Hfst 1 Rechtspositie zrgvrgr/ zrgvlnr

Zorgpositie zorgvrager en zorgverlener
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Zorgpositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
 • Kan de student benoemen hoe het rechtssysteem in Nederland eruit ziet.

 • kan de student benoemen wat de rechten en plichten zijn van de zorgvrager en zorgverlener aan de hand van de WGBO

Slide 2 - Slide

Nederlandse 
          rechtsstaat

 • Democratisch land
 • Rechtsstaat
 • 3 machten/Trias Politica
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht

Slide 3 - Slide

Wat is het 
Wie heeft deze macht?
Wetgevende macht
Regels maken
Eerste en tweede kamer; Regering; gemeenteraad en provinciale staten
Uitvoerende macht
Regels uitvoeren
Regering; Lokaal bestuur; Politie en openbaar ministerie 
Rechtelijke macht
Conflicten beslechten
Rechtspraak en Hoge Raad 

Slide 4 - Slide

Grondwet
Twee soorten regels in vastgelegd
 1. Regels over de inrichting van het bestuur van het land.
 2. Grondrechten van de burgers van een land.

Slide 5 - Slide

Rechtspraak


De Rechtbank
Het Gerechtshof
De Hoge Raad 
Rechtsgebieden


Civiel recht
Bestuursrecht
Strafrecht

Slide 6 - Slide

Rechtsbijstand

 • men kan een beroep doen op een juridisch geschoolde raadsman of advocaat.  
 • Deze wordt door de overheid betaald. 
 • Daarvoor moet je aan bepaalde inkomenseisen voldoen.

Juridisch loket

 • Hier geven medewerkers advies over de aanpak van een probleem.

 • Zij kunnen je eventueel ook doorverwijzen naar een advocaat.


Slide 7 - Slide

Rechtsbijstand verzekering

 • als je teveel verdient waardoor je geen recht hebt op rechtsbijstand kun je je hiervoor verzekeren

 • vergoeding voor kosten van een advocaat
Mediation 

 • Conflicten oplossen zonder rechter erbij te betrekken

 • omdat beide partijen hierin beslissen is dit vaak de fijnste oplossing.

Slide 8 - Slide

Wetgevende Macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht
Regels uitvoeren
Conflicten beslechten
Regels maken

Slide 9 - Drag question

Tot zover het algemene rechtssysteem in Nederland 

Slide 10 - Slide

Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 11 - Slide

Rechtspositie zorgvrager

vastgelegd in de WGBO
De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
Rechtspositie zorgverlener
 • Recht op eigen beslissingen
 • Wetgevingen:
             WGBO
             Wet BIG
             Wetgeving rond Ethisch                dilemma's     
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Rechtspositie stagaire/ leerlingen Stagiaire/leerling

Slide 12 - Slide

WGBO
De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst

 • Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

 • Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 13 - Slide

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 14 - Slide

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen.

Slide 15 - Slide

WGBO en wilsonbekwaam
Een wettelijk vertegenwoordiger mag beslissingen nemen voor de zorgvrager.

 1. Mentor of curator (aangesteld door de rechter)
 2. Schriftelijk gemachtigde ( benoemd door zv zelf, schriftelijk)
 3. Echtgenoot of partner (vrijwillig)
 4. Een ouder/kind/broer/zus (vrijwillig) 

Slide 16 - Slide

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 17 - Slide

WGBO rechten zorgverlener

 • Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 18 - Slide

Beroepsaansprakelijkheid
 • De zorgvrager kan de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de gemaakte fouten.
 • Een fout kan ontstaan door onzorgvuldig handelen/ nalaten van handelen.

Slide 19 - Slide

Beroepsaansprakelijkheid
 • Civielrechtelijk = zorgverlener is aansprakelijk voor de schade en moet                                              evt. kosten zelf vergoeden

 • Strafrechtelijk = gedrag van zorgverlener is strafbaar.
                                              (boete of gevangenis)

 • Aansprakelijkheid van de werkgever= Als verpleegkundige fouten maakt, zal de zorgvrager meestal niet haar persoonlijk aansprakelijk stellen, maar wel de werkgever.

Slide 20 - Slide

Wet BIG
 • Hierin zijn de voorbehouden handelingen opgenomen
 • Doel is de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog houden.
 • Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en    onzorgvuldig handelen van zorgverleners. 
 •  Dit doet de Wet BIG onder andere 
        met het BIG-register.

Slide 21 - Slide

Rechtspositie Stagaire/leerling
 • Je rechten en plichten staan vast in een
 1. leer-werkovereenkomst (leerlingen)
 2. stageovereenkomst (stagiaires).
 • Veel rechten en plichten staan benoemd in het CAO
(voor iedere branche verschillend)

Slide 22 - Slide

Wetgeving rond ethische dillema's komt nog in een volgend hoofdstuk aan bod

Slide 23 - Slide

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 24 - Quiz

Een zorgvrager is niet verplicht alles te vertellen wat van belang is voor de behandeling.
A
waar
B
niet waar

Slide 25 - Quiz

De letter WGBO staan voor.....
A
Wet gebruik en behandelingsovereenkomst
B
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
C
Wet gehandicapten behandelingsovereenkomst
D
Wet geneeskundige basisovereenkomst

Slide 26 - Quiz

In de WGBO staat onder meer dat de patiënt recht heeft op informatie.
A
Goed
B
Fout

Slide 27 - Quiz

Wat houdt WGBO in ?
A
Wat er in het zorgdossier moet staan
B
De rechten en plichten van clienten en zorgverleners

Slide 28 - Quiz

Je bent volgens de WGBO als patiënt verplicht om je zorgverlener volledig en eerlijk op de hoogte te brengen van je problematiek
A
juist
B
onjuist

Slide 29 - Quiz

''Beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen''
Over welke wet hebben we het?
A
WGBO
B
Civiel recht
C
Rechtsstaat
D
Wet BIG

Slide 30 - Quiz

Waarvoor staan de letters BIG
A
Bedrijven in Gezondheidszorg
B
Beroepen Individuele Gezondheidszorg
C
Bezwaarcommissie In Gezondheidszorg
D
Beroepsprocedure in Gezondheidszorg

Slide 31 - Quiz

''Wet waarbij je een behandelingsovereenkomst aangaat met de patient.''
A
BIG
B
WGBO

Slide 32 - Quiz

Hoeveel BIG geregistreerde verpleegkundigen telt Nederland
(maart 2021)
A
27.000
B
151.000
C
83.000
D
205.00

Slide 33 - Quiz

Tot zover de samenvattende presentatie hoofdstuk 1 
Wet en Regelgeving 

(zorgpad)

Slide 34 - Slide

Volgende week
Gaan we hoofdstuk 4 van de wet en regelgeving behandelen.

Lees alvast dit hoofdstuk door in zorgpad

Slide 35 - Slide

Zelfde groepjes en patiënt!

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

uitleg opdracht 3
 • maak een presentatie over een benaderingswijze die past bij je patient van opdracht 2
 • presentatie plaatsen in Teams 
 • Volgende week presenteren


Slide 38 - Slide