H1 Herhaling

H1 Herhaling
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 36 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H1 Herhaling

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 1.1 Stofeigenschappen
 • Je kunt beschrijven waar scheikundigen zich mee bezighouden.
 • Je kunt een stof herkennen aan zijn stofeigenschappen.
 • Je kunt informatie over de eigenschappen en het veilig gebruik van stoffen opzoeken op een chemiekaart.
 • Je kunt de betekenis van de gevarensymbolen benoemen voor corrosief, schadelijk, explosief, ontvlambaar en giftig.
 • Je kunt berekeningen maken met dichtheid. 

Slide 2 - Tekstslide

scheikunde
Bij scheikunde onderzoek je de eigenschappen van stoffen, hoe je deze stoffen kunt veranderen of hoe je nieuwe stoffen kunt maken

Slide 3 - Tekstslide

Stofeigenschappen: kenmerken waaraan je een stof kunt herkennen:
 • Smaak
 • Geur
 • Fase: is iets vast, vloeibaar of gasvormig? 
 • Kleur
 • Oplosbaarheid in water
 • Elektrische geleiding
 • Kookpunt: de temperatuur waarbij een vloeistof begint te koken
 • Smeltpunt: de temperatuur waarbij een vaste stof begint te smelten. Als de gesmolten stof weer afkoelt, stolt de stof weer bij dezelfde temperatuur = stolpunt.
 • Dichtheid

Slide 4 - Tekstslide

Gevaarlijke stoffen
Op potten of flessen van chemicaliën ((gevaarlijke)stoffen) staan gevarensymbolen/veiligheidspictogrammen.
(Binas)

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen 1.2 Fasen en faseovergangen
 • Je kunt de vier belangrijkste kenmerken van het deeltjesmodel noemen.
 • Je kunt de toestandsaanduidingen (fasen) met hun betekenis beschrijven.
 • Je kunt de zes faseovergangen benoemen.
 • Je kunt uitleggen welke invloed verandering van temperatuur heeft op de snelheid en onderlinge aantrekkingskracht van moleculen.
 • Je kunt uitleggen waarom veranderingen in de snelheid van moleculen en hun onderlinge aantrekkingskracht een faseovergang tot gevolg kunnen hebben. 

Slide 6 - Tekstslide

Deeltjesmodel
 • Elke stof is opgebouwd uit heel kleine deeltjes: moleculen. 
 • Elke stof bestaat uit zijn eigen soort moleculen
 • Moleculen bewegen voortdurend
 • Als de temperatuur stijgt, gaan moleculen sneller (heftiger) bewegen)
 • Moleculen trekken elkaar aan 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Fasen
Vaste stof (s)
Vloeistof (l)
Gas (g)

Opgelost in water (aq)

Slide 9 - Tekstslide

Faseovergangen

Slide 10 - Tekstslide

Leerdoelen 1.3 zuivere stoffen en mengsels
 • Je kunt beschrijven dat een zuivere stof uit één soort moleculen bestaat.
 • Je kunt beschrijven dat een mengsel uit meerdere soorten moleculen bestaat.
 • Je kunt uitleggen dat een zuivere stof tijdens zijn faseovergang niet van temperatuur verandert.
 • Je kunt uitleggen dat een mengsel tijdens zijn faseovergang van temperatuur verandert.
 •  Je kunt verschillende zuivere stoffen en mengsels noemen. 

Slide 11 - Tekstslide

Zuivere stoffen en mengsels
 • Zuivere stof: wanneer de stof uit alleen maar één soort stof/moleculen bestaat.
 • Mengsel: een stof dat uit twee of meerdere soorten stoffen/moleculen bestaat.


Slide 12 - Tekstslide

Zuivere stof en mengsel

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Zuivere stof

 • Smeltpunt
 • Stolpunt
 • Kookpunt
Mengsel

 • Smelttraject
 • Stoltraject
 • Kooktraject

Slide 15 - Tekstslide


 • bestaat uit 1 soort moleculen
 • dus smeltpunt (=stolpunt) + kookpunt 
 • temperatuur constant bij faseovergang


 • bestaan uit meerdere soorten moleculen
 • dus een smelt- en kooktraject
 • temperatuur niet constant bij faseovergang
            Zuivere stoffen                         Mengsels               

Slide 16 - Tekstslide

Leerdoelen 1.4 Mengsels
 •  Je kunt uitleggen wat een oplossing is.
 • Je kunt uitleggen wat een suspensie is.
 • Je kunt uitleggen wat een emulsie is.
 • Je kunt herkennen of een mengsel een oplossing, een suspensie of een emulsie is.
 • Je kunt voorbeelden van de verschillende typen mengsels noemen.

Slide 17 - Tekstslide

Mengsels
Oplossing
Emulsie
Suspensie

Slide 18 - Tekstslide

Oplossing
Oplossing: helder, soms gekleurde vloeistof, waarin één of meer stoffen zijn opgelost.
 • Stof die je oplost kan zijn: vast, vloeibaar of gas
 • De vloeistof waarin je de andere stof oplost, heet het oplosmiddel. 
Water is het meest voorkomende oplosmiddel. Andere oplosmiddelen:
 • Wasbenzine: voor het oplossen van vet.
 • Aceton: oplossen van nagellak (aceton zit in nagellakremover)
 • Alcohol: voor het oplossen van vet. (bv ramen wassen)

Slide 19 - Tekstslide

Suspensie
 • Suspensie: troebel mengsel van fijn verdeelde vaste stof die zweeft in een vloeistof.

 • Bezinken: meestal zakt de vaste stof na enige tijd na beneden.
 • Bv. Krijt in waterSlide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Emulsie
 • Emulsie: mengsel van vloeistoffen, waarbij druppeltjes van de ene vloeistof zweven in de andere.
 • Emulgator: zorgt ervoor dat twee vloeistoffen niet ontmengen (dus hij laat de twee vloeistoffen mengen)
 • Bv. MayonaiseSlide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Werking emulgator

Slide 25 - Tekstslide

Mengsels

Slide 26 - Tekstslide

Mengsels
Oplossing
Emulsie
Suspensie

Slide 27 - Tekstslide

Mengsels
Oplossing
Emulsie
Suspensie
 • vaste stof / vloeistof / gas opgelost in een vloeistof (oplosmiddel)
 • Helder, soms gekleurd

Slide 28 - Tekstslide

Mengsels
Oplossing
Emulsie
Suspensie
 • vaste stof / vloeistof / gas opgelost in een vloeistof (oplosmiddel)
 • Helder, soms gekleurd
 • Kleine vaste deeltjes, die zweven in een vloeistof.
 • Troebel, wit of gekleurd

Slide 29 - Tekstslide

Mengsels
Oplossing
Emulsie
Suspensie
 • vaste stof / vloeistof / gas opgelost in een vloeistof (oplosmiddel)
 • Helder, soms gekleurd
 • Kleine vaste deeltjes, die zweven in een vloeistof.
 • Troebel, wit of gekleurd
 • 2 (of meer) vloeistoffen die niet mengen.
 • Troebel

Slide 30 - Tekstslide

Leerdoelen 1.5 Chemische reacties
 • Je kunt beschrijven wat een chemische reactie is.
 • Je kunt een reactieschema van een scheikundig verschijnsel opstellen. 

Slide 31 - Tekstslide

Chemische reactie

Chemische reactie: als de beginstoffen verdwijnen en er nieuwe stoffen ontstaan

Slide 32 - Tekstslide


Reactieschema: een verkorte weergave van een chemische reactie in woorden
Regels
 • Beginstoffen voor de pijl
 • --> (pijl altijd naar rechts)
 • Reactieproducten achter de pijl
 • Altijd fase achter de stoffen (s)/(l)/(g)

 • Beginstoffen --> reactieproducten

Slide 33 - Tekstslide

Voorbeeld: bij een reactie tussen koolstof en zuurstof ontstaat koolstofdioxide • koolstof (s) + zuurstof (g) --> koolstofdioxide (g)

Slide 34 - Tekstslide

Nu jullie: hoe ziet het reactieschema eruit van de volgende reactie?(denk aan toestandsaanduidingen)
Om de vaste stof magnesiumoxide te maken, moet je magnesium en zuurstof met elkaar laten reageren.


 • Reactieschema:
 • Zuurstof (g) + magnesium (s) --> magnesiumoxide (s)


Slide 35 - Tekstslide

Nu jullie: hoe ziet het reactieschema eruit van de volgende reactie? (denk aan toestandsaanduidingen)
Om papier te verbranden is er zuurstof nodig. Na de verbranding ontstaan koolstof, waterdamp en koolstofdioxide.

 • Reactieschema:
 • Papier (s) + zuurstof (g) --> koolstof (s) + water (g) + koolstofdioxide (g)


Slide 36 - Tekstslide