Presentatie onderzoek academisch geschoolde leerkrachten

1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerWOStudiejaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Welkom / intro (5 min)
 • Belangrijkste resultaten (20 min)
 • 6 aanbevelingen (10 min per aanbeveling)
 • Afsluiting / vervolg? (5 min)

Slide 2 - Tekstslide

Welkom/intro
 • Aanleiding
 • Doel bijeenkomst
 • Voorstellen (naam, organisatie)

Slide 3 - Tekstslide

Opzet onderzoek
 • Literatuuronderzoek
 • Vragenlijst leerkrachten (alumni ac. pabo + leraren met een WO master) - 715 leerkrachten
 • Vragenlijst schoolleiders - 48 schoolleiders
 • Aanbevelingen


Onderzoeksvraag: 'Wat is de huidige stand van zaken van de inzet van academisch geschoolde
leerkrachten, hun positie in het schoolteam en het ervaren carrièreperspectief'

Slide 4 - Tekstslide

Resultaten 1/11 - Academische leraren die niet meer in po werken

Slide 5 - Tekstslide

Resultaten 2/11 - Beleid over de inzet van ac. lk?

Slide 6 - Tekstslide

Resultaten 3/11 - Ac. achtergrond draagt bij aan:

Slide 7 - Tekstslide

Resultaten 4/11 - Verspreiden kennis/inzichten

Slide 8 - Tekstslide

Resultaten 5/11 - Waardering academische achtergrond - 1

Slide 9 - Tekstslide

Resultaten 6/11 - Waardering academische achtergrond - 2

Slide 10 - Tekstslide

Resultaten 7/11 - Andere rol door ac. achtergrond?

Slide 11 - Tekstslide

Resultaten 8/11 - Indien ja -> Op welke wijze ingezet?

Slide 12 - Tekstslide

Resultaten 9/11 - Meer uren werken voor inzet ac. vaardigheden?

Slide 13 - Tekstslide

Resultaten 10/11 - Ervaren loopbaanmogelijkheden in het PO?

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Resultaten 11/11 - Ervaren belemmeringen voor benutten loopbaanmogelijkheden

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Resultaten
 • Wat is/was je eerste reactie op deze resultaten?     Herkenbaar?
 • Welk resultaat vonden jullie het meest opvallend?

Slide 18 - Tekstslide

1. Eerste reactie op de resultaten

Slide 19 - Open vraag

2. Welk resultaat meest opvallend?

Slide 20 - Open vraag

Aanbevelingen
 1. Creëer binnen het bestuur extra formatieruimte voor academische leraren.
 2. Creëer een landelijk kader van loopbaanpaden voor (academische) leerkrachten 
 3. Maak gezamenlijk werk van de positionering en het loopbaanperspectief (HRM)
 4. Besteed meer aandacht aan de inzetbaarheid en benutting van expertises van (academische) leerkrachten in de opleiding/(na)scholing van schoolleiders
 5. Zet academische leerkrachten vaker in op aanvullende rollen naast de lesgevende taak. Verken de mogelijkheid van het opnemen van meer mogelijkheden tot functiedifferentiatie in de CAO 
 6. Verhoog de Rijksbekostiging voor het PO structureel 

Slide 21 - Tekstslide

Aanbeveling 1
Creëer binnen het bestuur aparte formatieruimte voor academische leerkrachten

"Een groot deel van de academisch opgeleide leerkrachten geeft aan graag naast het
lesgeven bij te willen dragen aan schoolontwikkeling. Tegelijk ontbreekt het vaak aan formatieruimte om de leerkrachten deze rol te kunnen geven en is de academische
leerkracht vaak de enige op school. Een bestuur kan formatieruimte beschikbaar stellen op bestuursniveau en daardoor leerkrachten naast hun lesgevende taak een dagdeel bovenschools inzetten voor onderwijsontwikkeling. Dit biedt bij uitstek een mogelijkheid om deze leerkrachten hun ambities naast het voor de klas staan te laten verwezenlijken"

Slide 22 - Tekstslide

Aanbeveling 1 - Creëer binnen een bestuur formatieruimte voor academische leerkrachten
> Wat vinden jullie van deze aanbeveling?
> Wat zien jullie voor actie vanuit jullie perspectief?

Slide 23 - Open vraag

Aanbeveling 2
Creëer een landelijk kader van loopbaanpaden voor (academische) leerkrachten 
"Ook zou het duidelijk formuleren van mogelijke loopbaanpaden voor (academische)  leerkrachten een positieve impuls geven aan de (ervaren) loopbaanmogelijkheden.  Bijv.  door mogelijkheden voor horizontale loopbaanontwikkeling te creëren. 85% van de academisch opgeleide leerkrachten geeft aan behoefte te hebben aan een landelijk kader voor loopbaanpaden waarin mogelijke rollen staan die uitgevoerd kunnen worden naast de lesgevende taak en hoe een dergelijk loopbaanpad eruit zou kunnen zien. Op deze manier wordt de leerkracht duidelijk erkend in de aanvullende rol en kunnen er duidelijke afspraken over gemaakt worden wat betreft verwachtingen en de bijbehorende facilitering . 

Slide 24 - Tekstslide

Aanbeveling 2 - Creëer een landelijk kader van loopbaanpaden voor (academische) leerkrachten
> Wat vinden jullie van deze aanbeveling?
> Wat zien jullie voor actie vanuit jullie perspectief?

Slide 25 - Open vraag

Aanbeveling 3
Maak op alle niveaus werk van de positionering en het loopbaanperspectief (ook in HRM beleid)
 • Leerkrachten - Kunnen daadkrachtiger hun positie claimen in hun school(bestuur) en mogen selectief zijn in het solliciteren . Maar 1 /5 van de academische leerkrachten maakt op bestuursniveau kenbaar hoe zij  de ac. achtergrond willen inzetten. 
 • Schoolleiders - Benoem expliciet in functioneringsgesprekken de inzet van academische vaardigheden . Nu bij slechts 45% van de functioneringsgesprekken. 
 • Schoolbestuurders - Ontwikkel beleid op welke manier LK in hun bestuur optimaal ingezet kunnen worden op basis van hun talenten, kwaliteiten, ambities en  opleidingsachtergrond.
 • Universiteiten - Besteed in curriculum expliciet aandacht aan loopbaanoriëntatie

Slide 26 - Tekstslide

Aanbeveling 3 - Maak op alle niveaus werk van de positionering en het loopbaanperspectief (HRM beleid)
> Wat vinden jullie van deze aanbeveling?
> Wat zien jullie voor actie vanuit jullie perspectief?

Slide 27 - Open vraag

Aanbeveling 4
Besteed meer aandacht aan de inzetbaarheid en benutting van de expertises van
(academische) leerkrachten in de opleiding/(na)scholing van schoolleiders

"In de opleiding/(na)scholing van schoolleiders dient meer aandacht te komen voor hoe
men academische leerkrachten in het team kan inzetten en hoe men optimaal gebruik
kan maken van de meerwaarde die deze leerkrachten te bieden hebben"

Slide 28 - Tekstslide

Aanbeveling 4 - Besteed meer aandacht aan inzetten en benutten v/d expertise van (academische) leerkrachten in de opleiding/(na)scholing van schoolleiders
> Wat vinden jullie van deze aanbeveling?
> Wat zien jullie voor actie vanuit jullie perspectief?

Slide 29 - Open vraag

Aanbeveling 5
Zet academische leerkrachten vaker in op aanvullende rollen naast de lesgevende taak. Verken de mogelijkheid van het opnemen van meer mogelijkheden tot functiedifferentiatie in de CAO 
"Door leerkrachten de mogelijkheid te geven om zich (binnen teamverband) te specialiseren in bepaalde taken en rollen kunnen leerkrachten zich meer focussen op het geven en ontwikkelen van onderwijs. Het is raadzaam om te kijken hoe in de schoolorganisatie taken meer verdeeld kunnen worden op basis van talent, kwaliteit, ambitie en opleidingsniveau. Meer differentiëren in wie wat doet in de school zorgt ervoor dat ieder op zijn talenten wordt aangesproken. Werknemersorganisaties dienen zich hard te maken voor positionering van
academische leerkrachten in cao-onderhandelingen"

Slide 30 - Tekstslide

Aanbeveling 5 - Zet ac. lk vaker in op aanvullende rollen naast lesgevende taak / meer aandacht voor stimuleren functiedifferentiatie in cao
> Wat vinden jullie van deze aanbeveling?
> Wat zien jullie voor actie vanuit jullie perspectief?

Slide 31 - Open vraag

Aanbeveling 6
Verhoog de Rijksbekostiging van het po structureel

" De academische leerkrachten geven namelijk aan meer te willen werken en schoolleiders
staan hier grotendeels voor open. Het gaat echter wel om een financiële investering die
niet iedere school kan maken. Er kan ook overwogen worden om een
budget voor ontwikkeltijd voor iedere school te creëren naar analogie van de
werkdrukmiddelen. Vanuit dit budget zouden (academische) leerkrachten tijd kunnen
krijgen bovenop hun aanstelling om aan schoolontwikkeling te kunnen besteden. "

Slide 32 - Tekstslide

Aanbeveling 6 - Verhoog de Rijksbekostiging van het po structureel (bijv. door elke school budget te geven voor ontwikkeltijd/schoolontwikkeling)
> Wat vinden jullie van deze aanbeveling?
> Wat zien jullie voor actie vanuit jullie perspectief?

Slide 33 - Open vraag

Afsluiting
 • Presentatie wordt toegestuurd
 • Vervolg?

Slide 34 - Tekstslide

Afsluiting
> Hoe zouden jullie hier mee verder willen gaan?
> Wat zien jullie als eerste actie voor jezelf?

Slide 35 - Open vraag

Dank en fijne avond!

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide