Praat mar Frysk - basis - les 7

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
FriesBeroepsopleiding

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/1233206/fryske-akademy-presintearret-rymwurdboek-frysk-foar-helpsinteklazen-en-hobbyrappers

Praat mar Frysk - basis - les 7
In hobbyboer is gjin echte boer.
Mei iens / net mei iens.

Slide 2 - Tekstslide

Les 7 is it tema wurk, berop en stúdzje.  Yn dizze les is der omtinken foar de besitlike en de oanwizende foarnamwurden en de fraachwurden.

Les 6 wie it tema it uterlik en karakter. It is de bedoeling no te oefenjen mei it praten oer dat tema.
Wurklist
 • Húswurk fan ôfrûne wike beprate.
 • Wurdskat útwreidzje: 
       wurk, beroppen en stúdzje.
 • Grammatika: 
       besitlike & oanwizende
      foarnamwurden, fraachwurden.
 • Húswurk foar kommende wike.
 • Neigesetsje.
Google:
mynwurker

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Húswurk beprate
it uterlik en karakter
fan Frysk nei Nederlânsk 
(side 90-92)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachtekaartsjes
Wurkje yn twatallen.
Elk (twatal) krijt in opdrachtekaartsje. Op it kaartsje stiet in situaasje beskreaun. 
A lêst de situaasje en stelt de fraach.
B jout antwurd.

Wikselje de rollen.

Slide 5 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 71.
Superlativen

leaf, aardich, ferfelend, eigenwiis, dom, lilk, lyts, grut, grou, âld, jong, rêstich, bliid, freonlik, earlik, serieus.

Wurkje yn trijetallen.

A makket in sin mei in superlatyf.
B brûkt itselde wurd foar de fergrutsjende trep.
C brûkt itselde wurd foar de oertreffende trep.
Foarbyld:
A Dat is in aardich famke.
B It buorfamke is aardiger.
C Myn nichtsje is it aardichst.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Yn petear oer it karakter
Wurkje yn in trije- of fjouwertal.
Ien stelt in fraach, elk jout antwurd.
 • Wat is dyn grutste talint?
 • Kinsto goed organisearje of bisto in rommelkont?
 • Watfoar karaktertrekken moatte in goede freon/freondinne fan dy hawwe?
 • Folgesto de moade of lûksto dyn eigen plan?
 • ...

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 1 & 2 Dialooch
Ik lês de tekst earst foar.

Wurkje yn twatallen.
Oefenje it petear.
Wikselje fan rol.

Slide 8 - Tekstslide

Sels foarlêze of fia EduFrysk.
Skoft
Mei ik kofje?
Ik wol graach in kopke tee.
Mei molke en sûker.
Wolst ek in stikje koeke?

Tankjewol.
Graach dien.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 3 wurdskat wurk en beroppen
Betink meielkoar watfoar wurden en sinnen oft noch mear nedich binne foar in petear oer wurk en beroppen.

Foarbylden steane efter yn it lesboek.

Slide 10 - Tekstslide

Wurdlist saaklike kommunikaasje
Boarne: Wolter Jetten # Frysk - grammatika reader 2014/2015. 
Persoanlike / Besitlike foarnamwurden
Ik
Dit binne myn boeken. 
Do
Dat is dyn pinne.
Jo
Dit is jo kast. 
Hy
Dat is syn buro.
Sy
Dit is har plant.
It
Dit is syn stâl.
Wy
Dat is ús auto. 
Jimme
Dat is jimme tún. 
Hja
Dit is harren klasselokaal.
Yn it Frysk wurdt meastal it meartal brûkt by persoanen yn de neiste famylje.
Dit binne ús heit en mem. Us Petra fiert moarn har jierdei.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 4 Lês om bar in sin foar.

Slide 12 - Tekstslide

Wiis kursisten der wol even op dat wy ‘dat’, ‘dy’ en ‘dêr’ brûke, as der ferwiisd wurdt nei wat dat al earder neamd is.
Opdracht 5 Fraach en antwurd
 1. Henk hat it stellen. 
 2. Mem hat it iten klearmakke. 
 3. Ik sil by beppe sliepe. 
 4. De earste strjitte links nimme en dan fuort rjochtsôf. 
 5. Dit kostet 15 euro. 
 6. Omdat hy my sloech. 
 7. Us buorman hat in nije auto. 
 8. Ik haw fergetten om it rút ticht te dwaan. 
 9. Moarn krije wy in toets oer tiidwurden.  
 10. Ymkje hie it heechste sifer.  
 11. Jouke sil ús kninen fuorje.  
 12. Omdat ik it der net mei iens wie.  
 13. Dyn boek leit dêr.  
 14. Ik wit net hoe’t ik dat dien haw.  
 15. Dat famke hat de faas falle litten. 
Betink by dizze antwurden in fraach, begjin mei in freegjend foarnamwurd.
Wa
Wat
Watfoar
Wêr
Wêrom
Hoe
Hoe'n
Hokker

Wannear

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tiidwurden
Meitsje de sin ôf
Wurkje yn trijetallen.
A betinkt in ûnderwerp.
B makket mei dêrmei in sin.
C set de sin yn de doetiid.

Foarbyld:
A De hûn.
B De hûn blaft nei my.
C De hûn blafte nei my.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Húswurk
Lear de wurden en sinnen fan dizze les. 
Mear foarbylden steane efter yn it lesboek. 

Lear de wurdskat fan wurk en beroppen.
fan Frysk nei Nederlânsk (side 92-94).


EduFrysk flitskaarten besitlike & oanwizende foarnamwurden en fraachwurden.
EduFrysk flitskaarten wurk en beroppen.
Hint: journalist = sjoernalist.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Neigesetsje

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lit in (berne)foto sjen en fertel der wat oer. Wêr en wannear is de foto makke.

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Beskriuw model 1, 2, 3 of 4. Wy riede om hokker oft it giet.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wa bin ik?
Ien kursist (A) giet even nei de gong. 
Wy bepale wa't hy/sy is. 

A komt werom en moat troch it stellen fan fragen útfine wa't hy/sy is.
De rest fan de groep jout om bar antwurd.

Slide 19 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 72.
In âld wyfke.
In sportman.
In segrinige man.
In bliid famke.
In fertrietlike clown.
In arrogante man.
In bern.
In fotomodel.
In skruten jonkje.
In fleurige frou.
Kening Willem-Alexander.
Kommissaris fan de Kening.
De minister-presidint.
Foppe de Haan.
Tomke.
Tiidwurdpuzel
Sykje de tiidwurdsfoarm
 yn de puzel.

Slide 20 - Tekstslide

Hantlieding lesjouwer, side 96.