NederlandsFransEngelsWiskundeGeschiedenisNT2EconomiePAVAardrijkskundeVerzorgingBiologieNatuurwetenschappenLatijnICTGodsdienstMaatschappelijke vormingWereldoriëntatiegeschiedenisSociale wetenschappennederlandsAlfaWereldburgerschapDuitsGedragswetenschappenEnglishChemieZedenleerInformaticant2STEMeconomieNT /alfaverzorgingCultuurwetenschappenOpvoedkundeSociale vaardighedenfransMuzische vormingHuishoudkundeLeren lerengodsdienstverpleegkundegedragswetenschappenwiskundeDidactisch ontwerpen 2Latijn en GrieksMediawijsheidGASVMaatschappij & Welzijn