Klasse 2 - 22 o/m 26 april + A2C 17 maaie

WOLKOM BY FRYSK
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

WOLKOM BY FRYSK

Slide 1 - Tekstslide

WOLKOM BY FRYSK
Is eltsenien oanwêzich?

Slide 2 - Tekstslide

Yn dizze les:

- Guon klassen lêze Tie Break hjoed út
- Oare klassen witte mear oer de einopdracht fan Tie Break
-  Learst oer it gebrûk fan de letters 'oe' en 'û' yn it Frysk 

Slide 3 - Tekstslide

Tie Break

 * H2B / H2D
 haadstik 6 lêze


Slide 4 - Tekstslide

Tie Break

Boek út?

Einopdracht foar in sifer!
https://docs.google.com/document/d/1h2OVqms-aCB8uIg43qvw3J7GQ248BYBIyMmeZOqQf4Q/edit
H2B
H2D
A2C
A2B

Slide 5 - Tekstslide

Ferwurkingsopdracht
Hast dyn tekst fan diel A werom krigen.

Begjin thús alfêst oan diel B

Complete opdracht (A+B) ynleverje: nei maaiefakânsjeH2C
A2A,G2A

Slide 6 - Tekstslide

Wurk- en Learboekje
Side 8: Taalskets oe/û

Earst in filmke!
Meitsje dêrnei opdracht 2

Slide 7 - Tekstslide

Antwurden opdracht 2
1. droog = 
2. ruig =
3. broer = 
4. goed = 
5. gebruiken = 
6. spook =  
7. douchen =
8. broekzak = 

Slide 8 - Tekstslide

Wurk- en Learboekje
Side 10: Diktee

Krijst 4 sinnen te hearren, skriuw de sin op yn dyn boekje!

Slide 9 - Tekstslide

Antwurden opdracht 3

1- Nei it iten wurd ik altyd hiel slûch.

Slide 10 - Tekstslide

Antwurden opdracht 3

2- It is in wûnder dat ik him net sloech.

Slide 11 - Tekstslide

Antwurden opdracht 3

3- Wy hawwe dûnsles op freedtejûn.

Slide 12 - Tekstslide

Antwurden opdracht 3

4- Mei ik dyn nûmer hawwe?

Slide 13 - Tekstslide

Húswurk

LêsNo: ferwurkingsopdracht -> begjin alfêst oan ûnderdiel B Slide 14 - Tekstslide

Nei dizze les:

- Guon klassen lêze Tie Break hjoed út
- Oare klassen witte mear oer de einopdracht fan Tie Break
- Learst oer it gebrûk fan de letters 'oe' en 'û' yn it Frysk 

Slide 15 - Tekstslide