Methodische zorg- zorgdossier ROC

methodische zorg

dossieraanmaak
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 30 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

methodische zorg

dossieraanmaak

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom methodisch handelen?
 • Iedereen weet welke zorg er gegeven moet worden aan de patiënt
 • De samenwerking met collega’s soepeler verloopt
 • De overdracht aan collega’s gemakkelijker wordt


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

begrip: continuïteit van zorg

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Continuïteit van zorg
- een ononderbroken samenhang van alle elementen waaruit het gehele zorgproces is opgebouwd

voorbeeld:
- de zorg wordt steeds op de afgesproken manier gegeven, ook al gebeurt dit door verschillende verzorgenden

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werken in de zorg
 1. Methodisch werken
 2. Zorg(leef)plan
 3. Zorgdossier

Slide 6 - Tekstslide

methodisch werken volgens plan
zorgleefplan is onderdeel van zorgdossier
- wat staat er in een zorgleefplan?
- wat staat er dan nog meer in een zorgdossier?
Kenmerken: methodisch werken
Doelgericht
- gericht op het behalen van een vooropgesteld doel 
- positieve, preventieve, curatieve en palliatieve doelen


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
Systematisch
- in een logische volgorde, stap voor stap richting een doel. Dus - eerst de voorbereiding, dan de uitvoering en dan niet te vergeten de nazorg

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Procesmatig-> verschillende stappen (fasen) die op elkaar aansluiten en effect hebben op elkaar.

 • Bewust-> Als verzorgende denk je na over wat je doet; weet waarom je iets doet; weet wat je doet; plan je wat je doet.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het verpleegplan/ zorgleefplan
er staat beschreven:  
 • waarom de zorgvrager hulp nodig heeft 
 • welk doel de zorgvrager voor ogen heeft 
 • welke activiteiten door verpleegkundigen uitgevoerd worden  
 • door wie de overige zorg wordt verleend 
 • voor hoelang de zorg wordt verleend
 • wanneer de zorg geëvalueerd wordt
Slide 10 - Tekstslide

De verzorgende en de zorgvrager (of zijn vertegenwoordiger) bepalen samen hoe de zorg georganiseerd en uitgevoerd wordt. De afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgplan. Daarin staat duidelijk omschreven welke zorg de zorgvrager krijgt, wanneer en met welk doel. Binnen zes weken vanaf de start van de zorg moet het zorgplan zijn gemaakt. Tijdens het verblijf van de zorgvrager in de instelling, wordt het zorgplan minimaal om de zes maanden besproken met de zorgvrager en/of zijn vertegenwoordiger.
Zorgdossier
Een zorgdossier is een overeenkomst tussen zorgverleners en zorgvragers. 
 • wie de zorgvrager is, 
 • wat hij/zij nog zelf kan 
 • welke zorgvraag hij heeft
Dit is van tevoren bedacht en vastgelegd. 
Het behoud of vergrootten van de zelfredzaamheid is het uitgangspunt van het zorgdossier.
Het wordt ook wel een zorgplan, een ondersteuningsplan genoemd

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het zorgdossier

Slide 12 - Tekstslide

Het zorgplan is onderdeel van een zorgdossier. Elke zorgvrager heeft een persoonlijk zorgdossier. Wat is er te vinden in het persoonlijk zorgdossier?
Een standaardindeling van het zorgdossier kan er als volgt uitzien (organisaties kunnen op details afwijken van deze indeling):
 • Persoonsgegevens van de zorgvrager, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, naam contactpersoon, naam specialist/huisarts en indicatiebesluit CIZ.
 • Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden. Schriftelijke overeenkomst tussen zorgorganisatie en zorgvrager of zijn vertegenwoordiger, met daarin voorwaarden van de organisatie voor geleverde zorg. Er kan bijvoorbeeld in staan hoe en wanneer de zorg gewijzigd of beëindigd wordt, en hoe de betaling voor zorg en aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren geregeld is.
 • Medische zaken, zoals medische voorgeschiedenis, actuele diagnose, de wens van de zorgvrager om wel of niet gereanimeerd te worden, allergieën en donorschap.
 • Algemene beschrijving van de zorgvrager, zoals zijn levensloop en anamnese. De zorgvrager kennen is een voorwaarde voor goede en verantwoorde zorg. De levensloop is een verhaal over het leven van de zorgvrager, met hoogtepunten, dieptepunten, ervaringen en talenten. De voorgeschiedenis van de zorgvrager die tot beroepsmatige zorgverlening heeft geleid, geeft informatie over zelfzorgtekorten, zelfzorgvermogen en mantelzorg van de zorgvrager.
 • Checklist eerste gesprek met de zorgvrager, zoals aandachtspunten over zorgbehoeften en gezondheidsrisico’s voor mogelijk directe activiteiten.
 • Metingen van uitslagen en onderzoek.
 • Zorgplan.
 • Werkplan.
 • Rapportages. Alle beroepsbeoefenaren die direct en indirect bij de zorgverlening zijn betrokken rapporteren in het zorgdossier hun observaties..
digitaal zorgdossier. 

 • elektronisch cliëntendossier (ECD);
 • elektronisch patiëntendossier (EPD);
 • elektronisch zorgdossier (EZD).Hoe de benaming ook mag zijn, ze hebben allen één gezamenlijk uitgangspunt, namelijk ‘zorg voor de zorgvrager’.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat staat er nou allemaal in?
 • Persoonsgegevens 
 • Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden.
 • Medische zaken
 • Algemene beschrijving van de zorgvrager (levensloop/anamnese)
 • Checklist eerste gesprek met de zorgvrager
 • Metingen van uitslagen en onderzoek
 • Zorgplan
 • Werkplan
 • Rapportages.Slide 14 - Tekstslide

Het zorgplan is verdeeld over vier levensdomeinen:
 1.  de woon/leefomstandigheden;
 2.   de daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie);
 3.   het mentale (geestelijk) welbevinden;
 4.  het lichamelijke welbevinden en gezondheid.
Gegevens verzamelen
Vaststellen van behoeften
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Evalueren van zorgactiviteiten
Methodische cyclus

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen
Bij wie kun je allemaal gegevens gaan verzamelen?

 • De zorgvrager
 • De familie of mantelzorger
 • Andere professionals
 • Andere zorgverleners
 • Eigen observatie

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen aan de hand 
van de vijf zintuigen

 • Met je ogen 
 • Met je oren 
 • Met je neus
 • Met je smaak 
 • Met je tast 


Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij de vier levensdomeinen:

1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid
2. Woon- en leefsituatie, 
3. Participatie 
4. Mentaal welbevinden.
Bij het OMAHA systeem:

1. Omgevingsdomein 
2. Psychosociaal domein 
3. Fysiologisch domein
4. Gezondheidsgerelateerd gedragsdomein
Indeling en terminologie van de methodiek

Slide 18 - Tekstslide

Wat is een classificatiesysteem?
Een classificatie is een ordening (indeling) van termen op een logische en onderbouwde manier. Als een classificatiesysteem breed geaccepteerd wordt door een beroepsgroep, kan het de standaard worden voor de onderbouwing van hun vak. Een classificatie biedt als het ware een 
woordenboek. Het is een hulpmiddel om duidelijk te maken wat de zorgverlening omvat. De zorgverleners kunnen op dezelfde manier communiceren, zodat iets maar op één manier uitgelegd kan worden.
Met een classificatie zijn gegevens overzichtelijk te ordenen en in te delen. Een classificatie levert het volgende op:
 1. duidelijkheid over welke gegevens wel of niet nodig zijn;
 2. binnen korte tijd benodigde gegevens verzamelen;
 3. overzichtelijk rangschikken van gegevens;
 4. interpreteren van gegevens op eenzelfde manier, is ook leidraad voor een intakegesprek;
 5. eenduidig taalgebruik tussen de verschillende zorgverleners.
 • Indeling Omaha System 
 1. In het Omaha system wordt het gehele zorgproces van begin tot eind vastgelegd met de volgende onderdelen:
vragen en potentiële aandachtsgebieden van de zorgvrager en zijn omgeving; 
 1. activiteiten;
 2. huidige situatie en de gewenste uitkomsten (resultaten) voor de zorgvrager.
Voordelen van het Omaha system zijn: 
 1. zicht op de zorgvrager en zijn sociale omgeving, omdat het kijkt naar de zorgvrager en de omgeving waarin deze leeft;
 2. gebruiksvriendelijk en makkelijk aan te leren;
 3. de termen zijn makkelijk te begrijpen, ook voor zorgvrager en mantelzorgers.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

systemen- opdracht in groepjes 
- met welk systeem wordt er gewerkt op jouw instelling.
- wat is jouw ervaring?
    * voordelen en nadelen kunnen benoemen
- Hoe werkt de instelling hiermee?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

 1. Een zorgplan heeft diverse doelen:
 2. duidelijke afspraken tussen zorgvrager en beroepsbeoefenaren over de individuele verzorging;
 3. zorgverlening volgens de afspraken (beroepsbeoefenaren houden zich aan de afspraken);
 4. vastleggen van prioriteit (belangrijkheid) in de zorgverlening;
 5. coördinatie van verrichtingen bij of gesprekken met de zorgvrager (afstemming tussen verschillen beroepsbeoefenaren);
 6. evaluatie van (de doelen van) de verzorging;
 7. inzichtelijk maken van afspraken tussen zorgvrager, zorgverlening en indicatiestelling (CIZ vanuit de Wlz en/of wijkverpleegkundige vanuit de Zvw).

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies