Klasse 3) werhelling 2 (1&2)

Lear!line Frysk

Taalfeardigens 2: les 1&2
1 / 26
next
Slide 1: Slide
FryskMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2,3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Lear!line Frysk

Taalfeardigens 2: les 1&2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
 • Ik kin lienwurden yn it Frysk staverje
 • Ik wit wannear't ik in (oergongs)-w skriuwe moat
 • Ik kin de tusken-n goed brûke yn myn skriuwen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin lienwurden yn it
Frysk staverje
Ja dat kin ik!
Nee dat kin ik net.

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Skriuw in lienwurd op!

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Lienwurden
 • Dat binne wurden út in oare taal wei

 • Oer it algemien jildt dat as in wurd bot ynboargere is, dasto it wurd 'op syn Frysk' staverje (skriuwe) meist.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Lienwurden
Yn it Frysk skriuwe wy watsto hearst:
> sjampinjon     (champignon)
> horloazje         (horloge) 
> kompjûter       (computer)
> kafees               (cafés)
> sjirurch             (chirurg)
> garaazje           (garage)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Lienwurden
Ingelske wurden meist stean litte, mar ek op syn Frysk skriuwe:
> computer of kompjûter              cake of keek

Talen en nasjonaliteiten altyd op -SK:
> Ingelsk, Spaansk, Frysk

Fan de útgongen –sch en –isch meitsje wy –sk of –ysk:
allergysk, gaotysk, kritysk

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Hokker wurden binne goed skreaun?
A
gaos, centrum, rezjy
B
organisaasje, Engels, provinsje
C
Ingelsk, rezjy, kompjûter
D
chaos, bûzjy, sjoernaal

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
cafés

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
garage

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
De provincie heeft discussie over de organisatie.

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wannear't ik in (oergongs)-w skriuwe moat.
Ja dat wit ik!
Nee dat wit ik net.

Slide 12 - Poll

This item has no instructions

De regels -w en -iuw
 • De -w skriuwe wy altyd yn kombinaasje mei -iuw:
  >
  bedriuw, iuw, liuw, skriuwe

 • De tusken-w wurdt alinne brûkt om twa lûden út elkoar te hâlden:
  (foar in medeklinker noait in -w)

  > De broek is blau - de blauwe broek

 • Oan ‘e ein fan in wurd noait in -w                               
  --> blau, frou, grou

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Hokker wurden binne goed skreaun?
A
iuw, blaue, frou
B
blau, bedriuw, bouwurk
C
dowen, skriuwe, rauw
D
bedriuw, frouw, skriuwe

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
gebouw - gebouwen

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Set oer nei it Frysk:
Zij zijn getrouwd.

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Wij schrijven over een blauwe duif.

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin de tusken-n goed brûke yn myn skriuwen.
Ja dat kin ik!
Nee dat kin ik net.

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

De regels: tusken-N
 • It Frysk hat gjin tusken-N!
  > kippenhok = pikehok
  > hondenhok = hûnehok
  > Ziekenhuis = sikehûs

 • As de -N by it wurd heart skriuwst him fansels wol op:
  > bûtenlân

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Set oer:
ziekenhuis

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

WURDLIST
Handige wurden diel 2

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Keppelje de wurden oan de goeie betsjutting:
de deadline
de vergadering
werkwoord
de keuze
het gesprek
tiidwurd
de gearkomste
de kar
de falbile
it petear

Slide 22 - Drag question

This item has no instructions

Ik kin de wurden fan de wurdlist
al goed staverje.
Ja (Ik haw al leard)
In bytsje (Ik haw der wol nei sjoen)
Nee (Ik haw der noch neat mei dien)

Slide 23 - Poll

This item has no instructions

Wat is in 'bijlage' yn it Frysk?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Wat is in 'spelling' yn it Frysk?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Jou dysels in sifer fan 0-10

Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 26 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.