21-03 Pantarijn Training Formatief Evalueren

Tekst
Chantal Brandenburg
Formatief evalueren/leren doe ik zelf
Pantarijn
21-03-2022
Ga a.u.b. nu op je telefoon of in je browser naar:
www.lessonup.com
en vul daar de 6 cijfers (pin /code) 680153in hier links onder in het scherm. Inloggen of registreren is niet nodig.

1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOBeroepsopleidingStudiejaar 1-4

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Tekst
Chantal Brandenburg
Formatief evalueren/leren doe ik zelf
Pantarijn
21-03-2022
Ga a.u.b. nu op je telefoon of in je browser naar:
www.lessonup.com
en vul daar de 6 cijfers (pin /code) 680153in hier links onder in het scherm. Inloggen of registreren is niet nodig.

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud training
 • Doelen
 • Voorstellen
 • Toetsing algemeen
 • Formatief evalueren

 • Een model voor formatief evalueren (FE)
 • Feedback
 • Voorbeelden
 • eindopdracht
 • ZelfscanDisclaimer
Deze module is mede tot standgekomen in samenwerking met Stichting Leerplan Ontwikkeling. De hoor- en werkcolleges (PowerPoint) en de online toolkit zijn gebruikt bij de totstandkoming. Hierdoor kunnen deze gelijkenissen bevatten. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
Aan het einde van deze training kan je: 1. Kan je het verschil het tussen formatief en summatief evalueren uitleggen.
 2. Kan je beschrijven hoe je op cyclische wijze formatief evalueren kunt vormgeven.
 3. Kan je benoemen welke eerste stap je kunt zetten richting formatief evalueren in je eigen lespraktijk.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

opdracht
 •  Opstellen van een uitdagend en haalbaar persoonlijk leerdoel
 • Passende bij DigCompEdu en/of de vier pijlers
 • Met bijbehorende eindopdracht (waar een digitale tool in gebruikt wordt) 
 • Inventariseren van deze doelen (om later op terug te kunnen grijpen)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat wil je graag leren in deze training?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik kan beschrijven wat formatief handelen is.
A
ja
B
nee
C
redelijk

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij FE?

Slide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van toetsen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van toetsen
 • Summatief: Beoordelen van de leerling bijv. selecteren, classificeren, plaatsen of certificeren
 • Is vaak het eindpunt voor leren
 • Formatief: Beoordelen van het leerproces bijv. voortgang bijhouden, of onderwijs aanpassen aan behoeftes.
 • Toetsens vaak het startpunt voor leren.

Slide 9 - Tekstslide

Een toets zonder cijfer is niet per defeftie een formatieve toets

Als er weining feedback is en sturing in wat er nog gaan leren 
kan je het beter een oefentoets noemen.
Formatief evalueren
De essentie van formatief evalueren is het bijsturen van het leerproces om zo te zorgen dat leerlingen kunnen én mogen leren.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Over formatief evalueren

 • Docent en leerling: Continu feedback geven en ontvangen om het leren in de school te verbeteren.
 • Het is een proces waarbij de leerdoelen centraal staan.
 • Formatief evalueren kán leiden tot meer motivatie, eigenaarschap en zelfregulatie bij leerlingen.


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom formatief evalueren?
 • FE  is het krachtigste middel om prestaties te verbeteren en leerlingen voor te bereiden op een leven lang leren.
 • Belangrijkste aspecten van FE staan in de top van onderzoek van Hattie die een zeer positief effect hebben op leren.Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Effecten op leren
 • Jezelf een cijfer geven
 • Formatieve evaluatie geven
 • Klassengesprek
 • Feedback
 • Relatie leraar- leerling
 • Metacognitieve strategieën
Bron gegevens uit: De Impact van leren zichtbaar maken (Hattie, 2014)

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ingrediënten van FE
 • Leercultuur met een growth mindset
 • Effectieve vragen stellen om beginsituatie vast te stellen.
 • lln betrekken bij voorbereiding lessen.
 • Iedereen laten meedoen aan een klassengesprek.
 • In de gaten houden wat lln al weten en kennen.
 • Voorbeelden analyseren en delen.
 • Feedback van leraren en leerlingen.
 • Effectieve afsluiting van de les.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pauze
Drie stellingen...

Slide 15 - Tekstslide

Laat deze eventueel achterwege. Bepaal aan de hand van de input, voorkennis en beginsituatie of het nodig is om misconcepten aan de kaak te stellen. Daarvoor zijn deze stellingen.

Een toets is formatief als hieraan geen cijfer verbonden is
A
Eens
B
Oneens

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer je gebruikmaakt van rubrics noem je dit formatief evalueren
A
Eens
B
Oneens

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Formatief evalueren verhoogt de administratieve last
A
Eens
B
Oneens

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Pauze
Pauze?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een FE-model
Het FE-model

Slide 20 - Tekstslide

Het FE-model is er één van velen. Een bekend model is die van William (feedback, feed up en feed forward). Dit model is ook impliciet in het FE model van Gulikers en Baartmans zichtbaar. 

Indien enkele docenten dit model waarderen/kennen, kun je ervoor kiezen om dit model te koppelen aan het FE-model van Gulikers & Baartman (2017). 

Slide 21 - Tekstslide

Gulikers, J. T. M., & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren. Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?: Eindrapport NRO-PPO overzichtsstudie dossiernummer 405-15-722. NRO.Enkele opmerkingen
 • Het is één van de vele modellen.
 • Het model is gebaseerd op het handelen van de docent.
 • De samenhang tussen alle fases uit het model is belangrijk.
 • Het model is cyclisch.
  (geen 'rigide' stappenplan)


 • De mini-cyclus: 2-3-5
 • Fase 1 en 5 worden het minst vaak toegepast. Vergeet deze dus niet... ;)  Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fase 1 verwachtingen helder
 • Belangstelling wekken. Gericht op een actuele gebeurtenis EK / Wimbeldon
 • Leerdoelen (beschrijven wat leerlingen gaan bereiken).
 • Succescriteria  (maken inzichtelijk wanneer het leerdoel is behaald.)
 • Filmpje van een turnactiviteit laten zien en vragen wat je daarvoor moet kunnen.
 • Samen met leerlingen opstellen.
 • Goede voorbeelden laten zien.

Slide 23 - Tekstslide

activeren van de voorkennis
stelling
reeks antwoorden om uit te kiezen
goed of fout?
waar of niet waar?

wat is een priem getal?

succes crierai wat wil je van een lln zien 

Leerdoelen zijn gericht op het leren en het leerproces van leerlingen, beschrijven wat leerlingen gaan bereiken en hebben als doel om groei op langere termijn zichtbaar te maken. 
Succescriteria zijn onmisbaar, omdat ze inzichtelijk maken wanneer het leerdoel is behaald.
succes criteria  is een handige manier om leerdoelen 

Wie sport leeft gezond. eens of niet eens

geschiedenis het was een goed idee om Berlijn te bombarderen aan het einde van de tweede wereld oorlog. eens of on eens.
activiteit met de lln doen puzzel, 

materiaal verkennen magneten en 
metalen, kaarten sorteren carnivoren en herbivoren 


succes criteria is een handige manier om leerdoelen op te splitsen en dit helpt de lln 

