Praat mar Frysk - basis - les 10

Praat mar Frysk 
basis - les 10
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
FriesBeroepsopleiding

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Praat mar Frysk 
basis - les 10

Slide 1 - Tekstslide

Les 10 is in werhelling fan de foarige tema's. Yn dizze les is der omtinken foar in typysk Frysk ferskynsel: de gearstalde tiidwurden.

Les 9 wie it tema feestdagen. It is de bedoeling no te oefenjen mei it praten oer dat tema.

Slide 2 - Video

YouTube
https://youtu.be/tnOvgz44-C8
Wurklist
 • Húswurk fan ôfrûne wike beprate.
 • Frjentsjer € kofje / tee.
 • Werhelling ôfrûne tema's.
 • Grammatika: gearstalde tiidwurden, dêr't en wêr't.
 • Evaluaasje Praat mar Frysk - basis
 • Neigesetsje.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Húswurk beprate
De Feestdagen
fan Frysk nei Nederlânsk 
(side 95-96)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Waadhoeke yn 41 finsters & Gemeente Harns yn 3
1. Frjentsjer
2. Sint Anne
3. Dronryp
4. Menaam
5. Berltsum
6. Sint Jabik
7. Minnertsgea
8. Seisbierrum
9. Tsjummearum
10. Tsjom
11. Marsum
12. Deinum
13. Winsum
14. Aldebiltsyl
15. Bitgummole
16. Bitgum
17. Froubuorren
18. Achlum
19. Easterbierrum
20. Wjelsryp
21. Rie
22. Boksum
23. Ingelum
24. Doanjum
25. Nij Altena
26. Peins
27. Hjerbeam
28. Spannum
29. De Westhoek
30. Hitsum
31. Wier
32. Skalsum
33. Pitersbierrum
34. Sweins
35. Baaium
36. Skingen
37. Slappeterp
38. Blessum
39. Furdgum
40. Boer
41. Kleaster-Lidlum
A. Harns
B. Mullum
C. Winaam
Fertel yn 2 minuten wat oer dyn finster.

Slide 5 - Tekstslide

1 Paul
5 Rob
6 Roel
7 Nicolette
10 Elsa
15 Birgitta
17 Imke
18 Baukje
27 Herma
28 Simone
29 Kurt
A Denise
Skoft
1 € foar de kofje/tee de jûn.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gearstalde tiidwurden
Faak mei 'te' en faak tiidsbepaling.

Tsjitske stiet foar de spegel te toskpoetsen.
Pake sit yn de skommelstoel te krantlêzen.
It famke wie oan it blomkesykjen.
Ik moast hjoed autowaskje.
Escher treprint sawat de hiele dei.

Slide 7 - Tekstslide

M.C. Escher is berne yn Ljouwert. Sjoch yn it museum Princessehof.
dêr't en wêr't
Nederlânske betreklik foarnamwurd 'waar'.

Dêr't slacht werom op wat al earder neamd is.
It húske dêr’t ik berne bin, wurdt ôfbrutsen.
De brief dêr’t ik sa nei útsjoch, komt mar net.

Wêr't drukt in fraach of twifel út.
Witsto wêr’t Hanneke wennet?
Ik wit echt net wêr’t ik myn kaaien haw.

Slide 8 - Tekstslide

Ofbylding = Krúskes.
Ta beslút
TOP
Wat koe wol minder?

TIP
Wat koe wol better?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Riede
By feest hearre kadootsjes.
Elk nimt in kado yn gedachten dat hy/sy graach hawwe wol. 
A begjint.
De oaren moatte troch it stellen fan fragen derefter komme wat it is. 
A mei allinne mar mei ja of nee antwurdzje.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Yn petear oer Feestdagen
Wurkje yn in trije- of fjouwertal.
Ien stelt in fraach, elk jout antwurd.
 • Wat is dyn favorite feest?
 • Fiere jimme Sinteklaas of lizze de pakjes ûnder de beam?
 • Wat fynsto fan Falentynsdei?
 • Hoe fiersto it leafst dyn jierdei?
 • ...

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 2

Sykje noch in oantal
  gearstalde tiidwurden 
en meitsje dêr sinnen mei.
itensiede
boatsjefarre
hanwaskje
fuotfeie
stekfervje

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 3 Ferbiningsspul
Wurkje yn twa- of trijetallen.
A betinkt twa persoanen of dingen.
B ferbynt dy persoanen of dinge troch in koart ferhaaltsje.
Wikselje rol A en B.


Nei ôfrin de koarte ferhaaltsjes meielkoar útwikselje.
timer
3:21

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Neigesetsje

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sykje de ferskillen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tiid oer?
Doch in tal praatopdrachten dy't yn de ôfrûne lessen net oan bar kommen binne.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat bin ik?
Ien kursist (A) giet even nei de gong. 
Wy bepale wat hy/sy is. 

A komt werom en moat troch it stellen fan fragen útfine wa't hy/sy is.
De rest fan de groep jout om bar antwurd.

Slide 17 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 95.

Krystbeam.
Fjoerwurk.
Gedicht.
Kadootsje.
Pipernút.
Kears.
Lampion.
Peaske-aai.
Krystbal.
Ingeltsje.
Kryststjer.
Oaljebol.
Sjampanje.
Skoech.
Sek fan Sinteklaas.
Sykje de ferskillen
Wurkje yn twatallen.
Elk groepke kriget twa platen.
Jim meie elkoars plaat net sjen.

Beskriuw om bar in stikje fan de plaat. De oar fertelt oft it by him/har ek sa is of dat der in ferskil is.
Al pratende ûntdekke jim de ferskillen.

Slide 18 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 91-94.
Falentynsdei
Wurkje yn twa- of trijetallen.
Elk kriget in gedicht.

Lês dyn gedicht 
en fertel oan de oaren 
wêr't it gedicht oer giet.

Slide 19 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 88-90.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies