Frysk wike 46

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
FryskMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Foar in sifer:
  1. Meitsje in stripferhaal fan 4 plaatsjes of mear (dit meie ek -eigen-foto's wêze of sels tekene, digitaal tekene mei ek)
Betink in Fryske titel
2. Moatst yn alle gefallen 4 sinnen brûke (mear mei ek)
3. Ynleverje: foto fan dyn strip yn de ELO (inleveropdracht)

Tip: gebruik Frysker.nl

Slide 2 - Tekstslide

Sifer: punten dield troch 2
  • op tiid ynleverje: meitsje in foto en leverje dy yn yn de ELO foar  30 novimber = 3 punten
  • 4 plaatsjes = 2 punten, 5 of 6 plaatsjes = 3 punten
  • moaie plaatsjes (kreatyf) = 1 - 5 punten
  • grappich = 1 - 4 punten
  • teksten = 1 - 5 punten (geef Frysk en goed betocht)
  • maksimaal 20 punten

Slide 3 - Tekstslide

Dizze les
- Strips besjen (stripverhaal bekijken)
- humor yn in strip 

Slide 4 - Tekstslide

Wat is in strip?
(vertel wat volgens jouw een strip is)

Slide 5 - Open vraag

timer
2:00
Neam strips dysto kinst
Welke strips ken je?

Slide 6 - Woordweb

Wêrom maakt in striptekenaar in strip?
A
Om te fermeitsjen
B
Om dy wat te learen
C
Om dy wat dwaan te litten
D
Om dyn miening te feroarjen

Slide 7 - Quizvraag

Is it ferhaal yn een strip wier gebeurd?
Zijn stripverhalen echt gebeurd?
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quizvraag

Strip
In ferhaal yn plaatsjes. 
It kinne trije of mear plaatsjes wêze.
Faak grappich en net echt bard.

Slide 9 - Tekstslide

Mei in stripferhaal kinst in koart ferhaal sjen litte.        

Slide 10 - Tekstslide

0

Slide 11 - Video

Humor
Wat seit de iene hin tsjin de oare?
Betink wat grappichs
Bedenk iets grappigs wat de ene kip tegen de andere zegt

Slide 12 - Tekstslide

Skriuw hjir dyn grappige sinnen op!
Schrijf hier de zinnen op, die in het plaatje van de vorige dia kunnen. bedenk iets grappigs!

Slide 13 - Open vraag

Dit wie de tekst by de hinnen

Slide 14 - Tekstslide

Dit is een woordgrapje. Kun je dit vertalen?

Slide 15 - Open vraag

Waarom werkt de grap niet in het Fries?

Slide 16 - Open vraag

Stripfiguren
Een stripfiguur is een personage dat een rol heeft in een strip.
Er zijn veel stripfiguren, denk maar aan Donald Duck, Noortje, Garfield en Suske en Wiske.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Stripfiguur
Om straks een eigen strip te kunnen tekenen heb je een eigen stripfiguur nodig. In deze opdracht ga je je eigen stripfiguur bedenken.
Beantwoord na het maken van je figuur de volgende vragen:
Betink in namme foar dyn figuer
Hoe âld is hy?
Wêr wennet hy/sy? 
Wa binne syn freonen/fijannen?
Wat aventoer belibbet er?

Slide 19 - Tekstslide

Geef antwoord op de vragen:
1. hoe heet je stripfiguur?
2. hoe oud is je stripfiguur?
3. Is het een mens/ dier/ ding? (bedenk wat je goed kunt tekenen)
4. bedenk een verhaaltje voor je stripfiguur


Slide 20 - Open vraag