Cultuurconvenant Cultuureducatie Enschede

06-12-2021
Emma Bouman
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBasisschoolGroep 1-8

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

06-12-2021
Emma Bouman

Slide 1 - Tekstslide

Donderdag 28 oktober 2021:
ondertekening convenant Cultuureducatie Enschede
Hans Kieft, Riet Edelijn, Angelina Schoonewille, Willem Jaap Zwart,
June Nods, Jeroen Diepemaat.

Slide 2 - Tekstslide

Convenant Cultuureducatie Enschede
De partijen:
 • Culturele instellingen
 • Basisonderwijs 
 • Opleiders
 • Gemeente Enschede

Slide 3 - Tekstslide

Convenant Cultuureducatie Enschede
Culturele instellingen:
 • Muziekkwartier
 • RCE
 • BIS
 • Uitlenende instellingen
 • Penvoerder
Basisonderwijs:
 • Consent
 • SKOE
 • VCO
 • Attendiz
Opleiders:
 • Saxion APO
 • ArtEZ Cons.
Gemeente:
 • Cultuur
 • Onderwijs

Muziekkwartier = Kaliber, Metropool, Wilminktheater
RCE = Rijksmuseum Twenthe, Museumfabriek, Tetem
BIS = Sonnevanck, NRO, Phion
Uitlenende instellingen = Bibliotheek
Penvoerder = Concordia

Slide 4 - Tekstslide

Convenant Cultuureducatie Enschede
De partijen hebben de 'Stuurgroep Cultuureducatie Enschede' en het 'Projectbureau Cultuureducatie Enschede' opgericht, met als voornaamste doelen: 
 • Het versterken i.p.v. het verzwaren van het onderwijs door cultuureducatie inhoudelijk te verbeteren (van 'leuk' naar 'betekenisvol');
 • Het gezamenlijk inrichten en sturen van de cultuureducatie in Enschede;
 • Het integraal uitvoeren en verantwoorden van projecten op dit gebied;
 • Een continue verbetering van de cultuureducatieve infrastructuur met  als basis een inhoudelijk en organisatorisch kwalitatief goed Cultuurmenu.
Samen werken aan kwalitatief goed cultuuronderwijs

Slide 5 - Tekstslide

Convenant Cultuureducatie Enschede
1. Samenwerking
2. Doelstelling
3. Inspanning partijen/uitvoering
4/5/6. Taken en bevoegdheden 
7. Meting resultaten
8. Overleg 
9. Geschillenbeding 
10. Inwerktreding, looptijd en verlenging
11. Wijziging
12. Opzegging
13. Discipline partners
14. Toetreding overige partners
15. Evaluatie

Slide 6 - Tekstslide

Convenant Cultuureducatie Enschede
2. De doelstellingen zijn onder meer: 
 • Operationele aansturing van het Cultuurmenu, zowel inhoudelijk als organisatorisch; 
 • Het realiseren van een netwerkorganisatie; 
 • Het inhoudelijk versterken en het verankeren van cultuureducatie in het curriculum van basisscholen en in de verbinding met andere domeinen; 
 • Deskundigheidsbevordering bij de educatief medewerkers en leerkrachten
 • Het versterken van de relatie van de school met de culturele omgeving. 

Slide 7 - Tekstslide

Cultuureducatie Enschede
Cultuurmenu
CmK
CAT
Projectleider 
Emma Bouman
Coördinator 
Evelien Harberink
Coördinator 
Evelien Harberink

Slide 8 - Tekstslide

FCP
Gemeente
Basisonderwijs
(PO/SBO/SO/VSO)
+
Ministerie van OCW
Provincie
Ministerie van OCW
CmK
Cultuurmenu
Cultuureducatie Enschede
(penvoerder Concordia)
Gemeente
+

Slide 9 - Tekstslide

Landelijke doelstellingen CmK 3 (2021-2024)
 • Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie;
 • Tweesporenbeleid: Onderhouden van relatie met scholen die al deelnemen, en nieuwe scholen bereiken;
 • Vergroten kansengelijkheid leerlingen;
 • Culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen;
 • Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders;
 • Aansluiting binnen- en buitenschools aanbod.