  3. Wat zijn goede succescriteria?
Een leerdoel behalen vraagt om kwaliteitsindicatoren die inzicht geven of een leerling het leerdoel heeft behaald. Dat noem je succescriteria. Om de vraag te kunnen beantwoorden wat goede succescriteria zijn, is het van belang om te weten waar we het precies over hebben. Hieronder lees je kort wat succescriteria inhouden.
Succescriteria
• Succescriteria zijn afgestemd op het leerdoel: ze vormen de standaarden waaraan zowel leerlingen als leraar het succes kunnen afmeten in welke mate de leerlingen voldoen aan het leerdoel. Succescriteria geven leerlingen dus inzicht in de mate waarin ze hun leerdoel(en) (nog niet) bereikt hebben.
• Succescriteria bieden vertrouwen omdat ze leerlingen inzicht geven in wat ze beheersen en in de punten waar leerlingen nog aan kunnen werken en zich op ontwikkelen.
• Succescriteria maken het mogelijk (peer) feedback te geven en prestaties te beoordelen. Succescriteria voor succescriteria
1. Je beschrijft bij succescriteria welk gedrag moeten ze laten zien? Beantwoord de vraag: ‘Waar ben ik naar op zoek?’ (WILF: What I’m looking for?) (Chroinin and Cosgrave, 2013). Hieronder beschrijven we een voorbeeld bij het volgende leerdoel:
• • •
Leerdoel: Leerlingen schrijven een instructie voor een bekend en onbekend publiek. Context: een instructie Tuinkers zaaien voor hun medeleerlingen.
Voorbeelden van goede succescriteria:
o De instructie maakt het mogelijk om de taak/handeling uit te voeren door alle onderdelen van de instructie te beschrijven in de juiste volgorde van tijd/handeling.
o De stapsgewijze instructie wordt per stap bondig toegelicht.
o De stappen beginnen met geschikte instructiewerkwoorden, geformuleerd in de
gebiedende wijs.
o De lay-out ondersteunt de leesbaarheid en de verschillende onderdelen van de
instructie.
Voorbeelden van (te) dichtgetimmerde succescriteria:
o De indeling van de instructie bevat de volgende stappen in deze volgorde: doel, benodigd materiaal en stapsgewijze instructie.
o De stappen zijn gemarkeerd met duidelijke tijdsmarkeringen (eerst, daarna);
o De opsomming van stappen wordt door middel van inspringende bullets zichtbaar
gemaakt.
In het laatste geval betekent het dat leerlingen die de opsomming markeren met 'stap 1, stap 2 enzovoort', niet aan het criterium voldoen. Dat schiet het doel van een effectieve instructie echter voorbij, omdat het niet zozeer gaat om welke lay-out een leerling precies kiest maar om de ondersteunende functie van de lay-out.
Uit diverse metastudies van Marzano (Bazalt, 2010) blijkt dat het stellen van leerdoelen en het geven van feedback over hoe ver leerlingen zijn gevorderd in het bereiken van de leerdoelen, behoren tot de meest effectieve didactische strategieën.
Het leren van leerlingen verbetert door het stellen van doelen en het geven van feedback. Dan gaat het wel om het stellen van heldere doelen die gecommuniceerd worden met leerlingen. Maar ook om formatieve feedback, die de leerling informatie geeft over de weg naar het bereiken van de doelen. Hattie (2009) noemt formatieve feedback de belangrijkste didactische strategie (zie ook fase 4 van de FE-cyclus van Gulikers en Baartman (2017).

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fase 1 voorbeeld leerdoel 
Leerdoel:
• Ik leer hoe ik kan reflecteren op mijn eigen leerproces,  Ik passende vervolgbeslissingen kan nemen bij het uitvoeren van een grotere opdracht.
Succescriteria:
• Ik kan een grotere opdracht plannen, inclusief het goed omgaan met de tijd.
• Ik kan een grotere opdracht samen met anderen organiseren en uitvoeren.
• Ik kan reflecteren op mijn eigen rol tijdens het samen leren en -werken en benoemen wat ik de
volgende keer hetzelfde/anders ga doen.
Succescriteria bij de gekozen opdracht:
• Ik kan met voorbeelden aantonen dat Zutphen een oude stad is met een rijke historie.
• Ik kan uitleggen hoe Zutphen ontstaan is en wat we daar nu nog van terug zien.

Slide 25 - Tekstslide

activeren van de voorkennis
stelling
reeks antwoorden om uit te kiezen
goed of fout?
waar of niet waar?

wat is een priem getal?

succes crierai wat wil je van een lln zien 

Een leerdoel behalen vraagt om kwaliteitsindicatoren die inzicht geven of een leerling het leerdoel heeft behaald.
Een leerdoel behalen vraagt om kwaliteitsindicatoren die inzicht geven of een leerling het leerdoel heeft behaald.zodat je weet dat hij zijn leerdoel heeft bereikt

succes criteria  is een handige manier om leerdoelen 

Wie sport leeft gezond. eens of niet eens

geschiedenis het was een goed idee om Berlijn te bombarderen aan het einde van de tweede wereld oorlog. eens of on eens.
activiteit met de lln doen puzzel, 

materiaal verkennen magneten en 
metalen, kaarten sorteren carnivoren en herbivoren 


succes criteria is een handige manier om leerdoelen op te splitsen en dit helpt de lln 

