NederlandsFransEngelsWiskundeGeschiedenisNT2EconomieBiologiePAVGodsdienstNatuurwetenschappenVerzorgingAardrijkskundeLatijnICTWereldoriëntatieMaatschappelijke vormingSociale wetenschappenEnglishgeschiedenisAlfanederlandsDuitsGedragswetenschappenChemieWereldburgerschapWOOpvoedkundeZedenleerTaalSTEMInformaticaMaatschappij & WelzijnCultuurwetenschappenNT /alfaGASVSociale vaardighedenHuishoudkundent2verzorgingGallo-Romeins MuseumLeren lerenMuzische vormingeconomiefransElektriciteitProjectVerpleegkundeMediawijsheid