Thema 7 - Mens en milieu

D&P duurzaamheid
Mens en milieu
Project
1 / 46
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

D&P duurzaamheid
Mens en milieu
Project

Slide 1 - Slide

Populatie mensen

Slide 2 - Slide

Hoeveel mensen wonen er op de aarde in 2100?
A
17 miljoen
B
70 miljoen
C
5 biljoen
D
10 biljoen

Slide 3 - Quiz

Gebruik milieu
 • Vervuiling: giffen, uitlaatgassen, afvalstoffen
 • Uitputting: grondstoffen, voedingsstoffen, energiebronnen
 • Aantasting milieu door vervuiling en uitputting

Slide 4 - Slide

Horen grondstoffen tot vervuiling of uitputting?
A
vervuiling
B
uitputting

Slide 5 - Quiz

Horen uitlaatgassen tot vervuiling of uitputting
A
vervuiling
B
uitputting

Slide 6 - Quiz

Wat is het verschil tussen vervuiling en uitputting?

Slide 7 - Open question

Biodiversiteit

Slide 8 - Slide

Noem een diersoort die al is uitgestorven?

Slide 9 - Open question

Noem een diersoort die met uitsterven is bedreigd?

Slide 10 - Open question

Brandstoffen

Fossiele brandstoffen
Kernenergie
Duurzame energie

Slide 11 - Slide

Fossiele brandstoffen
 • Aardgas, aardolie en steenkool
 • Bij verbranding komt energie en koolstofdioxide vrij
 • Opwarming aarde en luchtverontreiniging
 • Uitputting brandstoffen

Slide 12 - Slide

Wat is de afkorting voor koolstofdioxide?

Slide 13 - Open question

Kernenergie
 • Uranium atoomkernen gesplitst, hierbij komt energie vrij
 • Geen luchtverontreiniging en geen koolstofdioxide
 • Radioactief afval

Slide 14 - Slide

Duurzame energie
 • Veroorzaakt geen milieuverontreiniging, energiebron raakt niet op
 • Biomassa verbranden, biobrandstoffen en biodiesel
 • Windmolens
 • Zonneboilers en zonnepanelen
 • Waterkracht

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Ben jij het eens met arjan Lubach. Zullen we gewoon lekker veel kerncentrales bouwen in nederland?
A
ja
B
nee

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Video

Als er zoveel radioactief afval ontstaat is het dan wel echt een goed idee?
A
ja
B
nee

Slide 19 - Quiz

klimaat

(Versterkt) broeikaseffect
Klimaatsverandering

Slide 20 - Slide

Broeikaseffect
 • Dampkring met broeikasgassen (waterdamp en koolstofdioxide)
 • Warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Gemiddelde temperatuur 30 graden hoger hierdoor

Slide 21 - Slide

Versterkt broeikaseffect
 • Meer broeikasgassen in dampkring
 • Meer warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Temperatuur is 1 graad gestegen in 100 jaar

Slide 22 - Slide

Gevolgen klimaatverandering

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Ozonlaag
 • Houdt uv-straling tegen
 • Cfk's breken ozon af
 • Gat in ozonlaag
 • Door maatregelen aan het herstellen

Slide 26 - Slide

Smog
 • Mist vervuild door rook en uitlaatgassen
 • Zomersmog van ozon, fijnstof en uitlaatgassen (bruin)
 • Wintersmog van fijnstof en gassen uit verbranding (grijs)
 • Maatregelen om uitstoot te voorkomen verminderd smog

Slide 27 - Slide

Fijnstof
 • Zwevende deeltjes in de lucht
 • Stofresten remschijven, rubberdeeltjes banden, uitlaatgassen, rook van kachels en barbecues, vuurwerk

Slide 28 - Slide

Verzuring
 • Verbranding fossiele brandstoffen zorgen voor ontstaan gassen die milieu kunnen verzuren
 • Planten worden ziek en verliezen hun bladeren

Slide 29 - Slide

AFVAL
Biologisch en niet-biologisch afbreekbaar afval
Huishoudelijk afval

Slide 30 - Slide

Afbreekbaar
 • Biologisch afbreekbaar afval van planten en dieren, afgebroken door reducenten
 • Niet-biologisch afbreekbaar afval van kunststof, glas, metaal, steen

Slide 31 - Slide

Huishoudelijk afval
 • Composteren
 • Recycling
 • Verbranden
 • Storten
 • Grof vuil
 • Klein chemisch afval

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Video

Landbouw
Visserij
Biologische landbouw

Slide 36 - Slide

Landbouw
 • Akkerbouw: monocultuur, chemische gewasbescherming, kunstmest
 • Tuinbouw: glastuinbouw, biologische gewasbescherming
 • Veeteelt: intensieve veehouderij, mestoverschot

Slide 37 - Slide

Visserij
 • Overbevissing
 • Bijvangst
 • Visteelt

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Video

Biologische landbouw
 • Milieu sparen en voldoende voedsel produceren
 • Geen monocultuur, vruchtwisseling
 • Biologische bestrijdingsmiddelen
 • Meer ruimte

Slide 40 - Slide

Chemisch
 • Biociden, doden levende organismen
 • Snel effect
 • Niet-selectief
 • Resistentie
 • Accumulatie

Slide 41 - Slide

Biologisch
 • Natuurlijke vijanden

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Video

Water
 • Vervuild door fabrieken, land- en tuinbouw, en scheepvaart
 • Zware metalen, chemisch gewasbeschermingsmiddel, kunstmest
 • Huishoudelijk afvalwater

Slide 44 - Slide

Bodem
 • Giftige stoffen in bodem opgenomen door planten
 • Afval van chemische industrie, verkeer
 • Bodemsanering

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Slide