  3. Wat zijn goede succescriteria?
Een leerdoel behalen vraagt om kwaliteitsindicatoren die inzicht geven of een leerling het leerdoel heeft behaald. Dat noem je succescriteria. Om de vraag te kunnen beantwoorden wat goede succescriteria zijn, is het van belang om te weten waar we het precies over hebben. Hieronder lees je kort wat succescriteria inhouden.
Succescriteria
• Succescriteria zijn afgestemd op het leerdoel: ze vormen de standaarden waaraan zowel leerlingen als leraar het succes kunnen afmeten in welke mate de leerlingen voldoen aan het leerdoel. Succescriteria geven leerlingen dus inzicht in de mate waarin ze hun leerdoel(en) (nog niet) bereikt hebben.
• Succescriteria bieden vertrouwen omdat ze leerlingen inzicht geven in wat ze beheersen en in de punten waar leerlingen nog aan kunnen werken en zich op ontwikkelen.
• Succescriteria maken het mogelijk (peer) feedback te geven en prestaties te beoordelen. Succescriteria voor succescriteria
1. Je beschrijft bij succescriteria welk gedrag moeten ze laten zien? Beantwoord de vraag: ‘Waar ben ik naar op zoek?’ (WILF: What I’m looking for?) (Chroinin and Cosgrave, 2013). Hieronder beschrijven we een voorbeeld bij het volgende leerdoel:
• • •
Leerdoel: Leerlingen schrijven een instructie voor een bekend en onbekend publiek. Context: een instructie Tuinkers zaaien voor hun medeleerlingen.
Voorbeelden van goede succescriteria:
o De instructie maakt het mogelijk om de taak/handeling uit te voeren door alle onderdelen van de instructie te beschrijven in de juiste volgorde van tijd/handeling.
o De stapsgewijze instructie wordt per stap bondig toegelicht.
o De stappen beginnen met geschikte instructiewerkwoorden, geformuleerd in de
gebiedende wijs.
o De lay-out ondersteunt de leesbaarheid en de verschillende onderdelen van de
instructie.
Voorbeelden van (te) dichtgetimmerde succescriteria:
o De indeling van de instructie bevat de volgende stappen in deze volgorde: doel, benodigd materiaal en stapsgewijze instructie.
o De stappen zijn gemarkeerd met duidelijke tijdsmarkeringen (eerst, daarna);
o De opsomming van stappen wordt door middel van inspringende bullets zichtbaar
gemaakt.
In het laatste geval betekent het dat leerlingen die de opsomming markeren met 'stap 1, stap 2 enzovoort', niet aan het criterium voldoen. Dat schiet het doel van een effectieve instructie echter voorbij, omdat het niet zozeer gaat om welke lay-out een leerling precies kiest maar om de ondersteunende functie van de lay-out.
Fase 2 leerlingreactes ontlokken en verzamelen.
 • Wat weten/ kunnen ze al en wat nog niet.
 • Filmen
 • Observaties. 
 • Praatmaatjes (directe feedback).
 • Vragen stellen/ leerlingen zelf vragen laten maken.
 • Doorvragen lln iets uit laten leggen.
 • Edpuzzle/lessonup/Nearpod(vooraf een instructie en vragen) Chat/Kahoot! / Socrative.

Slide 26 - Tekstslide

in de les de lln observeren terwijl ze aan het werken 

piramide horen/ ziensoctarive vragen openen en gesloten geven of de directe feedback gebruiken in deze app

toesten als startpunt

Hebben jullie nog een voorbeeld?
Heb je nog een ander voorbeeld bij fase 2?

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden

 • Toetsen
 • Gesprekken
 • Vragen stellen
 • Doorvragen
 • Kahoot! 
 • Presentatie
 • Een schetsSlide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fase 3 leerlingreactie(s) analyseren en interpreteren
 • Identificeer de sterke punten van de hele klas maar ook individueel
 • Digitale middelen (Kahoot en Socrative, ) gebruiken om gegevens te identificeren.
 • Leerlingen eigen werk/ bewegingen met andere lln  laten vergelijken door deze naast de succescriteria te leggen. (https://www.peergrade.io)

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2020_Rubrics voor LO.pdf

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fase 4 Communiceren met lln over de resultaten
 • Onmiddellijke Feedback (liefst alleen over succescriteria).
 • Leerlingen rubrics aanbieden voor feedback op het werk van elkaar.
 • Bespreek de sterke punten / verbeterpunten van de hele klas en het individu
 • Leerlingen onmiddellijke feedback  laten geven na een taak
 • Leerlingen hun werk te laten verbeteren.

