Hfst 1 Rechtspositie zrgvrgr/ zrgvlnr

Zorgpositie zorgvrager en zorgverlener
1 / 33
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Zorgpositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Nederlandse 
          rechtsstaat

 • Democratisch land
 • Rechtsstaat
 • 3 machten/Trias Politica
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is het 
Wie heeft deze macht?
Wetgevende macht
Regels maken
Eerste en tweede kamer; Regering; gemeenteraad en provinciale staten
Uitvoerende macht
Regels uitvoeren
Regering; Lokaal bestuur; Politie en openbaar ministerie 
Rechtelijke macht
Conflicten beslechten
Rechtspraak en Hoge Raad 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Grondwet
Twee soorten regels in vastgelegd
 1. Regels over de inrichting van het bestuur van het land.
 2. Grondrechten van de burgers van een land.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Rechtspraak


De Rechtbank
Het Gerechtshof
De Hoge Raad 
Rechtsgebieden


Civiel recht
Bestuursrecht
Strafrecht

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Tot zover het algemene rechtssysteem in Nederland 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

wetten

verpleegkundige hebben met veel verschillende wetgevingen te maken. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

 1. Wet BIg ((Beroepen Individuele Gezondheidszorg)
 2. WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst)
 3. ZvW (Zorgverzekeringswet),
 4. Wlz (Wet langdurige zorg),regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
 5. Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en 
 6. Jeugdwet.
 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

vrijheidsbeperkende maatregelen
in de omgang met patiënten en voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg komen zorgverleners de volgende wetten tegen:

Slide 9 - Slide

De wet beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen.
De Wet verplichte geestelijke
 gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.
goede zorg 
In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Ook als je als zelfstandige zorg aanbiedt heb je per 1 januari 2016 te maken met de Wet.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Geneesmiddelenwet
Regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. De wet bevat voorschriften om een veilig gebruik van geneesmiddelen te stimuleren. Ook verpleegkundigen zijn in deze wet opgenomen. Sinds 1 januari 2012 hebben verpleegkundig specialisten voorschrijfbevoegdheid.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

WGBO
De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst

 • Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

 • Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

WGBO en wilsonbekwaam
Een wettelijk vertegenwoordiger mag beslissingen nemen voor de zorgvrager.

 1. Mentor of curator (aangesteld door de rechter)
 2. Schriftelijk gemachtigde ( benoemd door zv zelf, schriftelijk)
 3. Echtgenoot of partner (vrijwillig)
 4. Een ouder/kind/broer/zus (vrijwillig) 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

WGBO rechten zorgverlener

 • Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Beroepsaansprakelijkheid
 • De zorgvrager kan de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de gemaakte fouten.
 • Een fout kan ontstaan door onzorgvuldig handelen/ nalaten van handelen.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Beroepsaansprakelijkheid
 • Civielrechtelijk = zorgverlener is aansprakelijk voor de schade en moet                                              evt. kosten zelf vergoeden

 • Strafrechtelijk = gedrag van zorgverlener is strafbaar.
                                              (boete of gevangenis)

 • Aansprakelijkheid van de werkgever= Als verpleegkundige fouten maakt, zal de zorgvrager meestal niet haar persoonlijk aansprakelijk stellen, maar wel de werkgever.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wet BIG
 • Hierin zijn de voorbehouden handelingen opgenomen
 • Doel is de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog houden.
 • Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en    onzorgvuldig handelen van zorgverleners. 
 •  Dit doet de Wet BIG onder andere 
        met het BIG-register.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Rechtspositie Stagaire/leerling
 • Je rechten en plichten staan vast in een
 1. leer-werkovereenkomst (leerlingen)
 2. stageovereenkomst (stagiaires).
 • Veel rechten en plichten staan benoemd in het CAO
(voor iedere branche verschillend)

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Een zorgvrager is niet verplicht alles te vertellen wat van belang is voor de behandeling.
A
waar
B
niet waar

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

De letter WGBO staan voor.....
A
Wet gebruik en behandelingsovereenkomst
B
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
C
Wet gehandicapten behandelingsovereenkomst
D
Wet geneeskundige basisovereenkomst

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

In de WGBO staat onder meer dat de patiënt recht heeft op informatie.
A
Goed
B
Fout

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Wat houdt WGBO in ?
A
Wat er in het zorgdossier moet staan
B
De rechten en plichten van clienten en zorgverleners

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Je bent volgens de WGBO als patiënt verplicht om je zorgverlener volledig en eerlijk op de hoogte te brengen van je problematiek
A
juist
B
onjuist

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

''Beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen''
Over welke wet hebben we het?
A
WGBO
B
Civiel recht
C
Rechtsstaat
D
Wet BIG

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Waarvoor staan de letters BIG
A
Bedrijven in Gezondheidszorg
B
Beroepen Individuele Gezondheidszorg
C
Bezwaarcommissie In Gezondheidszorg
D
Beroepsprocedure in Gezondheidszorg

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

''Wet waarbij je een behandelingsovereenkomst aangaat met de patient.''
A
BIG
B
WGBO

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel BIG geregistreerde verpleegkundigen telt Nederland
(maart 2021)
A
27.000
B
151.000
C
83.000
D
205.00

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions