Twastriid: G/GG/CH & telle

Frysk

Twastriid: G/GG/CH & telle
Klasse 2
1 / 20
next
Slide 1: Slide
FriesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Frysk

Twastriid: G/GG/CH & telle
Klasse 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leardoelen:
  • Ik wit de regels oer de G/GG/CH yn it Frysk
  • Ik wit wat rangelwurden binne yn it Frysk
  • Ik kin telle yn it Frysk en dat goed skriuwe

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leardoel: Ik wit de regels oer de G/GG/CH yn it Frysk
Ja dat wit ik!
Ik twivelje, ik bin der net wis fan.
Nee dat wit ik net.

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Regels: g/ch/gg
Oan it begjin fan in wurd altyd -G
> goed, grien, grou

Oan it ein fan in wurd altyd -CH
> Graach, heech, berch

GG brûkst allinnich as it foar de klank moat
> miggen, biggen, dogge

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Regels: g/ch/gg
Yn ‘e midden fan in wurd stiet meastentiids G, mar tink derom:

  • Hat it Nederlânsk CH, dan it Frysk ek!                                "NACHT"
  • Foar in –S of in –T komt altyd CH                                         "ACHT"
  • Yn in ferlytsingswurd komt altyd CH                                  "DWERCHJE"

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Hokker (welke) wurden binne goed skreaun?
A
berg, dreech, biggen
B
grien, doggen, chraag
C
dreech, miggen, heech
D
graag, heeg, miggen

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

HOKKER LETTER MOAT OP DE PUNTSJES?

Maag - MA.E

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

HOKKER LETTER MOAT OP DE PUNTSJES?

Graag - .AA.

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
De bergen zijn hoog.

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Set oer:
De muggen zijn groot.

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Leardoel: Ik kin telle yn it Frysk en dat goed skriuwe
Ja dat kin ik!
Ik twivelje, ik bin der net wis fan.
Nee dat kin ik net.

Slide 12 - Poll

This item has no instructions

Telle
  • Moatst leare

  • Rangtelwurden jouwe in plak oan.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Skriuw de sifer yn letters op:
10

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Skriuw de sifer yn letters op:
15

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Skriuw de sifer yn letters op:
30

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Skriuw de sifer yn letters op:
100

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Skriuw de sifer yn letters op:
1000

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Skriuw it rangtelwurd yn letters op:
2e

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Jou dysels in sifer fan 0-10

Hoe goed behearsto de stof?
010

Slide 20 - Poll

  • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
  • Vraag aan enkele leerlingen om hun antwoord toe te lichten.