Slide 31 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feedback
 • Feedback is informatie die de leerlingen en/of de leraar krijgt over de prestaties van de leerlingen, afgezet tegen de leerdoelen. Vervolgens worden de acties van de leraar of de leerlingen bijgesteld om het doel te bereiken.
 • Feedback is het meest effectief als de leerling het aan de leraar geeft; wat weten ze, wat begrijpen ze, waarom maken ze fouten, wanneer begrijpen ze dingen verkeerd, wanneer zijn ze niet betrokken.

Slide 33 - Tekstslide

dus feedback dient te gaan over de specifieke kwaliteiten van hun werk 

toetsen is een proces, waarin de leerdoelen centraal staan. Leraar en leerlingen proberen actief helder te krijgen wat de leerdoelen precies in- houden en proberen daar betekenis aan te verlenen. Die doelen zijn niet per defi- nitie extern opgelegd, maar worden het liefst door de leerlingen zelf vormgegeven en opgehelderd en zijn betekenisvol. Leerlingen ervaren bij formatief toetsen veel zeggenschap en eigenaarschap over de leerdoelen.
Een volgend element in het proces van formatief toetsen is achterhalen waar de leerling staat ten opzichte van de leerdoelen. Dit kan door middel van een opdracht op papier of door directe observatie, maar daarnaast zijn er nog veel meer manieren om het niveau van het leren inzichtelijk te maken. Ook hier kunnen leerlingen zelf een rol spelen, bijvoorbeeld in de vorm van peer-evaluatie of zelfevaluatie.
Tot slot is, zoals reeds genoemd, feedback een essentieel onderdeel van het pro- ces van formatief toetsen. De leraar geeft feedback aan de leerling, maar de leerling geeft zelf ook feedback aan medeleerlingen, de leraar, of aan zichzelf. Die feedback richt zich niet per se op het verhelpen van geobserveerde hiaten tussen het leerdoel en wat de leerling al beheerst, maar kan zich bijvoorbeeld ook richten op de ontwik- keling van zelfsturing van het leerproces.
 Voorwaarden feedback bij FE
 • Geef een goed beeld van het te behalen doel
 • Vergelijk het huidige prestatieniveau met het doel
 • Voer een passende actie uit om het gat daartussen enigzins te dichten.

Slide 34 - Tekstslide

blz 123 
We weten dat hoe sneller de feedback wordt gegeven hoe beter het is daarom verweven feedback in de les in dat geval zorg de feedback ervoor dat de leerlingen iets beter begrijpt en het daarom ook beter kan doen .124
Feedback
 • Veel goede en minder goede voorbeelden laten zien en analyseren aan het begin en gedurende de les (alleen goede voorbeelden laten zien aan het einde van een les)
 • Steeds verbeteringen aanbrengen tijdens het proces (werk inleveren tijdens een snelle controle)
 • Leermaatjes geven samen aan wat goed ging en brengen samen verbeteringen aan tijdens les (schriftelijke feedback van de leraar)
 • Het fijn vinden dat je werk klassikaal  wordt bekeken en besproken  (je werk voor jezelf houden) Slide 35 - Tekstslide

Het doel van format assessment is leerlingen zelfstandig en zelfverzekerd genoeg maken om het assessment toe te passen bij zichzelf en mijn klasgenoten en vervolgens mijn werk te verbeteren. blz 21
Feedback
 • Goede ideeën en woorden van anderen gebruiken. (alles zelf doen)
 • Al het werk wordt gewaardeerd, maar er worden alleen opmerkingen geplaatst als het opgevolgd kan worden en een positief effect heeft. (leraren kijken alles uitgebreid na)
 • (bron: Clarke, S. (2016) Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment. Rotterdam, Nederland: Bazalt)

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Succesvolle feedback strategieën voor zelf-assessment en assessment door klasgenootjes
 • Tips en tops
 • Stoplicht-strategie
 • Duim omhoog/duim omlaag
(Zie Shirley Clarke, Formative Assessment in Action, Hoofdstuk 5)


Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fase 5 vervolgacties ondernemen; onderwijs en leren aanpassen
 • Afwijken van de methode als je merkt dat bepaalde leerdoelen nog niet behaald zijn.
 • Op basis van de analyse differentieer je bewust.
 • Bedenken met of voor lln welke stap ze moeten gaan zetten in hun leerproces.
 • Zelfstandig oefenen 

