Twastriid: Meartal/ferlytsing & oe/u

Frysk

Twastriid: Meartal/ferlytsing
oe/u
Klasse 2
1 / 17
next
Slide 1: Slide
FriesMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Frysk

Twastriid: Meartal/ferlytsing
oe/u
Klasse 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
  • Ik kin wurden yn it meartal sette yn it Frysk
  • Ik kin wurden ferlytsje yn it Frysk
  • Ik wit wannear't ik in oe of u skriuwe moat yn it Frysk

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin wurden ferlytsje yn it Frysk
Ja dat kin ik!
Ik twivelje, ik bin der net wis fan.
Nee dat kin ik net.

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Ferlytsingswurdsjes


In het Fries maak je een verkleinwoord door er -ke, -je, -tsje of -sje achter te zetten.Als het woord eindigt op een klinker of b/f/m/p/r/s/w: -ke
oere - oerke
web - webke
fers - ferske
stap - stapke

Als het woord eindigt op ch/ge/k/ng(e)/nk: -je
baarch - baarchje
bank - bankje
jonge - jonkje


Als het woord eindigt op l/n/d/t: -(t)sje
boarstel - boarsteltsje
balkon - balkontsje
skepnet - skepnetsje


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Meitsje it wurd lytser:
Stap -

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Meitsje it wurd lytser:
balkon -

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin wurden yn it meartal sette yn it Frysk
Ja dat kin ik!
Ik twivelje, ik bin der net wis fan.
Nee dat kin ik net.

Slide 7 - Poll

This item has no instructions

Meartallen
It Frysk hat, lykas it Nederlânsk, meartallen dy’t einigje op -en of op -s.

Ek hat it Frysk meartallen dy’t ûnregelmjittich binne.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Skriuw de wurden op yn it meartal:
oere

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Skriuw de wurden op yn it meartal:
ko

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit wannear't ik in oe of u skriuwe moat yn it Frysk
Ja dat kin ik!
Ik twivelje, ik bin der net wis fan.
Nee dat kin ik net.

Slide 11 - Poll

This item has no instructions

Regels: 'oe' & 'û'
De 'oe' en 'û' sizze wy as in -oe klank

Haadregel:
Wy skriuwe altyd in 'û' (by in ienlûd)

Utsûnderingen: 
1: Hat it Nederlânske wurd -OE? Dan Frysk ek: 
     --> boek, koek, hoeke, broek

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Regels: 'oe' & 'û'
Doetiid (verledentijd) fan tiidwurden en mulwurden kinne -OE krije:
>  joech, groeven (foar in -N is dat in -û)


D
e 'oe' kin ek útsprutsen wurde als twaklank - dy skriuwe wy altyd mei -oe
> boer, fjoer, djoer


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Skriuw in Frysk wurd mei
-oe & -û

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Set oer:
Het huis is duur.

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
droog

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Jou dysels in sifer fan 0-10

Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 17 - Poll

  • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
  • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.