https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/23/cultuureducatie-met-kwaliteit-2021-2024

Slide 10 - Tekstslide

Probleemstelling CmK 3 (2021-2024)
“Hoe dragen we zoveel mogelijk bij aan de creatieve en culturele vorming van kinderen in Enschede
op een zodanige wijze dat dit structureel binnen- en buitenschools ingebed wordt?”

 
https://cultuureducatie-enschede.nl/over-ons/cultuureducatie-enschede/

Slide 11 - Tekstslide

Cultuureducatie Enschede - CmK 
 • 70 scholen
 • Inhoudelijke begeleiding door medewerkers van culturele instellingen
 • Basis vs Plus
 • Visievorming en maatwerk
 • Inhoud volgens creatief proces en procesgerichte didactiek
 • Deskundigheidsbevordering (leerkrachten én aanbieders)
 • Koppeling met VO
 • Koppeling met buitenschoolse cultuureducatie (via IKC's)

Slide 12 - Tekstslide

Cultuureducatie Enschede - CmK 

 • Koppeling met buitenschoolse cultuureducatie (via IKC's*)
 • VSD-experiment (Verlengde Schooldag) met 5 geselecteerde IKC's: 
       - IKC Het Bastion  (Windroos + Harry Bannink)
       - IKC Menkotoren (Menkotoren)
       - IKC Roombeek   (Roombeekschool + Anna van Buren)
       - IKC West               (Koning + Spinner**)
       - IKC Glanerbrug   (Glanerbrug Noord + Glanerbrug Zuid + Ouverture 
                                           + Troubadour + Gerardus)
* IKC = Integraal Kindcentrum; samenwerking scholen en opvanglocaties
** Spinner = fusie van Pathmosschool en OBS Stadsveld
https://www.enschede.nl/sites/default/files/overzicht-Intergrale-Kindcentra-in-Enschede-per-1-januari-2020.pdf

Slide 13 - Tekstslide

Cultuureducatie Enschede - Cultuurmenu
 • Vraag & aanbod
 • Afnemen vanuit visie --> keuze toelichten
 • Budget
 • Kwaliteitscriteria (bijv. voorbereidende les) 
 • Nieuwsbrieven

Slide 14 - Tekstslide

Cultuureducatie Enschede - Cultuurmenu
https://cultuureducatie-enschede.nl/scholen/cultuurmenu/
financiering-cultuurmenu/
https://cultuurmenu.org/aanbod/

Slide 15 - Tekstslide

CultuurAcademie Twente
Professionalisering/deskundigheidsbevordering:
 • ICC-opstartcursus (jaarlijks)
 • ICC-opfriscursus (om het jaar)

 • 'Red Carpet Event' (01/06/2022)

 • Masterclasses
 • Expertgroep Cultuureducatie (i.s.m. Saxion)
 • Werkgroep kansengelijkheid (diversiteit & inclusie)
 • Magazine 'Binnenstebuiten'


https://www.cultuuracademietwente.nl

Slide 16 - Tekstslide

Samenwerken? Ja!
 • Aanbieder worden in het Cultuurmenu
          - Beoordeling door externe kwaliteitscommissie
          - Aanbod ontwikkelen volgens inhoudelijk vastgestelde kaders
          - Eenmalige financiële bijdrage van €500
          - Bereidheid tot deskundigheidsbevordering/professionalisering
          - Deelname aan jaarlijkse 'Red Carpet Event'
 • Participeren in PLUS-trajecten
          - Maatwerk leveren op basis van de vraag van de school
          - Bijdragen aan het verstevigen van de visie van de school
          - Aanbod ontwikkelen volgens inhoudelijk vastgestelde kaders
          - Bereidheid tot deskundigheidsbevordering/professionalisering


Slide 17 - Tekstslide

Samenwerken? Ja!
https://cultuureducatie-enschede.nl/aanbieders/kwaliteitsmonitor/

https://cultuureducatie-enschede.nl/aanbieders/toetreding/

Slide 18 - Tekstslide


Vragen?

Opmerkingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl
   Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06 86 88 01 92

   Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CAT
   evelien@cultuuredcuatie-enschede.nl / 06 48 46 38 95

Slide 19 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze