ICC-cursus '22/'23, les 2

15/12/22
ICC-cursus les 2
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1Leerroute 2Leerroute 3Leerroute 4

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

15/12/22
ICC-cursus les 2
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
 • Check-in

 • Terugkoppeling huiswerk
        - Intakeformulier, schoolvisie, huidige situatie
 • Theorieën 
        - Gert Biesta
        - Cultuur in de spiegel
        - Authentieke kunsteducatie (incl. 'Wicked arts assignments')
        - Creatief proces
        - Didactieken
 • Bibliotheek
 •  CmK en CaB

Slide 2 - Tekstslide

Lesonderwerpen
LES
DATUM
ONDERWERP
Les 1
Do 24/11/22
Kennismaking + Cultuureducatie + 1) Visie op onderwijs
Les 2
Do 15/12/22
Theorie + Ontwikkelingen
Les 3
Do 12/01/23
3) Huidige situatie + 7) Rollen/competenties/taakverdeling
Les 4
N.t.b.
2) Visie op cultuur(educatie)
Les 5
Do 23/02/23
4) Ambities + 8) Financiën/begroting
Les 6
Do 23/03/23
5a) Doelen + 5b) Tussendoelen/meerjarenplan
Les 7
Do 20/04/23
6) Evalueren, verslagleggen en draagvlak
Les 8
Do 25/05/23
Presentaties + Uitreiking certificaat
Wo 30/05/23
Red Carpet Event
Na 25/05/23
Anonieme evaluatie

Slide 3 - Tekstslide

Hoe zit je er bij?
😒🙁😐🙂😃

Slide 4 - Poll

Wat is je het meest bijgebleven van vorige les?

Slide 5 - Open vraag

Huiswerk les 1
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 1, hoofdstuk 1 (incl. passie-oefening 2),
       - Deel 1, hoofdstuk 2
       - Deel 1, hoofdstuk 3 
       - Deel 2, hoofdstuk 1
       - Deel 2, hoofdstuk 2
       - Deel 2, hoofdstuk 5
 • Intakeformulier verder invullen/wijzigen
 • Schoolvisie op onderwijs noteren
 • Huidige situatie op het gebied van cultuureducatie beschrijven
 • Teambijeenkomst plannen tussen 12/01 (les 3) en 23/02 (les 5)

Slide 6 - Tekstslide

Wat heb je recentelijk geleerd?
Wat wil je leren?
Bespreek in tweetallen jullie 
intakeformulieren

Slide 7 - Tekstslide

Leervraag

Slide 8 - Woordweb

Wat zijn de kernwoorden van de schoolvisie?

Slide 9 - Open vraag

Welk scenario past het beste bij de huidige situatie van jouw school?
'Komen en gaan'
'Vragen en aanbieden'
'Leren en ervaren'

Slide 10 - Poll

Theoriën
 • Gert Biestra
 • Cultuur in de spiegel
 • Authentieke kunsteducatie
       - 'Wicked arts assignments'
 • Creatief proces
 • Didactieken

Slide 11 - Tekstslide

Gert Biesta
Onderwijs is:
 • Kwalificatie (kennis en vaardigheden)
 • Socialisatie (vorming in normen, waarden, tradities en praktijken)
 • Subjectificatie/persoonsvorming (vorming van de persoon - identiteit; vrij, verantwoordelijk en volwassen de wereld in sturen)           
         - Wie ben ik?
         - Wat kan ik?
         - Wie wil ik zijn?
Verder lezen? --> 'Door kunst onderwezen willen worden' (Gert Biesta)
'Ik zal je overal langs leiden, je alles tonen en alles benoemen.’ Comenius

Slide 12 - Tekstslide

Cultuur in de spiegel
 • Leerplankader voor cultuureducatie
 • Kader voor het inrichten van schoolbreed cultuuronderwijs in een doorlopende leerlijn
 • Cultureel bewustzijn van leerlingen ontwikkelen
 • 3 pijlers waar cultuuronderwijs op rust:
         - het onderwerp waar het cultuuronderwijs over gaat;
         - de cognitieve basisvaardigheden die worden ingezet;
         - de verschillende media waarin cultuur en het cultureel bewustzijn 
           vorm krijgen. 

Verder lezen? --> 'Cultuur in de Spiegel in de praktijk - een leerplankader voor cultuuronderwijs' (SLO) 
https://www.slo.nl/@4246/cultuur-spiegel/  

Slide 13 - Tekstslide

Cultuur in de spiegel
Cognitieve basisvaardigheden
Media

Slide 14 - Tekstslide

Authentieke kunsteducatie
Verder lezen? --> 'Een nieuw model voor authentieke kunsteducatie' (Emiel Heijnen) 
https://www.ahk.nl/media/ahk/een_nieuw_model_voor_authentieke_kunsteducatie.pdf
Betekenisvol onderwijs =
       - belevingswereld leerling +
       - professionele wereld +
       - sociaal-culturele context

