WGBO en Arbowet

Zorgpositie zorgvrager en zorgverlener
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Zorgpositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
 • Kan de student benoemen hoe de arbowet werkt

 • Kan de student benoemen wat de rechten en plichten zijn van de zorgvrager en zorgverlener aan de hand van de WGBO

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Rechtspositie zorgvrager

vastgelegd in de WGBO
De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
Rechtspositie zorgverlener
 • Recht op eigen beslissingen
 • Wetgevingen:
             WGBO
             Wet BIG
             Wetgeving rond Ethisch                dilemma's     
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Rechtspositie stagaire/ leerlingen Stagiaire/leerling

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

WGBO
De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst

 • Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

 • Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

WGBO en wilsonbekwaam
Een wettelijk vertegenwoordiger mag beslissingen nemen voor de zorgvrager.

 1. Mentor of curator (aangesteld door de rechter)
 2. Schriftelijk gemachtigde ( benoemd door zv zelf, schriftelijk)
 3. Echtgenoot of partner (vrijwillig)
 4. Een ouder/kind/broer/zus (vrijwillig) 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

WGBO rechten zorgverlener

 • Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Beroepsaansprakelijkheid
 • De zorgvrager kan de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de gemaakte fouten.
 • Een fout kan ontstaan door onzorgvuldig handelen/ nalaten van handelen.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Beroepsaansprakelijkheid
 • Civielrechtelijk = zorgverlener is aansprakelijk voor de schade en moet                                              evt. kosten zelf vergoeden

 • Strafrechtelijk = gedrag van zorgverlener is strafbaar.
                                              (boete of gevangenis)

 • Aansprakelijkheid van de werkgever= Als verpleegkundige fouten maakt, zal de zorgvrager meestal niet haar persoonlijk aansprakelijk stellen, maar wel de werkgever.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG
 • Hierin zijn de voorbehouden handelingen opgenomen
 • Doel is de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog houden.
 • Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en    onzorgvuldig handelen van zorgverleners. 
 •  Dit doet de Wet BIG onder andere 
        met het BIG-register.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Rechtspositie Stagaire/leerling
 • Je rechten en plichten staan vast in een
 1. leer-werkovereenkomst (leerlingen)
 2. stageovereenkomst (stagiaires).
 • Veel rechten en plichten staan benoemd in het CAO
(voor iedere branche verschillend)

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

De letter WGBO staan voor.....
A
Wet gebruik en behandelingsovereenkomst
B
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
C
Wet gehandicapten behandelingsovereenkomst
D
Wet geneeskundige basisovereenkomst

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

In de WGBO staat onder meer dat de patiënt recht heeft op informatie.
A
Goed
B
Fout

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Je bent volgens de WGBO als patiënt verplicht om je zorgverlener volledig en eerlijk op de hoogte te brengen van je problematiek
A
juist
B
onjuist

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

''Beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen''
Over welke wet hebben we het?
A
WGBO
B
Civiel recht
C
Rechtsstaat
D
Wet BIG

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Waarvoor staan de letters BIG
A
Bedrijven in Gezondheidszorg
B
Beroepen Individuele Gezondheidszorg
C
Bezwaarcommissie In Gezondheidszorg
D
Beroepsprocedure in Gezondheidszorg

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel BIG geregistreerde verpleegkundigen telt Nederland
(maart 2021)
A
27.000
B
151.000
C
83.000
D
205.00

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

De arbowet
De arbeidsomstandighedenwet

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Arbowet
- Alles wat de werkgever doet voor het welzijn van de medewerker en deze veilig en gezond te laten werken. 
- werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. 
- werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Arbodienst
Arbowet: Arbeidsomstandighedenwet
 • Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken

Arbobeleid: beleid op gebied van arbeidsomstandigheden
 • Vermindert ziekteverzuim
 • Beperkt gezondheidsrisico's
 • Bevordert re-integratie
 • Bepalend voor productiviteit, motivatie en prestaties

Slide 24 - Slide

Arbowet: werkgevers zijn verplicht om hiervoor te zorgen
Volgens de Arbowet is de werkplaats zoveel mogelijk ergonomisch inrichten de verantwoordelijkheid van:
A
De werkgever
B
De werknemer
C
Beiden

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

In de Arbowet staan regels over:
A
Gezondheid
B
Welzijn
C
Veiligheid
D
alle antwoorden zijn goed

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Wie is verplicht om aan de Arbowet te houden?
A
Werknemers
B
Werkgevers
C
Werknemers en werkgevers
D
Bedrijfsarts

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Wat is GEEN doel van de Arbowet
A
Het bevorderen van veiligheid
B
Het bevorderen van gezondheid
C
Het bevorderen van welvaart
D
Het bevorderen van welzijn

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Arbowet is een afkorting van;
A
arbeidsondernemerswet
B
arbeidsomstandighedenwet
C
arbeidsongevallenwet
D
arbeidsongeschiktheidswet

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Walt valt niet onder arbowet?
A
Je bureaustoel
B
Je werkkleding
C
Je bedrijfsbus
D
Minimum loon

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de Arbowet?
A
Hierin staan de regels van een bedrijf
B
Hierin staan de regels voor het gezond en veilig werken
C
Hierin staan de regels van de kantine van een bedrijf
D
Hierin staan de regels voor een leuke baan

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions