooid deelwoord
past simple
I did the homework.
She ate the apples.
The homework was done (by me).
The apples were eaten (by her).
werkwoord past
was/were + voltooid deelwoord
Na modal verb
I must buy groceries
Groceries must be bought 
Modal + hele werkwoord
Modal + be + voltooid deelwoord 

Slide 29 - Slide

The homework is done by me

Slide 30 - Open question

The apples are eaten by Jane

Slide 31 - Open question

Groceries were bought by my father

Slide 32 - Open question