Slide 15 - Tekstslide

'Wicked arts assignments'
Verder lezen? --> 'Wicked Arts Assignments - Practising Creativity in Contemporary Arts Education' 
(Emiel Heijnen, Melissa Bremmer, e.a.)
 • Uitdagende kunstopdrachten
 • 'Simpele' opdrachten die de verbeeldingskracht prikkelen
 • Kaders bieden én vrijheid geven --> uitdagende beperkingen opleggen
 • Stimuleert creativiteit, interdisciplinair werken, samenwerken en experimenteren.
 • 'Maak een sculptuur die slechts één minuut duurt' (n.a.v. Erwin Wurm)
 • 'Loop ergens naar toe, maar kom nooit aan' (n.a.v. Zeno's paradox)
 • 'Neem iets en maak het erger'
 • 'Maak een kunstwerk in dialoog met kunstmatige intelligentie'

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht:

Bedenk in drietallen een 
'wicked arts assignment'
https://www.wickedartsassignments.com 

Slide 17 - Tekstslide

Creatief proces
Verder lezen? --> https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/

Slide 18 - Tekstslide

Creatief proces v.s.
O&O

Slide 19 - Tekstslide

Creatief proces v.s. O&O
- Oriënteren
- Onderzoeken
- Uitvoeren
- Evalueren
- Reflecteren

- Confronteren
- Verkennen
- Onderzoek opzetten/ontwerp schetsen
- Onderzoek uitvoeren/ontwerp realiseren
- Concluderen/Testen en bijstellen
- Presenteren
- Verdiepen en verbreden

Slide 20 - Tekstslide

Didactieken in de cultuureducatie
Karin Kotte
Verder lezen? --> 'Procesgerichte didactiek - een denkkader' (Karin Kotte) 
https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2017/02/denkkader-cultuureducatie_2017_web-1.pdf 

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht:
Teken een vis

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht:
Teken een vis

Slide 23 - Tekstslide

Didactieken in de cultuureducatie

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Didactieken in de cultuureducatie

Karin Kotte

Slide 26 - Tekstslide

Bibliotheek

Slide 27 - Tekstslide

CmK en CaB
'Cultuureducatie met Kwaliteit' (CmK)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)
 • Penvoerders (lokale aanvrager, aangewezen door gemeente)
 • Scholen


'Cultuur aan de Basis' (CaB)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Provincie Overijssel
 • Gemeenten
 • Scholen


Slide 28 - Tekstslide

CmK en CaB
 • CmK  1: 2013 - 2016
 • CmK 2: 2017 - 2020      (€150.000 - €3.700.000)
 • CmK 3: 2021 -  2024       (€49.500 - €1.645.000)
Matchingsregeling: 50% FCP + 50% provincie/gemeente/scholen
Kalenderjaren, niet in schooljaren

 • CaB:        2013 - 2016
 • CaB 1.0:  2017 - 2020     
 • CaB 2.0: 2021 - 2022
 • CaB 3.0: 2023 - 2024
Matchingsregeling: combinatiefuncties/makelaar gemeenten

Slide 29 - Tekstslide

Landelijke doelstellingen CmK 3 (2021-2024)
 • Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie;
 • Tweesporenbeleid: Onderhouden van relatie met scholen die al deelnemen, en nieuwe scholen bereiken;
 • Vergroten kansengelijkheid leerlingen;
 • Culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen;
 • Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders;
 • Aansluiting binnen- en buitenschools aanbod.

Slide 30 - Tekstslide

Provinciale doelstellingen CaB 2.0/3.0 (2021-2024)
Voor één of meerdere van de volgende activiteiten:
a. een aanbod van cultuur-educatieve activiteiten voor het primair onderwijs;
b. activiteiten gericht op de verdieping en implementatie van doorgaande leerlijnen cultuureducatie;
c. activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie;
d. activiteiten gericht op het versterken van de meerjarige samenwerking van de school met de lokale culturele omgeving voor de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen.

Slide 31 - Tekstslide

CmK Overijssel
 • Cultuureducatie Enschede (Concordia)
 • CultuurwijsHengelo (Oyfo)
 • Kunstcircuit 
 • Stadkamer
 • Overige 21 gemeenten: Rijnbrink

 
Gelderland: Arnhem, Apeldoorn, Ede, Nijmegen, Cultuur Oost (47 gemeenten)

Slide 32 - Tekstslide

CmK
Structurele samenwerking:
 • Gemeente
 • Culturele veld
 • Onderwijs
Vastgelegd in convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en/of intentieverklaringen.

Slide 33 - Tekstslide

CmK
Cultuureducatie Enschede
 • Basis-traject
 • Plus-traject
 -  Koppeling naschools
CultuurwijsHengelo
 • Basisprogramma
 • Verdiepingsprogramma
 -  Koppeling peuters
Rijnbrink
 • Vouchers
 -  Koppeling VO
Iedereen:
 • Moneva --> Evi
 • Deskundigheidsbevordering
 • Kennisdeling

Slide 34 - Tekstslide

CmK 3 - Enschede
Landelijk     Provinciaal     Lokaal

 • 16 uur begeleiding van ambassadeur
 • Cultuurbeleidsplan ontwikkelen
 • Aanbod afnemen uit het Cultuurmenu
 • EVI


 • Minimaal 16 uur begeleiding van ambassadeur
 • Cultuurbeleidsplan doorontwikkelen
 • Aanbod afnemen uit het Cultuurmenu
 • Geschoolde ICC'er
 • Verdiepend/Verbredend traject --> maatwerk op basis van vraag
 • EVI


BASIS
PLUS

Slide 35 - Tekstslide

CmK 3 - Hengelo
Landelijk     Provinciaal     Lokaal

 • 'Kunst op School' (KoS) --> aanbodgericht
 • 'ICC-Wijkprojecten' --> vraaggestuurt
 • Extra aanbod 


 • Minimaal 8 uur begeleiding 
 • Verdiepend/Verbredend traject --> maatwerk op basis van vraag
 • EVI


BASIS
VERDIEPING

Slide 36 - Tekstslide

CmK 3 - kleine en middelgrote gemeenten
Landelijk     Provinciaal     Lokaal
 • Inschrijving
 • Implemenatie en/of borging leerlijnen, deelname Xpeditie, bij- en nascholing, entree BIS/OBI, tegemoetkoming vervoerskosten, Evi
 • 'Spoor 1' --> bestaande CmK-scholen
 • 'Spoor 2' --> nieuwe CmK-scholen
VOUCHER

Slide 37 - Tekstslide

Culturele veld
Landelijk     Provinciaal     Lokaal
BIS-instellingen in Overijssel
 • Phion
 • Sonnevanck
 • Nederlandse Reisopera (NRO)
 • Rijksmuseum Twenthe (RMT)

 • De Fundatie
 • (Tetem)
 • (Gogbot)
 • Introdans
 • Oostpool
OBI-instellingen:
 • Phion
 • Sonnevanck
 • Nederlandse Reisopera (NRO)
 • Rijksmuseum Twenthe (RMT)

 • De Fundatie
 • Tetem
 • Theatergroep De Jonge Honden
 • Theater Gnaffel
 • Jansen en de Boer

Slide 38 - Tekstslide

Culturele veld
Landelijk     Provinciaal     Regionaal     Lokaal
Culturele instellingen, zoals
 • Metropool
 • Bibliotheek
 • Kaliber/Oyfo
 • Wilminktheater/Schouwburg Hengelo
 • Concordia
 • De Museumfabriek
 • Museum Hengelo
Zelfstandige aanbieders:
 • BIK-Way
 • Cultuurgeluid
 • Hartkwarier
 • Leskwartier
 • Ragna Danst
 • Somnium Music
 • Tessa Kortenbach
 • Theatermakerij

Amateurverenigingen

Slide 39 - Tekstslide

Doelen cultuureducatie
Landelijk     Provinciaal     Lokaal
 • 2006:     Kerndoelen
 • 2016:      Advies 'Onderwijs2032'
 • 2019:      Advies 'Curriculum.nu'
 • 2022:     Advies 'wetenschappelijke curriculumcommissie'
 • Heden:  SLO basisvaardigheden
                         - Taal
                         - Rekenen
                         - Burgerschap
                         - Digitale geletterdheid

Slide 40 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 1, hoofdstuk 4
       - Deel 1, hoofdstuk 5
       - Deel 2, hoofdstuk 3
       - Deel 2, hoofdstuk 6
       - Deel 3, hoofdstuk 1
 • Culturele omgeving in kaart brengen
 • Huidige faciliteiten/materialen/ruimtelijke omstandigheden beschrijven


 • Teambijeenkomst plannen tussen 12/01 (les 3) en 23/02 (les 5)

Slide 41 - Tekstslide

Lesschema
LES
DATUM
LOCATIE
ADRES
Les 1
Do 24/11/22
15.30-18.00
De Museumfabriek
Het Rozendaal 11
Les 2
Do 15/12/22
15.30-18.00
Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15
Les 3
Do 12/01/23
15.30-18.00
Wilminktheater
Noorderhagen 27
Les 4
N.t.b.
+- een uur
Op je eigen school
Les 5
Do 23/02/23
15.30-18.00
Oyfo
F. Hazemeijerstraat 300
Les 6
Do 23/03/23
15.30-18.00
Theater Sonnevanck
Walstraat 2 
Les 7
Do 20/04/23
15.30-18.00
Tetem
Stroinksbleekweg 16
Les 8
Do 25/05/23
14.30-17.00
Rijksmuseum Twente
Lasondersingel 129
Wo 30/05/23
15.00-18.00
Red Carpet Event
Na 25/05/25
N.v.t.
Anonieme evaluatie

Slide 42 - Tekstslide


Volgende les:

donderdag 12 januari 2023
15.30 - 18.00 uur

Wilminktheater
Willem Wilminkplein 1

Slide 43 - Tekstslide


Vragen?

Opmerkingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl
   Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06 86 88 01 92

   Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CAT
   evelien@cultuuredcuatie-enschede.nl / 06 48 46 38 95

Slide 44 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze