Thema 6 - Ecologie

Ecologie
Thema 6
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Ecologie
Thema 6

Slide 1 - Tekstslide

Basisstof 1 Wat is ecologie?
Biotische en abiotische factoren
Populatie, levensgemeenschap, biotoop, ecosysteem

Slide 2 - Tekstslide

Biotisch en abiotisch
 • Biotisch: levende natuur
 • Abiotisch: niet levende natuur
 • Beide hebben invloed op organisme

Slide 3 - Tekstslide

Niveaus van de ecologie

Slide 4 - Tekstslide

Basisstof 2 Voedselrelaties
Voedselketen
Voedselweb
Producenten, consumenten, reducenten
Autotroof, heterotroof

Slide 5 - Tekstslide

Voedselketen
Voedselweb

Slide 6 - Tekstslide

 • Producenten, consumenten, reducenten
 • Herbivoor, omnivoor, carnivoor
 • Autotroof en heterotroof
 • Trofische niveaus

Slide 7 - Tekstslide

Basisstof 3 Kringlopen
Kringloop van water
Kringloop van koolstof
Kringloop van stikstof

Slide 8 - Tekstslide

Waterkringloop
 • Verdamping
 • Condensatie
 • Neerslag

Slide 9 - Tekstslide

Koolstofkringloop
 • Fotosynthese
 • Verbranding
 • Consumptie

Slide 10 - Tekstslide

Stikstofkringloop
 • Stikstofzouten
 • Eiwitten

Slide 11 - Tekstslide

Basisstof 4 Piramides
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 12 - Tekstslide

Piramide van aantallen

Slide 13 - Tekstslide

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 14 - Tekstslide

Basisstof 5 Energiestroom in een ecosysteem


Trofisch niveau
Energiestroom

Slide 15 - Tekstslide

Energiestroom

Slide 16 - Tekstslide

Insecten of dieren eten?

Slide 17 - Tekstslide

energieverlies
Energieverlies bij het eten van koeien: 
13 kilo voer geeft 1 kilo vlees = 1 kilo door naar het volgende trofische niveau

Energieverlies bij eten van insecten:
1 kilo voer geeft 1 kilo sprinkhanen

Slide 18 - Tekstslide

Alternatief: insecten eten
Nieuwe ontwikkeling voor westerse landen: eten van insecten.
Goede eiwitbron.
Het is nog niet echt ingeburgerd maar er zijn geen biologische nadelen.
Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Basisstof 6  Populaties
Optimale omstandigheden
Populatiegrootte
Biologisch evenwicht

Slide 21 - Tekstslide

Optimum
 • Optimale omstandigheden
 • Optimumkromme
 • Optimumwaarde

Slide 22 - Tekstslide

Populatiegrootte
 • Predator-prooi cyclus
 • Biologisch evenwicht

Slide 23 - Tekstslide

Basisstof 7 (L: 6)
Successie
Pionierecosysteem
en climaxecosysteem 

Slide 24 - Tekstslide

Successie
 • Pionierecosysteem
 • Humus
 • Climaxecosysteem

Slide 25 - Tekstslide

B8 Aanpassingen bij dieren
een gestroomlijnde lichaamsvorm bij waterdieren
zoolgangers, teengangers, topgangers
poten van vogels
snavels van vogels

Slide 26 - Tekstslide

een gestroomlijnd lichaam
heeft een lage weerstand

Slide 27 - Tekstslide

Poten landzoogdieren
Poten en snavels vogels

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Uit welke diergroep zijn de zoogdieren ontstaan?
A
vissen
B
insecten
C
aapachtigen
D
reptielen

Slide 30 - Quizvraag

teenganger
zoolganger
topganger

Slide 31 - Sleepvraag

Welk nadeel heb je als zoolganger?
A
de hele zool wordt gebruikt bij het lopen
B
je zakt makkelijk weg in de bodem
C
je bent niet zo snel
D
je hebt geen knie

Slide 32 - Quizvraag

Hoe zit het met het loopvermogen van teengangers?
A
ze zijn snel en houden dat lang vol
B
ze zijn snel maar houden dat kort vol
C
ze zijn niet zo snel
D
ze zijn wel snel maar alleen op een drassige ondergrond

Slide 33 - Quizvraag

Welke groep heeft de grootste voet?
A
topgangers
B
teengangers
C
zoolgangers
D
allemaal even groot

Slide 34 - Quizvraag

Slide 35 - Tekstslide

Welke dieren kunnen gemakkelijk op steile rotshellingen heen en weer lopen?
A
geen enkel dier kan dat
B
zoolgangers
C
topgangers
D
teengangers

Slide 36 - Quizvraag

Basisstof 9 (L: 8)
Zonplanten en schaduwplanten
Aanpassing aan droogte en water

Slide 37 - Tekstslide

Licht
 • Zonplant: kleine, dikke bladeren
 • Schaduwplant: grote, dunne, donkergroene bladeren

Slide 38 - Tekstslide

Water
 • Veel of weinig water heeft invloed op bladeren en wortels
 • Waterplanten drijven en hebben luchtkanalen van oppervlakte naar wortels

Slide 39 - Tekstslide

Basisstof 10 (alleen VWO)
Concurrentie en samenwerking
Symbiose

Slide 40 - Tekstslide

Relaties binnen populatie
 • Concurrentie
 • Samenwerking
 • Rangorde
 • Territorium
 • Paarvorming

Slide 41 - Tekstslide

Relaties tussen soorten
 • Niche
 • Symbiose
  - mutualisme +/+
  - commensalisme +/0
  - parasitisme +/-

Slide 42 - Tekstslide

Basisstof 11 (alleen VWO)
Bodemdeeltjes
Humus

Slide 43 - Tekstslide

Bodem
 • Zand grotere bodemdeeltjes dan klei
 • Klei houdt beter water en voedingsstoffen vast, maar wortels kunnen minder goed doordringen
 • Humus verbetert vasthouden water en doordringen wortels

Slide 44 - Tekstslide

 • Biotische en abiotische factoren, levensgemeenschap, biotoop, ecosysteem
 • Planteneters (herbivoren), alleseters (omnivoren), vleeseters (carnivoren)
 • Voedselketen en voedselweb, trofische niveaus, energiestroom
 • Producenten, consumenten, reducenten, autotroof en heterotroof
 • Kringloop van water, stikstof (V) en koolstof
 • Piramide van aantallen en biomassa
 • Populatiegrootte, biologisch evenwicht, optimale omstandigheden, optimumkromme
 • Successie: pionierecosysteem tot climaxecosysteem
 • Aanpassingen dieren: gestroomlijnd, poten landzoogdieren en vogels, snavels vogels
 • Aanpassingen planten: zonplanten en schaduwplanten, waterplanten
 • Symbiose (V)
 • Bodem (V)

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Video

Slide 47 - Link