Les 3b Onderwijs toen en nu & Primair onderwijs

Hoofdstuk 1 Mijn beroep
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
PDOMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 1 Mijn beroep

Slide 1 - Tekstslide

                                        Doel van deze les:

-je kunt de theorie uit de vorige les gebruiken om de vragen juist te beantwoorden;
-je kunt aangeven waarom thematisch werken goed samengaat met het benutten van 21- eeuwse vaardigheden.
-je kunt een gefundeerde mening geven over de onderwijsvernieuwingen.
-je weet welke scholen onder de noemer 'primair onderwijs' vallen.
-je werkt in een groepje aan opzetten van een toets over paragraaf 1.3.

Slide 2 - Tekstslide

Wanneer begon de ontzuiling en welke reden kun je daarvoor noemen?
A
1920. Scholen met een levensbeschouwelijke grondslag zorgden ervoor dat je een school passend bij je geloofsovertuiging kon kiezen.
B
1945-1960. Na de Tweede Wereldoorlog gingen mensen vrijheid en eigen keuzes belangrijker vinden.
C
1990. Doordat de kerk terugliep in leden aantal kwamen er steeds meer mensen die een eigen keuze wilden maken in schooltype en niet vast wilden zitten aan de keuze van de kerk..

Slide 3 - Quizvraag

Als het geloof minder invloed heeft op keuzes die mensen maken, noemen we dat......
A
ontzuiling
B
secularisering

Slide 4 - Quizvraag

Wanneer spreken we van 'bijzonder onderwijs'?
A
Openbare scholen
B
Scholen die een levensbeschouwelijke grondslag hebben.
C
Scholen die leerlingen met speciale behoeftes begeleiden (mlk, zmlk, zmok)

Slide 5 - Quizvraag

Wanneer heb je geen startkwalificatie?
A
Met een mavo + diploma
B
Havo diploma
C
MBO 3 diploma
D
MBO 2 diploma

Slide 6 - Quizvraag

Vanaf welke leeftijd ben je leerplichtig?
A
4 jaar
B
5 jaar
C
5,5 jaar

Slide 7 - Quizvraag

Vraag: Waarom past thematisch werken prima bij het eigen maken van 21-eeuwse vaardigheden?

Kijk op bladzijde 17 en lees tabel 3 door.
Vraag: welke van deze vaardigheden zijn voor jou het belangrijkst en waarom? 

Drie studenten krijgen een beurt via het rad.
1.2 Onderwijs toen en nu

Slide 8 - Tekstslide

Ga naar blz. 20 en lees Voorbeeld 1.

Vraag: waarom is het zo van belang dat je als onderwijsassistent kijkt naar wat leerlingen kunnen en ze daarop complimenteert?
Doe je dat ook bewust tijdens je stage? Voorbeelden?

Lees nu zelf blz 21-23 'Nieuwe ontwikkelingen' door.
Welke van de acht subkopjes spreekt jou het meest aan en waarom?

1.2 Onderwijs toen en nu

Slide 9 - Tekstslide

Paragraaf 1.3 Primair onderwijs en BSO

Slide 10 - Tekstslide


Het basisonderwijs: het onderwijs op de basisschool;
Het speciaal basisonderwijs: het onderwijs voor kinderen met extra (leer)behoeften waarin een reguliere basisschool niet kan voorzien;
Het speciaal onderwijs: het onderwijs voor kinderen met specialistische ondersteuningsbehoeften. Het gaat dan om ondersteuning gericht op auditieve, lichamelijke of verstandelijke beperking, en/of met psychische of zware gedragsproblemen;
Het voortgezet speciaal onderwijs: op deze scholen zitten kinderen die meestal vanuit het speciaal onderwijs zijn doorgestroomd en die ondersteuning nodig hebben die het regulier voortgezet onderwijs niet kan bieden.

1.3 Primair onderwijs en BSO
Primair onderwijs is de officiële term voor de volgende onderwijssectoren:

Slide 11 - Tekstslide

VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. Waar denk je dan aan?

Slide 12 - Open vraag

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE is opgezet om te voorkomen dat kinderen starten met een achterstand op de basisschool. De indicatie wordt gegeven aan kinderen waarvan de verwachting is dat er zonder VVE een taalachterstand ontstaat. Dit risico wordt ingeschat door de artsen op het consultatiebureau.
VVE is opgezet om te voorkomen dat kinderen starten met een achterstand op de basisschool. 
De indicatie wordt gegeven aan kinderen waarvan de verwachting is dat er zonder VVE een taalachterstand ontstaat. Dit risico wordt ingeschat door de artsen op het consultatiebureau.

Vraag: Wat zou een reden voor deze mogelijke achterstand kunnen zijn?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Slide 13 - Tekstslide

-De klas wordt verdeeld in groepen van 2/3. 
-Ga naar google forms en maak een toets aan met de titel: 'PDO 1.3 en jullie namen er bij'.
-Maak een toets met minimaal 15 vragen over paragraaf 1.3. 
-Zorg dat jij de juiste antwoorden hebt en zet dit in een word document met de titel van jullie toets. Lever deze in bij je pdo docent.

 Klaar? Klik op 'antwoorden verzamelen' en kopieer de link. Stuur de link naar je pdo docent. Hij/zij zal de verzameling aan toetscodes doorsturen naar jullie schoolmail.
Print een antwoordenformulier uit

Deze toetsen kun je gebruiken ter voorbereiding op de pdo toets.

1.3 Primair onderwijs en BSO
Groepsopdracht voor deze les én les 4a.:

Slide 14 - Tekstslide