Klasse 3) werhelling 2 (9/10/11)

Lear!line Frysk

Taalfeardigens 2: les 9/10/11
1 / 28
next
Slide 1: Slide
FryskMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Lear!line Frysk

Taalfeardigens 2: les 9/10/11

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
 • Ik wit wat de ferhâldingswurden binne yn it Frysk.
 • Ik wit wat oanwizende en freegjende foarnamwurden binne.
 • Ik kin fergelikingen meitsje yn it Frysk.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat ferhâldingswurden
binne yn it Frysk
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Kinst in foarbyld jaan
fan in ferhâldingswurd?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Ferhâldingswurden
Yn it Nederlânsk 'voorzetsels' ek wol 'kastwoorden'.

Se jouwe de ferhâlding, de relaasje, oan tusken twa of mear saken of persoanen. 

It binne faak lytse wurdsjes, lykas: oan, yn, bûten, ûnder, boppe, troch, nei, njonken, om, sûnt, tsjin, oant, ta, foar, op, oer, út, mei

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Skriuw in sin mei
ien ferhâldingswurd

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wat de oanwizende en freegjende foarnamwurden binne yn it Frysk
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 7 - Poll

This item has no instructions

Oanwizende foarnamwurden
 • By de-wurden is it oanwizend foarnamwurd: dizze, dy, sa’n

 • By it-wurden is it oanwizend foarnamwurd: dit, dat, sa’n

 • Sok en sokke (zulk, zulke)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Set oer:
zulke cijfers

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
zo'n bed

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Freegjende foarnamwurden
Steane altyd oan it begjin fan in sin, sa ast sjochst yn de foarbylden.
 • wa? - wie?                          Wa hat dat dien?
 • wat?                                      Wat bedoelsto dêrmei?
 • hokker - welk(e)?             Hokker boek hawwe jimme lêzen?
 • watfoar (ien)                      Watfoar auto hat dyn suster?

Oare foarmen: 
wêr? wannear? wêrom? hoe? hoefolle?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Meitsje in sin mei in freegjend foarnamwurd:

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin fergelikingen meitsje
yn it Frysk.
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 13 - Poll

This item has no instructions

Treppen fan ferliking
 • Wurden kinne ferbûging ûndergean:
  --> de man is âld, de frou is âlder, mar ik bin it âldst

 • útsûnderingen:         goed - better - bêst
                                              in soad - mear - meast
                                              graach - leaver - leafst
                                              fêst - fêster - it meast fêst (net fêstst!)Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wy sille nei it __ (moai) lân fan de wrâld.

Slide 15 - Open question

This item has no instructions


Ik bin de ___ (grut) fan de klasse.

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

WURDLIST
Telle & handige wurden diel 2

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Ik kin de wurden fan de wurdlist
al goed staverje.
Ja (Ik haw al leard)
In bytsje (Ik haw der wol nei sjoen)
Nee (Ik haw der noch neat mei dien)

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Skriuw it getal op yn letters:
9

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Skriuw it getal op yn letters:
40

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
afspreken

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
groetjes

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

Set oer nei it Nederlânsk:
de stipe

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Set oer: Ik werk samen
met ongeveer 5 mannen.

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Set oer: Ik heb per ongeluk de deadline gemist.

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
Het gesprek gaat erg langzaam.

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Set oer: Waarschijnlijk is er over de keuze uitgebreid gepraat.

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Jou dysels in sifer fan 0-10.

Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 28 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.