NederlandsFransEngelsWiskundeGeschiedenisGodsdienstNT2EconomiePAVBiologieNatuurwetenschappenAardrijkskundeLatijnVerzorgingICTWereldoriëntatieMaatschappelijke vormingWOEnglishGASVSociale wetenschappenChemieDuitsGedragswetenschappenTaalgeschiedenisOpvoedkundeFilosofiePedagogisch handelenSTEMnederlandsAlfaInformaticaCultuurwetenschappenSociale vaardighedenZedenleerWereldburgerschapW.O.ElektriciteitMuzische vormingMaatschappij & WelzijnHuishoudkundeNT /alfaToegepaste gedragswetenschappenProjectTechniekLeren lerenWoVerpleegkunde