Teampresentatie loopbaanpaden

Teambijeenkomst loopbaanpaden
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerWOStudiejaar 1

In deze les zitten 34 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Teambijeenkomst loopbaanpaden

Slide 1 - Tekstslide

Loopbaanpaden in het primair onderwijs - Definitie
De mogelijkheid voor een leerkracht om zich te ontwikkelen in een rol waarbij de leerkracht naast het lesgeven aan de eigen groep, vanuit een specialisme of specifieke expertise een structurele bijdrage levert aan de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school of het bestuur, en in deze rol wordt erkend en gefaciliteerd (opleiding, vrijgestelde tijd, beloning) door de schoolleiding. Naast loopbaanpaden binnen de school en het eigen bestuur kan een leerkracht zich ook ontwikkelen richting andere onderwijssectoren of het lesgeven combineren met werkzaamheden buiten de school of het schoolbestuur (hybride docenten).

Slide 2 - Tekstslide

Onderzoek ECBO
 • Literatuuronderzoek
 • Vragenlijst leerkrachten (alumni ac. pabo + leraren met een WO master) - 715 leerkrachten
 • Vragenlijst schoolleiders - 48 schoolleiders
 • Aanbevelingen


Onderzoeksvraag: 'Wat is de huidige stand van zaken van de inzet van academisch geschoolde
leerkrachten, hun positie in het schoolteam en het ervaren carrièreperspectief'

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Resultaten 1/11 - Academische leraren die niet meer in po werken

Slide 5 - Tekstslide

Resultaten 2/11 - Beleid over de inzet van ac. lk?

Slide 6 - Tekstslide

Resultaten 3/11 - Ac. achtergrond draagt bij aan:

Slide 7 - Tekstslide

Resultaten 4/11 - Verspreiden kennis/inzichten

Slide 8 - Tekstslide

Resultaten 5/11 - Waardering academische achtergrond - 1

Slide 9 - Tekstslide

Resultaten 6/11 - Waardering academische achtergrond - 2

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Resultaten 7/11 - Andere rol door ac. achtergrond?

Slide 12 - Tekstslide

Resultaten 8/11 - Indien ja -> Op welke wijze ingezet?

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Resultaten 9/11 - Meer uren werken voor inzet ac. vaardigheden?

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Resultaten 10/11 - Ervaren loopbaanmogelijkheden in het PO?

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Resultaten 11/11 - Ervaren belemmeringen voor benutten loopbaanmogelijkheden

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Resultaten
 • Wat is/was je eerste reactie op deze resultaten?     Herkenbaar?
 • Welk resultaat vonden jullie het meest opvallend?

Slide 21 - Tekstslide

Aanbevelingen
 1. Creëer binnen het bestuur extra formatieruimte voor academische leraren.
 2. Creëer een landelijk kader van loopbaanpaden voor (academische) leerkrachten 
 3. Maak gezamenlijk werk van de positionering en het loopbaanperspectief (HRM)
 4. Besteed meer aandacht aan de inzetbaarheid en benutting van expertises van (academische) leerkrachten in de opleiding/(na)scholing van schoolleiders
 5. Zet academische leerkrachten vaker in op aanvullende rollen naast de lesgevende taak. Verken de mogelijkheid van het opnemen van meer mogelijkheden tot functiedifferentiatie in de CAO 
 6. Verhoog de Rijksbekostiging voor het PO structureel 

Slide 22 - Tekstslide

Aanbeveling 1
Creëer binnen het bestuur aparte formatieruimte voor academische leerkrachten

"Een groot deel van de academisch opgeleide leerkrachten geeft aan graag naast het
lesgeven bij te willen dragen aan schoolontwikkeling. Tegelijk ontbreekt het vaak aan formatieruimte om de leerkrachten deze rol te kunnen geven en is de academische
leerkracht vaak de enige op school. Een bestuur kan formatieruimte beschikbaar stellen op bestuursniveau en daardoor leerkrachten naast hun lesgevende taak een dagdeel bovenschools inzetten voor onderwijsontwikkeling. Dit biedt bij uitstek een mogelijkheid om deze leerkrachten hun ambities naast het voor de klas staan te laten verwezenlijken"

Slide 23 - Tekstslide

Aanbeveling 2
Creëer een landelijk kader van loopbaanpaden voor (academische) leerkrachten 
"Ook zou het duidelijk formuleren van mogelijke loopbaanpaden voor (academische)  leerkrachten een positieve impuls geven aan de (ervaren) loopbaanmogelijkheden.  Bijv.  door mogelijkheden voor horizontale loopbaanontwikkeling te creëren. 85% van de academisch opgeleide leerkrachten geeft aan behoefte te hebben aan een landelijk kader voor loopbaanpaden waarin mogelijke rollen staan die uitgevoerd kunnen worden naast de lesgevende taak en hoe een dergelijk loopbaanpad eruit zou kunnen zien. Op deze manier wordt de leerkracht duidelijk erkend in de aanvullende rol en kunnen er duidelijke afspraken over gemaakt worden wat betreft verwachtingen en de bijbehorende facilitering . 

Slide 24 - Tekstslide

Aanbeveling 3
Maak op alle niveaus werk van de positionering en het loopbaanperspectief (ook in HRM beleid)
 • Leerkrachten - Kunnen daadkrachtiger hun positie claimen in hun school(bestuur) en mogen selectief zijn in het solliciteren . Maar 1 /5 van de academische leerkrachten maakt op bestuursniveau kenbaar hoe zij  de ac. achtergrond willen inzetten. 
 • Schoolleiders - Benoem expliciet in functioneringsgesprekken de inzet van academische vaardigheden . Nu bij slechts 45% van de functioneringsgesprekken. 
 • Schoolbestuurders - Ontwikkel beleid op welke manier LK in hun bestuur optimaal ingezet kunnen worden op basis van hun talenten, kwaliteiten, ambities en  opleidingsachtergrond.
 • Universiteiten - Besteed in curriculum expliciet aandacht aan loopbaanoriëntatie

Slide 25 - Tekstslide

Aanbeveling 4
Besteed meer aandacht aan de inzetbaarheid en benutting van de expertises van
(academische) leerkrachten in de opleiding/(na)scholing van schoolleiders

"In de opleiding/(na)scholing van schoolleiders dient meer aandacht te komen voor hoe
men academische leerkrachten in het team kan inzetten en hoe men optimaal gebruik
kan maken van de meerwaarde die deze leerkrachten te bieden hebben"

Slide 26 - Tekstslide

Aanbeveling 5
Zet academische leerkrachten vaker in op aanvullende rollen naast de lesgevende taak. Verken de mogelijkheid van het opnemen van meer mogelijkheden tot functiedifferentiatie in de CAO 
"Door leerkrachten de mogelijkheid te geven om zich (binnen teamverband) te specialiseren in bepaalde taken en rollen kunnen leerkrachten zich meer focussen op het geven en ontwikkelen van onderwijs. Het is raadzaam om te kijken hoe in de schoolorganisatie taken meer verdeeld kunnen worden op basis van talent, kwaliteit, ambitie en opleidingsniveau. Meer differentiëren in wie wat doet in de school zorgt ervoor dat ieder op zijn talenten wordt aangesproken. Werknemersorganisaties dienen zich hard te maken voor positionering van
academische leerkrachten in cao-onderhandelingen"

Slide 27 - Tekstslide

Aanbeveling 6
Verhoog de Rijksbekostiging van het po structureel

" De academische leerkrachten geven namelijk aan meer te willen werken en schoolleiders
staan hier grotendeels voor open. Het gaat echter wel om een financiële investering die
niet iedere school kan maken. Er kan ook overwogen worden om een
budget voor ontwikkeltijd voor iedere school te creëren naar analogie van de
werkdrukmiddelen. Vanuit dit budget zouden (academische) leerkrachten tijd kunnen
krijgen bovenop hun aanstelling om aan schoolontwikkeling te kunnen besteden. "

Slide 28 - Tekstslide

Internationaal 1  - Nieuw Zeeland
Vanaf 2017 een door de overheid bekostigd loopbaanmodel
Expert Teacher - Experts in gebieden als wiskunde of geletterdheid. Adviseur op hun expertisegebied en inzetbaar in lokale gemeenschap. Aanstelling voor 2 jaar.  Max 1.000 leraren
Faciliteiten: 2 dagen per week, 20.000 dollar , expert-teacher wordt vervangen
Lead-Teacher. - Effectieve leraren, rolmodel voor eigen en andere scholen. Stellen klaslokaal open. Voor onbepaalde tijd, 5.000 leraren (10% van beroepsgroep). op basis van beroepsstandaard (Lead Teacher Professional Standards) Faciliteiten: 20.000 dollar
Change principal - Schoolleiders die worden benoemd om prestaties van zwakke scholen te helpen verbeteren. Aanstelling voor 3 jaar. 20 scholen per jaar. Faciliteiten: 50.000 dollar.

Slide 29 - Tekstslide

Internationaal 2  - Verenigde staten
Early-career teachers: Startende leraren. Extra professionalisering en coaching
Model teachers: Ervaren leraren. Stellen klaslokaal open, doen onderzoek. In sommige scholen werken Model Teachers extra twee uren per maand en twee dagen in de zomer vakantie. Ze ontvangen ongeveer $7.500 boven op het basissalaris.
Peer Collaborative Teachers: Coachen, wederzijdse visitaties en denken mee over loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Ze werken een extra 5 uur per maand en 5 dagen in de zomer vakantie. Ze ontvangen ongeveer $12.500 boven op het basissalaris.
Master Teachers: Zeer ervaren. Werken nauw samen met schoolleider/bestuurder. Doen onderzoek. Master Teachers werken een extra 8 uur per maand en 8 dagen extra. 20.000 dollar per jaar extra.

Slide 30 - Tekstslide

Internationaal 3  - Verenigd koninkrijk
Leading Practitioner -  Staat nog steeds voor de klas, maar heeft daarnaast nog andere verantwoordelijkheden, zoals het trainen van nieuwe leraren of expert zijn binnen de school op een bepaald gebied of thema.
Subject Leader - Leraar die expert is op een vakgebied. Verzorgt niet alle lessen van dat vak maar is verantwoordelijk voor dat vakgebied, coacht collega's, maakt plannen. 
Specialist Leader of Education - (Zeer) ervaren leider die de vaardigheden heeft om individuen of teams in vergelijkbare posities op andere scholen te ondersteunen.
Deputy Head/Assistant Head Teacher - Leraar werkt naast head teacher bij managen en leiden van de school.

Slide 31 - Tekstslide

Aan de slag!
 1. Groeien als leraar -> Hoe kunnen we, zonder register, er voor zorgen dat álle leraren zich blijven professionaliseren en dat dit binnen het leraar-zijn ook leidt tot erkenning en waardering
 2. Loopbaanpaden naast het leraar-zijn -> Wat kan de overheid binnen het systeem doen om een doorbraak te realiseren (loopbaanpaden in aanvullende rollen) 
 3. Maak een droombeeld. Hoe zou het ideale stelsel met voldoende doorgroeimogelijkheden er uit zien


Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video