Praat mar Frysk - basis - les 9

Praat mar Frysk - basis - les 9
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
FriesBeroepsopleiding

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Praat mar Frysk - basis - les 9

Slide 1 - Tekstslide

Les 9 is it tema de feestdagen. De les giet oer handige wurden en sinnen oer dit tema. Yn dizze les is der omtinken foar de telwurden en de ûnbepaalde foarnamwurden.

Les 8 wie it tema it waar. It is de bedoeling no te oefenjen mei it praten oer dat tema.

Feestagen
Offisjele nammen fan feestdagen en bysûndere dagen skriuwe we mei in haadletter: Kryst, Faletynsdei, Peaske, Wrâldbistedei.
Net offisjele nammen en ynformele nammen skriuwe we mei in lytse letter; de krystdagen, de peaskedagen, falentyn, bistedei.
Kwartet Feestdagen
Skodzje en ferdiel de kaarten. 
A begjint mei freegjen nei ien fan de missende kaarten. As de spiler dy kaart hat, moat er dy jaan. De freger mei dan nochris. Hat de oar de kaart net, dan kriget dy persoan de beurt om te freegjen. Wa't in kwartet kompleet hat, leit dat op tafel. Sammelje de measte kwartetten.

Slide 2 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 105.
Wurklist
  • Húswurk fan ôfrûne wike beprate.
  • Wurdskat útwreidzje: 
       feestdagen
  • Grammatika: bepaalde en ûnbepaalde telwurden.
  • Húswurk foar kommende wike.
  • Neigesetsje.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Húswurk beprate
it waar
fan Frysk nei Nederlânsk 
(side 94-95)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Yn petear oer it waar
Wurkje yn in trije- of fjouwertal.
Ien stelt in fraach, elk jout antwurd.
  • Wat is dyn favorite ding om te dwaan as it de hiele dei reint?
  • Wat dochsto graach as it hiel moai waar is?
  • Soesto kieze foar in wintersportfakânsje of in strânfakânsje? Wêrom?
  • Mei watfoar waar bisto it leafst bûten?
  • ...

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fraach en antwurd
Elk krijt in kaartsje mei in fraach.

Sykje in oare kursist op.
A Stel dyn fraach.
B Jou antwurd en stel dyn fraach.
A Jou antwurd.
Ruilje jimme kaartsjes.
Sykje in oare kursist ...

Slide 6 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 77.
Yn de winter gean ik ...
A seit boppesteande sin en makket him ôf.
B werhellet de sin fan A en neamt in twadde ding.
C werhellet de sin fan A en B en neamt in tredde ding.
Ensfh.

Fariaasje: yn de simmer / hjerst / maitiid gean ik ...

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachtekaartsjes
Wurkje yn groepkes fan 4-5.
Elk krijt in opdrachtekaartsje.
Op it kaartsje stiet in situaasje beskreaun. 
Doch de praatopdracht dy't dêrby heart.
Oaren jouwe in reaksje of in antwurd.

Slide 8 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 78.
Skoft
Mei ik kofje?
Ik wol graach in kopke tee.
Mei molke en sûker.
Wolst ek in stikje koeke?

Tankjewol.
Graach dien.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bepaalde haadtelwurden (1, 2, 3) en rangtelwurden (1e, 2e, 3e).
Unbepaalde haadtelwurden (alle, ferskate) en rangtelwurden (middelste, lêste).
Folle kin brûkt wurde yn kombinaasje mei in ûntkenning en mei tefolle/hoefolle/safolle.
Folle kin ek as bywurd: it sil net folle wêze. 

Slide 10 - Tekstslide

Mear foarbylden foar folle as bywurd yn Frysker.
Unbepaalde foarnamwurden
It Fryske wurdsje men is altyd ynklusyf de sprekker. Soms moat it Nederlânske men dus oars oerset wurde. 

Der is in ferskil tusken skriuwtaal en sprektaal. > immen, nimmen en eat binne skriuwtaal. 
> ien, gjinien en wat binne mear sprektaal.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meitsje in bingokaart: kies 10 tiidwurden
krij
krigest
krige
krije
krigen
lakest
laket
laitsje
lake
laken
lês
lêst
lies
liest
lêzen
lit
litst
lietst
lieten
litten
mei
meist
mochtst
mochten
mocht
meitsje
makkest
makket
makke
makken
moat
moatst
moatte
moasten
moatten
nimst
nimt
naam
namen
nommen
sil
silst
soe
soest
soenen
stean
stiest
stiet
stie
stien
We spylje aansten BINGO.

Do krigest in opdracht:
krije - ik - notiid
Streekje it antwurd krij 
op dyn bingokaart troch.

Slide 12 - Tekstslide

Hantlieiding lesjouwer, side 82-85.

TIP foar de lesjouwer: 
printsje dizze side om oan te krusen hokker tiidwurden neamd binne.

Spinner draaie op kommende side.
Bingo
Elk hat in bingokaart 
mei ferskillende 
tiidwurdsfoarms.
Do krigest in opdracht:
krije - ik - notiid
Streekje it antwurd krij
op dyn bingokaart troch.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 1 & 2 Dialooch
Ik lês de tekst earst foar.

Wurkje yn twatallen.
Oefenje it petear.
Wikselje fan rol.

Slide 14 - Tekstslide

Sels foarlêze of fia EduFrysk.
Opdracht 3 wurdskat feestdagen

Slide 15 - Tekstslide

Foarbyldwurden en sinnen steane efter yn it lesboek.
De Waadhoeke yn 41 finsters & Gemeente Harns yn 3
1. Frjentsjer
2. Sint Anne
3. Dronryp
4. Menaam
5. Berltsum
6. Sint Jabik
7. Minnertsgea
8. Seisbierrum
9. Tsjummearum
10. Tsjom
11. Marsum
12. Deinum
13. Winsum
14. Aldebiltsyl
15. Bitgummole
16. Bitgum
17. Froubuorren
18. Achlum
19. Easterbierrum
20. Wjelsryp
21. Rie
22. Boksum
23. Ingelum
24. Doanjum
25. Nij Altena
26. Peins
27. Hjerbeam
28. Spannum
29. De Westhoek
30. Hitsum
31. Wier
32. Skalsum
33. Pitersbierrum
34. Sweins
35. Baaium
36. Skingen
37. Slappeterp
38. Blessum
39. Furdgum
40. Boer
41. Kleaster-Lidlum
A. Harns
B. Midlum
C. Winaam
Fertel nije wike yn 2 minuten wat oer dyn finster.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Húswurk
Lear de wurden en sinnen fan dizze les. 
Mear foarbylden steane efter yn it lesboek. 

Lear de wurdskat fan de feestdagen
fan Frysk nei Nederlânsk (side 95-96).


EduFrysk flitskaarten feestdagen, bepaalde en ûnbepaalde telwurden.
Hint: os en ezel = okse en ezel.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Neigesetsje

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sykje de ferskillen

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 5 In ferhaal yn sifers
Fertel in ferhaaltsje en brûk dêrby safolle mooglik telwurden en ûnbepaalde foarnamwurden.
Kinst bygelyks wat fertelle oer dysels: 
- dyn lingte yn sentimeters,
- de ôfstân fan dyn hûs oant hjir,
- dyn leeftyd yn dagen,
- yn in persintaazje oanjaan hoesto earne oer tinkst,
- ...


timer
5:00

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarberjocht
Elts skriuwt in waarberjocht en presintearret dat oan de groep.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sjonge oer it waar
We harkje nei in liet oer it waar.OF
Wurkje yn twa- of trijetallen.
Elk kriget in tekst.
Lês dyn tekst en fertel oan de oaren wêr't it liet oer giet.

Slide 22 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 79-81.

Lieten hearre litte op eduFrysk.

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies