Van leerdoel naar werkvorm

Van leerdoel naar werkvorm
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Van leerdoel naar werkvorm

Slide 1 - Tekstslide

School: doelgericht en methodisch iets leren

Slide 2 - Tekstslide

Doelgericht leren
Resultaat gericht naar een doel toewerken
 •   Visie (Dalton, Montessori, vrije school) didactisch concept
 • Didactisch model (thematisch- , klassikaal onderwijs)
 • Leerplan (curriculum)
 • Didactische werkvormen
 • Behaalde leerdoelen

Slide 3 - Tekstslide

SLO
 • Stichting Leerplanontwikkeling
 • Ontwikkelt leerlijnen voor bao, vo en so

Slide 4 - Tekstslide

1.3.1 Kerndoelen
 • 1993: kerndoelen
 • 1998 en 2006: vernieuwing van de kerndoelen
 • nu: 58 kerndoelen voor po en vo
 • vastgelegd bij wet
 • beschrijven wat leerlingen minimaal moeten leren

Slide 5 - Tekstslide

Leergebieden primair onderwijs
Nederlands
Engels 
Friese taal
Rekenen/ wiskunde
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs

Slide 6 - Tekstslide

1.3.2 Leerlijn
Een uitwerking van een bepaald leergebied/ vak hoe leerlingen van een bepaald beginniveau tot het einddoel komen.
TULE = tussendoelen en leerlijnen gemaakt door SLO 
voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht
Open bij de volgende slide het kerndoelenboekje basisonderwijs en bestudeer/ bekijk de kerndoelen van tenminste twee vakken.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Welk vak heb je als eerste bekeken?
Nederlands
Engels
Friese taal
Rekenen/ wiskunde
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegings-onderwijs

Slide 10 - Poll

Welk vak heb je als tweede bekeken?
Nederlands
Engels
Friese taal
Rekenen/ wiskunde
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegings-onderwijs

Slide 11 - Poll

herziening kerndoelen 2006:
 • samenhang bevorderen
 • doorlopende leerlijnen
 • zwaarte programma terugdringen
 • duidelijkheid onderwijs- inhoud
 • balans in hoofdfuncties

Slide 12 - Tekstslide

Hoofdfucties onderwijs
Kwalificatie: overdragen van kennis, vaardigheden en houding
Selectie: zorgen dat lln. op de juiste plek komen
Socialisatie: overdracht van normen en waarden

Slide 13 - Tekstslide

Kennis, vaardigheden en houdingen overdragen
zorgen dat leerlingen op de juiste plek terecht komen

Overdracht van waarden en normen
Kwalificatie
Selectie
Socialisatie

Slide 14 - Sleepvraag

Aan welk ontwikkelteam zou jij het liefst een bijdrage willen leveren?
digitale gelettertheid
Engels/ moderne vreemde talen
Nederlands
rekenen en wiskunde
burgerschap
bewegen en sport
kunst en cultuur
mens en natuur
mens en maatschappij

Slide 15 - Poll

Computational thinking
Een probleem zo formuleren dat het met de PC kan worden opgelost.
Mediawijsheid
Bewust en kritisch omgaan met sociale media en internet
Informatie-
vaardigheden
info zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken
ICT-basisvaardigheden
hardware kunnen aanluiten

Slide 16 - Sleepvraag

Eisen voor het VO
Onderbouw: doelen sluiten aan bij po
Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport

Slide 17 - Tekstslide

Eisen voor het VO
Bovenbouw vmbo
eind tweede keuze uit tien profielen:
Economie en ondernemen, Horeca bakkerij en recreatie,
Zorg en Welzijn, Groen, Bouwen wonen en interieur,
Produceren installeren en energie, Mobiliteit en transport, Media vormgeving en ICT, Maritiem en techniek,
Dienstverlening en producten

Slide 18 - Tekstslide

Eisen voor het VO
Bovenbouw havo/ vwo
Keuze uit 4 profielen:
Natuur en techniek, Natuur en gezondheid,
Economie en maatschappij, Cultuur en maatschappij

Slide 19 - Tekstslide

Eisen voor het MBO
Er wordt gewerkt met kwalificatiedossiers. 
Basisdeel, profieldeel en keuzedelen.
Referentieniveaus voor taal en rekenen
Eisen voor loopbaan en burgerschap

Slide 20 - Tekstslide

Brede Vorming
21e-eeuwse vaardigheden
talentontwikkeling
burgerschap
persoonlijke groei

Slide 21 - Tekstslide

Wat zou jij willen leren in het kader
van Brede Vorming?

Slide 22 - Woordweb

De ontwikkeling van het denken, het geheugen en de taal. Ook wel verstandelijke ontwikkeling
De ontwikkeling in groei, spierkracht, zintuigen en motoriek.
De ontwikkeling van de omgang met anderen, ontwikkeling van acceptatie van anderen en ontwikkeling van sociaal gedrag.
De ontwikkeling van het gevoelsleven. Her herkennen en kunnen omgaan met gevoelens.
De ontwikkeling van jezelf als persoon.
De ontwikkeling van het gebruik van fantasie, het vermogen iets nieuws te verzinnen en oplossingen te bedenken voor een probleem.
De ontwikkeling van onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen gericht op eigen en andermans kunst(uitingen) en erfgoed.
cognitieve ontwikkeling

lichamelijke ontwikkeling
emotionele ontwikkeling
sociale ontwikkeling
persoonlijk-heids-
ontwikkeling
creatieve ontwikkeling
culturele ontwikkeling

Slide 23 - Sleepvraag

1.7.3 Leergebieden in samenhang
Leergebieden houden verband met elkaar.
Overzicht over de doelen is nodig. Door verbanden te leggen krijgt de leerstof meer betekenis.

Slide 24 - Tekstslide

1.7.4 Projectonderwijs
 • sluit aan bij de belevingswereld.
 • nodigt lln. uit en stimuleert lln.
 • biedt voldoende uitdaging.
 • biedt voldoende mogelijkheden om materiaal te vinden.
 • kan worden afgerond binnen bepaalde periode.
 • heeft verbanden met eerdere ervaringen.
 • geeft mogelijkheden tot verschillende activiteiten.
 • valt binnen het leerplan.

Slide 25 - Tekstslide

Bedenk een actie voor een goed doel.

Slide 26 - Woordweb

Stimuleren van brede vorming
op deze gebieden:
 • ondernemend gedrag
 • zelfstandig werken
 • samenwerken
 • communicatie
 • creativiteit
 • motoriek

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

1.8 Lesactiviteiten ontwerpen
Stap 1 Beginsituatie
Stap 2 Leerdoel
Stap 3 Beschrijf de activiteit
Stap 4 Uitvoeren
Stap 5 Evalueren

Slide 29 - Tekstslide