NederlandsFransEngelsWiskundeGeschiedenisNT2GodsdienstEconomieBiologiePAVNatuurwetenschappenVerzorgingLatijnAardrijkskundeWereldoriëntatieICTMaatschappelijke vormingEnglishSociale wetenschappenDuitsgeschiedenisChemieWOGedragswetenschappenAlfanederlandsTaalOpvoedkundeWereldburgerschapZedenleerGASVInformaticaSTEMCultuurwetenschappenMaatschappij & WelzijnNT /alfaSociale vaardighedenElektriciteitHuishoudkundeW.O.nt2Muzische vormingLeren lerenVerpleegkundeProjectverzorgingFilosofieGallo-Romeins MuseumIslam