Slide 38 - Tekstslide

dit vonden veel lln moeilijk dus dat ga ik nog een keer bespreken of dit ging goed dit kan ik over slaan

verleningen van je online les voor lln die het nog moeilijk vinden 

feedback vragen op je les wat was er niet duidelijk wat 

Slide 39 - Tekstslide

oppervlakten berekenen van een driehoek
Leerjaar Wiskundedomein 

Subdomein Meten & meetkunde Rekenen in de 

relevante tussen doelen
De leerling kan lengte (van lijnstukken), oppervlakte en omtrek (van driehoek, vierkant, rechthoek, cirkel en eenvoudige figuren die daaruit zijn opgebouwd)
3
    Relevant tussendoel
(onderstreepte onderdelen van dit tussendoel hebben betrekking op deze lessenserie) De leerling kan lengte (van lijnstukken), oppervlakte en omtrek (van driehoek, vierkant, rechthoek, cirkel en eenvoudige figuren die daaruit zijn opgebouwd) en inhoud (van kubus, balk) berekenen met relevante formules, waaronder de stelling van Pythagoras.De oppervlakte van dit stuk grond is 145 m2 Waar of niet waar leg je antwoord uit. 


1. Wat reken je uit als je de oppervlakte van een figuur berekent?

2. Wanneer is een figuur een driehoek?

3. Is het mogelijk van een driehoek ook een oppervlakte te berekenen?

4. Wat ga je in deze lessenserie precies leren?


6. Wat denk je, is dit een moeilijk onderwerp?

geef ze kopietjes en laat ze het uittrekken en geef directe feedback terwijl je rondloopt

De docent kan bij de opgave gebruik maken van scherm overnamen Leerlingen maken in groepjes de opgave, schrijven de uitkomst van opgave 6b op een mini-whiteboard en houden die op verzoek van de docent omhoog. 
Zo krijgt de docent in een oogopslag inzicht in hoeverre de leerlingen de oppervlakteformule correct hebben toegepast.


oppervlakten berekenen

dicecte feedback op de groepjes 

laat de lln die het al goed door hadden bepaalde opgave overslaan.

Gulikers, J. T. M., & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren. Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?: Eindrapport NRO-PPO overzichtsstudie dossiernummer 405-15-722. NRO.Rubrics

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rubric

 • Bevat succescriteria
 • Verschillende varianten
 • Meest overzichtelijk: single point rubric


https://www.vernieuwenderwijs.nl/rubric-voor-rubrics/

Slide 41 - Tekstslide

 • Duidelijker voor leerlingen (minder tekst, alleen positief geformuleerde criteria)
 • Makkelijker te maken voor jou als docent (niet meer nadenken over minder goede of slechte 
 • uitvoering)
 • Focus op feedback en feedforward (wat gaat er goed en wat kan er beter?)
 • Ruimte voor kwalitatieve feedback (niet alleen de punten)
 • https://www.vernieuwenderwijs.nl/rubric-voor-rubrics/

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Implementatie: hoe dan?

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Algemene opmerkingen


 • Van methode naar leerdoelen
 • Kleine stapjes
 • Docent-leerling relatie: vertrouwen en communicatie is belangrijk
 • De leerling is cruciaal: betrek hem/haar bij het proces. Bijvoorbeeld het opstellen van succescriteria en peer-feedback.

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eindopdracht
 • Je kiest één ontwikkelpunt uit je zelfevaluatie
 • Je kiest één les en klas (tip: houd het klein)
 • Je doorloopt tijdens één les de gehele FE-cyclus
 • Je focust hierbij op je eigen ontwikkelpunt


Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen
Boek: Clarke, S. (2016) Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment. Rotterdam, Nederland: Bazalt
leerdoelen-en-succescriteria-in-het-primair-onderwijs.pdf 
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/440065

Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Probeer het te vatten in één woord

Met welk thema
ga jij aan de slag?

Slide 49 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Link naar het evaluatieformulier
Evalueren

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAB3f_TZUQVpFTjZPVjhHMjRRRlNPRTRWQ1BXSzMwVSQlQCNjPTEu

Slide 50 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies