Cursus D speciaal (basis) onderwijs

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Deze les:                                                                  Hoofdstuk 1

- je weet wat een schoolondersteuningsprofiel is;
- je kent het verschil tussen SO en sbo;
- Passend onderwijs
- Speciaal basisonderwijs (SBO)
- Speciaal onderwijs (SO)
- Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
- Uitleg opdracht



Lesdoel: aan het eind van de les kunnen studenten uitleggen
                  wat het verschil is tussen het SBO en SO.

Slide 4 - Tekstslide

Noem een aantal verschillen tussen het onderwijs van vroeger en nu

Slide 5 - Woordweb

VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. Waar denk je dan aan?

Slide 6 - Open vraag

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE is opgezet om te voorkomen dat kinderen starten met een achterstand op de basisschool. De indicatie wordt gegeven aan kinderen waarvan de verwachting is dat er zonder VVE een taalachterstand ontstaat. Dit risico wordt ingeschat door de artsen op het consultatiebureau.

Slide 7 - Tekstslide

Wat houdt de wet op passend onderwijs in?
A
Scholen moeten onderwijs bieden dat past bij elk kind op die school.
B
De school moet de hele dag op de leerlingen passen. Voor, onder en na schooltijd.
C
Dat alle leerlingen na hun basisschooltijd passen in de samenleving.
D
Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden

Slide 8 - Quizvraag

Passend onderwijs betekent dat je aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind. Je kunt niet van alle leerlingen hetzelfde eindresultaat verwachten.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Slide 12 - Tekstslide

Uitgangspunten van de basisscholen m.b.t. Passend onderwijs:
-Het onderwijs wordt zo ingericht dat een leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen;
-Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod (verstandelijk, sociaal, emotioneel, verwerven van kennis, etc.);
-Komt een leerling niet mee, dan krijgt het extra ondersteuning afgestemd op de behoefte van de leerling;
-De school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat wat de school wel en niet kan bieden aan de leerlingen (bv: expertise in begeleiden van leerlingen met vormen van ASS. Geen tot weinig expertise in begeleiding van leerlingen met een visusprobleem)
-De school gebruikt een LOVS (Leerling- en Onderwijs VolgSysteem)
                                                              Zie voor de complete lijst blz. 25 en 26

Slide 13 - Tekstslide

 Speciaal (basis) onderwijs

Speciaal onderwijs (SO)

Speciaal basisonderwijs (SBO)


Welke problematiek hoort bij welk soort onderwijs?

Slide 14 - Tekstslide

In hun ontwikkeling bedreigde kleuters
Speciaal onderwijs (SO)
Speciaal basisonderwijs (SBO)
Visueel gehandicapte kinderen
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen
Dove of slechthorende kinderen
Moeilijk lerende kinderen
Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden

Slide 15 - Sleepvraag

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Onderzoek in team cl3 & cl4 SO&VSO
Waarom cl 3 & cl 4, Hoe komt een leerling hier, Onderwijsbehoefte kinderen, Wat vraagt dit van een leraar en onderwijsassistent, school in de buurt die cl3 & cl4 aanbieden (Toelichting aanbod school). 

Slide 20 - Tekstslide

Opdracht
In het boek "Traject Welzijn Activiteiten bij leren H1.2 Zorgleerlingen" staat meer beschreven over zorgleerlingen. 
     
Maak een verslag waarin je een uitleg geeft van de vier clusters. Zoek bij elk van de clusters een school uit onze omgeving en voeg de naam en een foto toe.
 



Slide 21 - Tekstslide