ICC-cursus '21/'22, les 6

19/05/22
ICC-cursus les 6
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1Leerroute 2Leerroute 3Leerroute 4

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

19/05/22
ICC-cursus les 6
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink

Slide 1 - Tekstslide


 • Terugkoppeling les 5 • Moneva
 • Werken aan cultuurbeleidsplan
 • Huiswerk
 • Doelen en vakoverstijgend werken door Moniek Warmer (SLO)
 • Rondleiding Tetem
Inhoud

Slide 2 - Tekstslide

Huiswerk les 5
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 2, hoofdstuk 7
       - Deel 2, hoofdstuk 8 
       - Deel 3, hoofdstuk 4
       - Deel 3, hoofdstuk 5
       - Deel 3, hoofdstuk 10 • Concept-begroting voor 2022/2023 maken
 • Visie verder uitwerken en delen met directeur (en evt. team)
 • Ambities voor de toekomst formuleren 
 • Uitwerkingen opdrachten tot zo ver bundelen in één document/film/...

Slide 3 - Tekstslide

Moneva 
Monitoren en evalueren:
 • Noodzaak                  --> i.v.m. bijv. subsidieverantwoording
 • Feiten achterhalen --> wat, hoeveel, etc.
 • Verbeteren                --> onderzoeken of en hoe het beter kan (kwaliteit)

Feiten op een rijtje zetten --> gebeurtenissen analyseren --> conclusies trekken

Evaluatieproces:


Verzamelen
Vastleggen
Interpreteren
Bijstellen

Slide 4 - Tekstslide

Moneva 
 • Wordt cultuureducatie op jouw school geëvalueerd? Zo ja, hoe? 
 • Wie evalueert wat?
 • Wat wordt er met de uitkomsten gedaan?


Slide 5 - Tekstslide

Moneva - Evi
Online instrument voor zelfevaluatie, zonder waardeoordeel

 • Zicht en grip op cultuuronderwijs, maakt ontwikkeling zichtbaar
 • Inzicht in de stappen die al zijn gezet
 • Concrete handvatten voor actie
 • Gespreksinstrument 

Slide 6 - Tekstslide

Moneva - Evi
Onderwerpen/pijlers:
 1. Visie
 2. Deskundigheid
 3. Programma
 4. Samenwerking

Per onderwerp/pijler:
 • Beschrijven
 • Tevredenheid 
 • Waarderen van stellingen
 • Verder kijken + hulpvraag
 • Scenario (op een schaal van 1 tot 4)

Slide 7 - Tekstslide

Moneva - Evi

Slide 8 - Tekstslide

Moneva - Evi
 • Jaarlijks invullen
 • Huidige situatie invullen
 • Door ICC'er, directeur en ambassadeur/educatief medewerker
 • Duur invullen +- 1 uur 
 • Antwoorden worden bewaard 
 • Er zijn geen foute antwoorden :-) 

Slide 9 - Tekstslide

Moneva - activiteiten Cultuurmenu

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Werken aan cultuurbeleidsplan

Slide 13 - Tekstslide

Huiswerk les 6
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 3, hoofdstuk 3
       - Deel 3, hoofdstuk 8
       - Deel 3, hoofdstuk 9 • Concept-begroting voor 2022/2023 maken
 • Visie verder uitwerken en delen met directeur (en evt. team)
 • Ambities voor de toekomst formuleren 
 • Uitwerkingen opdrachten tot zo ver bundelen in één document/film/...

Slide 14 - Tekstslide

Doelen en vakoverstijgend werken
Moniek Warmer (Stichting Leerplan Ontwikkeling)

Slide 15 - Tekstslide

Rondleiding Tetem

Slide 16 - Tekstslide

Visie
Waarom doe je wat je doet? 
Wat is de noodzaak?
Hoe doe je dat?
Wat doe je?
Golden Circle - Simon Sinek

Slide 17 - Tekstslide

Proces , gereedschap: "Wij geven dat als volgt vorm..." / "Wij doen dat op de volgende manier..."
Visie schrijven
Doel: "Wij doen aan cultuureducatie, omdat..." / "Wij geloven in..."
Concreet resultaat, details, randvoorwaarden; activiteiten, budget, etc.

Slide 18 - Tekstslide

Visie schrijven
Beter goed gejat dan slecht bedacht...
Put uit:
 • Uitgangspunten Cultuureducatie Enschede (procesgerichte didactiek en creatief proces)
 • Filmpjes (Animatie cultuureducatie van het LKCA / 'Ja, dat is kunst!' van Art & Sofie, 'Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein' van Mark Mieras, etc.)
 • Theorieën (Gert Biesta, Cultuur in de spiegel, authentieke kunsteducatie, 'Wicked arts assignments')
 • Artikelen (van bijv. het LKCA of het SLO)
 • Woorden uit je 'muurtje', de visie van je school op onderwijs , etc.

Slide 19 - Tekstslide

Financiën (begroting)
BATEN '22/'23 (inkomsten)
LASTEN '22/'23 (uitgaven)
Velo-gelden school              €108,27
Knutselmaterialen               €508,27
Velo-gelden leerlingen      €902,00
Muziekinstrumenten          €502,00
Museumbezoek                   €600,00
Museumbezoek                    €600,00
Convenant Enschede*      €2572,00
Activiteiten via CM              €1372,00
Schoolbreed project           €1200,00
NPO-geld                            €5000,00
Vakdocent muziek             €5000,00
Ouderbijdrage en               €500,00
sponsorloop
Verkleedkleren                      €500,00
TOTAAL:                             €4182,27
TOTAAL:                             €4182,27
Voorbeeld op basis van 200 leerlingen
* €12,86 per leerling

Slide 20 - Tekstslide

Cultuurbeleidsplan
1. Wat is de schoolvisie op het onderwijs?
2. Wat is de schoolvisie op cultuur en cultuuronderwijs?
3. Wat is de huidige situatie?
4. Wat zijn de ambities voor de toekomst?
5a. Welke doelen staan centraal? Welke inhoudelijke keuzes worden gemaakt?
5b. Wat is het plan van aanpak en het meerjarenplan?
6. Hoe wordt er geëvalueerd, vastgelegd, geborgd en draagvlak gecreëerd?
7. Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid?
8. Hoe ziet de meerjaren cultuurbegroting eruit?
3 + 4: invulling cultuureducatie, talenten/deskundigheidsbevordering, 
          materialen, contacten, etc.

Slide 21 - Tekstslide


Vragen?

Opmerkingen?

Verwachtingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl
      

Ambassadeur van je school  

Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CultuurAcademie Twente   
evelien@cultuureducatie-enschede.nl / 06-48463895

Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06-86880192


Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze